Informace pro obce správního obvodu

 Projekt "Podpora meziobecní spolupráce"


Číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

K činnosti územních samosprávných celků zaměřené na problematiku číslování budov dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


MŽP – aktuální výzvy

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Příjem žádostí: 11. 7. 2016 – 30. 6. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 3 miliony Kč
Podpořeny budou projekty jak na úpravu stávajících podzemních zdrojů pitné vody, tak na vyhledání a budování nových zdrojů. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 8/2016.

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV)

Příjem žádostí: 1. 11. 2016 – 30. 11. 2017; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 80 % způsobilých výdajů
Dotace bude poskytnuta na domovní čistírny pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a budovy ve vlastnictví obce. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 11/2016.

Územní studie krajiny

Příjem žádostí: 1. 12. 2016 – 31. 12. 2019; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: max. 10 % způsobilých výdajů
Dotaci mohou čerpat úspěšní příjemci dotace z Integrovaného regionálního operačního programu v gesci MMR na projekty pořízení územních studií krajiny, díky tomu pokryjí 100 % nákladů na jejich zpracování. Dotace bude poskytnuta na zpracování územních studií krajiny, které obcím poslouží jako komplexní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost (pro zlepšení vodního režimu, zlepšení protipovodňové ochrany nebo ochrany proti erozi). Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 14/2016.

Odstraňování ekozátěží

Příjem žádostí: 16. 3. 2017 – 31. 12. 2020; typ výzvy: průběžná nesoutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 40 milionů Kč, resp. podpora až 100 % způsobilých výdajů s využitím výhodné půjčky SFŽP ČR
Podpora bude poskytnuta na odstranění nelegálních skladů odpadů a na sanace havarijních stavů
tam, kde není původce znám nebo neexistuje. Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 3/2017.

Eliminace zápachu

Příjem žádostí: 3. 4. – 27. 9. 2017; typ výzvy: jednokolová soutěžní
Výše dotace: min. 100 tisíc Kč, max. 10 milionů Kč, resp. 60 % způsobilých výdajů
Podpora bude poskytnuta na pořízení technologií vedoucích ke snížení emisí vybraných těžkých látek (olovo, arsen, apod.), včetně projektů na snížení či eliminaci zápachu, jako např. odsávání odpadního plynu s následným čištěním pomocí biofi ltrů, biopraček atd.

Podrobnější informace: výzva NPŽP č. 5/2017.

 


DOTACE NA OBNOVU KULTURNÍCH A VENKOVSKÝCH PRVKŮ

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků jsou v plném proudu. V aktuálně vypsané výzvě můžete žádat na následující: 

 • obnova a údržba kulturních prvků venkovské krajiny (kaple, kříže, sochy, sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely),
 • obnova a údržba zemědělských dominant a hasičských zbrojnic (sýpky, stáje, stodoly, hasičské zbrojnice postavené do r. 1992),
 • podpora pro vytvoření místa pasivního odpočinku (místa odpočinku - lavičky, odpadkové koše, zastřešení, stojany na kola),
 • údržba a oprava polních cest (opravy zpěvněných polních cest v obvodu pozemkových úprav obce)

Výše dotace

 • kulturní prvky krajiny - 70 % nákladů, min. 15 tis. Kč, max. 700 tis. Kč
 • zemědělství, zbrojnice -  70 % nákladů, min. 100 tis. Kč, max. 700 tis. Kč
 • místa pasivního odpočinku - 70 % nákladů, min. 25 tis. Kč, max. 200 tis. Kč
 • oprava polních cest - 70 % nákladů, min. 100 tis. Kč, max. 6 mil. Kč

Žádosti se podávají do 26. 2. 2017

 


Nové dotace z kraje Vysočina

Infrastruktura vodovodů a kanalizací

Obnova kulturních památek

Oslavy obcí

Podpora turistických informačních center

Prevence kriminality

 


