Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


PŘEHLED DOTACÍ

Hospodaření s vodou v obcích do 500 obyvatel

K čemu je dotace určena?
Podpora nekonvenčních způsobů nakládání s odpadními i srážkovými vodami prostřednictvím:
• výstavby/obnovy retenčních nádrží pro akumulaci srážkových vod
• realizace tzv. zelených střech pro vsakování a zpětný opařování srážkových vod
• dočištění tzv. šedých vod a jejich zpětné využití

Příklad:
• výstavba podzemní či nadzemní retenční nádrže pro záchyt srážkových vod a jejich zpětné využití jako užitkové vody např. k zavlažování či splachování

Kdo může žádat?
• obce do 500 obyvatel na území ČR

Výše dotace
• míra dotace až 80% z uznatelných nákladů

Očekávané vyhlášení výzvy: probíhá
Očekávané ukončení příjmu žádostí: 30.6.2016
Na přípravu projektu zbývá: necelé 2 měsíce


Infrastruktura pro základní vzdělávání

K čemu je dotace určena?
Podpora zvýšení kvality základního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborech, přírodních vědách a schopnostech práce s digitálními technologiemi prostřednictvím:
• stavebních úprav
• pořízení vybavení

Příklad:
• modernizace odborných učeben fyziky a chemie na ZŠ včetně pořízení výukových pomůcek a nezbytných stavebních úprav

Kdo může žádat?
• školy a školská zařízení poskytující základní vzdělávání
• kraje a obce a jimi zřizované organizace
• nestátní neziskové organizace
Výše dotace
• míra dotace 90% z uznatelných nákladů

Očekávané zahájení příjmu žádostí: srpen 2016
Očekávané ukončení příjmu žádostí: leden 2017
Na přípravu projektu zbývá: 4 měsíce


Infrastruktura pro střední a vyšší odborné vzdělávání

K čemu je dotace určena?
Podpora zvýšení kvality a dostupnosti středního a vyššího odborného vzdělávání prostřednictvím:
• stavebních úprav
• pořízení vybavení
• rozšiřování kapacit

Příklad:
• přístavba prostor včetně pořízení potřebného vybavení pro zajištění praktické odborné výuky např. v oborech strojírenství

Kdo může žádat?
• školy a školská zařízení poskytující střední a vyšší odborné vzdělávání
• kraje a obce a jimi zřizované organizace
• nestátní neziskové organizace

Výše dotace
• míra dotace 90% z uznatelných nákladů

Očekávané zahájení příjmu žádostí: květen 2016
Očekávané ukončení příjmu žádostí: říjen 2016
Na přípravu projektu zbývá: 1 měsíc


Vodovody

K čemu je dotace určena?
Podpora zajištění dodávek pitné vody v odpovídající kvalitě a množství prostřednictvím:
• výstavby a modernizace úpraven vody
• výstavby a dostavby rozvodných sítí pitné vody
• výstavby a dostavby vodovodních přivaděčů
Příklad:
• výstavba nového vodovodu za účelem zvýšení kapacity pitné vody dodávané ke končeným odběratelům
Kdo může žádat?
• kraje, obce a města, svazky obcí na celém území ČR
• příspěvkové organizace a obchodní společnosti
Výše dotace
• míra dotace až 85% z uznatelných nákladů
(u projektů vytvářejících příjmy max. 63,75%)

Očekávané zahájení příjmu žádostí: říjen 2016
Očekávané ukončení příjmu žádostí: leden 2017
Na přípravu projektu zbývá: 6 měsíců


Kanalizace a ČOV

K čemu je dotace určena?
Podpora zlepšování stavu znečišťování povrchových i podzemních vod komunálními zdroji prostřednictvím::
• výstavby splaškové oddílné kanalizace
• výstavby, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Příklad:
• rekonstrukce čistírny odpadních vod s cílem zvýšení intenzity čištění odpadních vod a současně navýšení stávající kapacity čištěných vod

Kdo může žádat?
• kraje, obce a města, svazky obcí na celém území ČR
• příspěvkové organizace a obchodní společnosti

Výše dotace
• míra dotace až 85% z uznatelných nákladů
(u projektů vytvářejících příjmy max. 63,75%)

Očekávané zahájení příjmu žádostí: říjen 2016
Očekávané ukončení příjmu žádostí: leden 2017
Na přípravu projektu zbývá: 6 měsíců


Nízkoemisní a bezemisní vozidla

K čemu je dotace určena?
Podpora zlepšení ekologie provozu veřejné dopravy prostřednictvím:
• pořízení nízkoemisních či bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu

Příklad:
• pořízení nových autobusů na pohon CNG nebo LNG včetně plnících stanic
• pořízení nových drážních vozidel - tramvají a trolejbusů

Kdo může žádat?
• kraje a obce
• dopravci ve veřejné dopravě

Výše dotace
• míra dotace 85-90% z uznatelných nákladů

Očekávané zahájení příjmu žádostí: probíhá
Očekávané ukončení příjmu žádostí: 29.7.2016
Na přípravu projektu zbývá: necelé 3 měsíce


Ke  kontrolám připravenosti POVV 2016 je nutno předložit:

  1. Stavební povolení nebo čestné prohlášení, že akce nepodléhá SP
  2. Smlouvu o dílo s firmou, jenž bude akci realizovat nebo faktury od již probíhajících akcí
  3. Upřesnění termínů a parametrů dané akce

Podklady se nově předkládají pouze do 31. července 2016 – je to kvůli schvalování v Zastupitelstvu kraje. Po tomto termínu dotace propadají a fin. prostředky budou převedeny do následujícího roku.

Doklady odevzdávejte na městský úřad

Čestné prohlášení


Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!