Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


Výzva ministerstva zemědělství

- 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny,
- 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení a
- 129 666 Údržba a oprava polních cest.

Zásady


Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018

V Zásadách bylo provedeno pouze několik dílčích úprav:

1) každá obec má garantováno 127 tis. Kč při dodržení povinného spolufinancování

2) byla zrušena možnost využít dobrovolnou bezplatnou práci občanů a vlastní materiál, který následně ohodnotí znalec

Žádost

Příloha k žádosti

Formulář závěrečného vyúčtování

Zásady POVV 2018

Zpravodaj - nové zásady POVV 2018


Vyúčtování POVV 2017 - do 15. ledna 2018

Obsahem každého vyúčtování musí být:

  1. vyplněný formulář závěrečného vyúčtování (přikládám v příloze)
  2. kopie účetních dokladů týkajících se projektu, kterými obec prokazuje kolik akce stála (faktury, paragony apod.). Na každém dokladu musí být napsáno „spolufinancováno z dotace Kraje Vysočina ID ZZ01909.0xxx“. Každá obec má jiné číslo projektu. Tato věta musí být napsána na orginálech dokladů, z kterých pak uděláte kopie pro vyúčtování. Pokud je faktura obecná  - typicky pokud je na faktuře jen napsáno fakturujeme vám za provedené práce a není poznat z faktury co bylo obsahem provedených prací, tak je nutné k faktuře přiložit soupis provedených prací nebo jiný dokument, kde je rozsah prací uveden či na který se faktura odkazuje – např. smlouva o dílo.
  3. kopie dokladů o zaplacení celkových nákladů projektu (zejména výpisy z účtu – mohou být i výpisy z el. bankovnictví, příp.  výdajové pokladní doklady pokud bylo něco placeno v hotovosti)
  4. fotodokumentace zrealizované akce + fotodokumentace realizované publicity (každá obec musí vylepit samolepku se sponzorským vzkazem kraje – viz příloha). Tato samolepka je posílána obcím se smlouvou o poskytnutí dotace. Obec ji vylepí přímo na zrealizovaný projekt nebo má možnost ji umístit na úřední desku.  Teoreticky tedy stačí pokud obec k vyúčtování přiloží vytisklé 1-2 fotky ze zrealizované akce a jednu fotku se samolepkou (může být i jedna dohromady – např. pořízená sekačka s vylepenou samolepkou na sekačce).
  5. kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů (např. výpisy z účetních knih, apod). K závěrečné zprávě je potřeba doložit sestavu účetnictví obce, z které bude patrné vedení odděleného účetnictví ve vztahu k projektovým výdajům (tj. veškeré výdaje související s projektem jsou vedeny odděleně od ostatních výdajů obce).

V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte, ráda vám poradím či pomohu.

Ing. Ilona Vráblová, odbor rozvoje a územního plánování, tel.: 566 688 175, 605 852 984,
e-mail: ilona.vrablova@zdarns.cz

Formulář závěrečného vyúčtování


MŽP – aktuální výzvy

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

Příjem žádostí: 1. 11. 2016 – 30. 11. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 80 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na domovní čistírny pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 11/2016.

Územní studie krajiny

Příjem žádostí: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2019; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 10 % způsobilých výdajů
Dotaci mohou čerpat úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny, díky tomu pokryjí 100 % nákladů na jejich zpracování. Dotace bude poskytnuta na zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost (pro zlepšení vodního režimu, zlepšení protipovodňové ochrany nebo ochrany proti erozi). Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 14/2016.

Odstraňování ekozátěží

Příjem žádostí: 16. 3. 2017 – 31. 12. 2020; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 40 milionů Kč, resp. podpora až 100 % způsobilých výdajů s využitím výhodné půjčky SFŽP ČR
Podpora bude poskytnuta na odstranění nelegálních skladů odpadů a na sanace havarijních stavů
tam, kde není původce znám nebo neexistuje. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 3/2017.

Eliminace zápachu

Příjem žádostí: 3. 4. – 27. 9. 2017; typ výzvy: jednokolová soutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 10 milionů Kč, resp. 60 % způsobilých výdajů
Podpora bude poskytnuta na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých látek (olovo, arsen, apod.), včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu, jako např. odsávání odpadního plynu s následným čištěním pomocí biofi ltrů, biopraček atd.

Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 5/2017.


Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535