POVV 2017

 1. podávání žádostí je nově v termínu od 1. února do 30. června
 2. pro celý kraj je 80 mil. Kč, takže každá obec má garantovánu dotaci 120 tis. Kč při dodržení povinného spolufinancování
 3. již spolu se žádostí je nutné doložit případné stavební nebo vodoprávní povolení nebo čestné prohlášení, že akce nepodléhá povolení, přílohu k žádosti dle zákona č.250 a výpis z katastru se snímkem (doklad o vlastnictví obce)
 4. kontroly připravenosti byly zrušeny (obce již nemusí dokládat smlouvy o dílo či jiné doklady prokazující, kolik akce bude stát); náklady, které uvede obec do žádosti již budou neměnné - žádost by obec měla podat v okamžiku, kdy bude vědět, kolik akce bude stát (má na to čas do konce června, takže by měla mít dostatek prostoru si vše promyslet), pokud i tak budou pochybnosti, tak je vhodné dát do žádosti jen minimální náklady k požadované dotaci
 5. mezi typy projektů byla doplněna možnost čerpání dotace na komunální techniku; není ale možné, aby obec opravovala kulturní dům a k tomu nakupovala malotraktor na sečení trávy; žádost zaměřená na komunální techniku musí být složená jen z komunální techniky!
 6. zakázán souběh s dotacemi ze státního rozpočtu (programy MMR apod.)

V případě potřeby mě, prosím, kontaktujte, ráda vám poradím či pomohu.
Ing. Ilona Vráblová, odbor rozvoje a územního plánování, tel.: 566 688 175, 605 852 984, e-mail: ilona.vrablova@zdarns.cz

Zásady

Žádost

Smlouva - vzor

Příloha - doložení náležitostí

Formulář závěrečného vyúčtování

Čestné prohlášení - vzor

 


 

ZAJÍMAVÉ DOTACE Z MMR NA ROK 2017– mimo jiné i na kapličky a komunikace
(došlo k navýšení fin.prostředků)

Výzva

Zásady

Informace: Ing. Ilona Vráblová, tel.: 566 688 175, 605 852 984

 

DOTACE NA OBNOVU RYBNÍKŮ A POŽÁRNÍCH NÁDRŽÍ

Trápí vás stará požární nádrž v obci? Hledáte jak zafinancovat opravu či odbahnění rybníku? Potřebujete zvýšit zásoby užitkové vody pro obec? Máte již zpracovaný projekt a chyběl vám vhodný dotační titul? Neváhejte a zažádejte o dotaci ve výši 80 % na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí co nejdříve!

V rámci dotace můžete žádat na: rekonstrukci, opravu a odbahnění rybníků, rekonstrukci, opravu, revitalizaci požárních nádrží, výstavbu a obnovu nových vodních nádrží, vytvoření zásob užitkové vody pro obec.

Žádosti se mohou podávat do 30. 11. 2016.
Výše dotace nejvýše 80 % do 2 000 000,- Kč při obnově a do 4 000 000,- Kč při výstavbě vodní nádrže.
V případě dotazů pište na kinc@envipartner.cz nebo volejte na 800 400 808.


Výkon agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací

V souvislosti se změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, došlo ke změně působnosti ve výkonu státní správy. Výkonem agendy speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací byly pověřeny úřady všech obcí. Tedy i těch obcí, které stavební agendu v minulosti nevykonávaly. Výkon přenesené působnosti je zákonem o obecní řízení možno zabezpečit na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi ve správním obvodu speciálního stavebního úřadu a Městem Žďár nad Sázavou.

V případě zájmu o uzavření této smlouvy lze využít níže uvedené vzory. Vyplněnou veřejnoprávní smlouvu (ve trojím vyhotovení) a žádost o vydání souhlasu  je nutno předat na stavební odbor, který zajistí administrativu spojenou s nabytím účinnosti příslušné smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva – vzor
Žádost o vydání souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy – vzor


Pomoc obcím při zadávání veřejných zakázek

Máte problémy s veřejnými zakázkami? Chcete pomoci?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zadávání veřejných zakázek na základě veřejnoprávní smlouvy, jejíž vzor je přiložen níže. Bližší informace Vám poskytne tým projektu „Podpora meziobecní spolupráce“, popř. tajemník MěÚ Ing. Jan Havlík.


Zajištění společných školení pro obce

Potřebujete proškolit pracovníky vaší obce? Zdají se vám náklady na školení příliš vysoké? Nechcete, aby pracovníci vaší obce ztráceli čas dlouhým cestováním na školení?
Město Žďár nad Sázavou nabízí obcím na území správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou pomoc při zajištění společných vzdělávacích seminářů a školení pro pracovníky obcí. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu. V případě vašeho zájmu se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Tomáš Drdla, tomas.drdla@zdarns.cz, tel.: 566 688 399,  608 040 535

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!