VOLBY 2016

VÝSLEDKY VOLEB

 

Obsah:

Vyhlášení voleb
Volební okrsky
Právo volit
Požadavky o přenosnou volební schránku
Voličské průkazy     (žádost o voličský průkaz,  plná moc)
Prokazování totožnosti
Způsob hlasování
Vyhlašování výsledků voleb
Okrskové volební komise     (delegace)
Odkazy
Kontakty


Vyhlášení voleb

Rozhodnutím prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů, které bylo zveřejněno Sbírkou zákonů č.138/2016, je stanoven den konání voleb na pátek 7. října a sobotu 8. října 2016.
První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, druhý den začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.

V okrese Žďár nad Sázavou budou probíhat pouze volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina.


Volební okrsky

Přehled volebních okrsků města Žďáru nad Sázavou, který byl zasílán volebním stranám:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků města Žďáru nad Sázavou pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. 10. 2016.

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Kraje Vysočina bude ve městě Žďáru nad Sázavou zveřejněno obvyklým způsobem na plakátovacích plochách v termínu dle volebního harmonogramu, tj. nejpozději 22.9.2016. Oznámení bude otisknuto také v říjnovém vydání Žďárských novin.


Právo volit

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. Právo volit je vázáno na trvalý pobyt voliče v kraji.
Pozn.: do zastupitelstev krajů nemohou volit státní občané jiných členských států Evropské unie.

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (pokud se věznice nachází v územním obvodu volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt, může být právo volit řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu).
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, např. hospitalizace voličů na infekčním oddělení, karanténní opatření; (pokud se zdravotnické zařízení nachází v územním obvodu volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt a u voliče se nejedná např. o infekční onemocnění, může být právo volit při hospitalizaci řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu).
 • výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu.


Požadavky o přenosnou volební schránku

Vyřizovat požadavky o přenosnou volební schránku na dny voleb mohou voliči na odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí - pracovišti ohlašovny buď osobně či na uvedených kontaktech:
e-mail lucie.kolbabkova@zdarns.cz  (příp. e-mail olga.sirova@zdarns.cz). 


Voličské průkazy

Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, pracoviště ohlašovny, 1. poschodí, dveře č. 19, tel. č. 566688125 (566688111), e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby.

Volič může u obecního úřadu, který je oprávněn voličský průkaz vydat, požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

 • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. nejpozději 5.10.2016 do 16.00 hodin), přičemž o osobně učiněné žádosti voličem po prokázání jeho totožnosti se sepíše úřední záznam.
 • nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 30.9.2016), toto podání:
  • musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
   Pozn.: - ověření podpisu je v tomto případě u správního úřadu osvobozeno od správního poplatku (ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva (úředník tuto skutečnost při ověřování zaznamená).
   Úřední ověření podpisu provádějí také: držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR, kteří za provedení správního úkonu podle § 8a odst.2 a 3 z.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou požadovat poplatek;  notáři požadují poplatek také. 
  • nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
  • nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (k možnému využití přikládáme vlastní tiskopis: žádost o voličský průkaz.)

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu, kterou si určil. (K možnému využití tiskopis: plná moc .)

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Všech 26 volebních místností města Žďáru nad Sázavou bude vybaveno seznamem obcí Kraje Vysočina (704 obcí), který zde pro přehled přikládáme:

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
Pozn.: v případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem.


Prokazování totožnosti

Při volbách do zastupitelstev krajů volič podle § 31 odst. 3 zákona o volbách prokazuje totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Pro voliče, kteří nebudou mít v době konání voleb platný občanský průkaz, bude na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve dnech voleb po celou dobu hlasování zajištěna služba (na odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí, 1. poschodí, odd. OP), kde si volič může zažádat pro účely výkonu volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (§ 24c zákona o OP).


Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky od okrskové volební komise, (a popř. na žádost voliče vydání nových hlasovacích lístků za chybějící či jinak označené), vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.

Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku obsahující hlasovací lístek před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.


Vyhlašování výsledků voleb

Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu neprodleně po jeho podepsání.

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce zákonů.


Okrskové volební komise (OVK)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

- v souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven minimální počet členů OVK takto:

 • pro volební okrsky č.: 25 a 26 po šesti členech;
 • pro volební okrsky č.: 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 a 24 po osmi členech; 
 • pro volební okrsky č.: 1, 3, 11, 18, 22 a 23 po devíti členech;
 • pro volební okrsky č.: 4, 5, 6 a 20 po deseti členech.

Informace pro volební strany k delegování do OVK:

- členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

- podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva kraje, delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději 7.9.2016 do 16.00 hodin) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva kraje volí.

- z ustanovení § 17, odstavce 3 zákona:

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi města; seznam musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo, kde je člen nebo náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a dále podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.
Pro delegaci členů a náhradníků do OVK města Žďáru nad Sázavou lze využít  tiskopis delegace ZK 2016.

Nebude-li delegací členů volebními stranami dosaženo minimálního stanoveného počtu členů OVK, jmenuje před prvním zasedáním komisí členy na neobsazená místa starosta města. 

První zasedání okrskových volebních komisí města Žďáru nad Sázavou
se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2016 od 15.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
proběhne v úterý 20. září 2016 od 9.00 hodin (prezence od 8.00 hodin)
v Domě kultury, Dolní 30, Žďár nad Sázavou.

Pozn. k refundaci mzdy:

 • člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  (Refundaci mzdy bude požadovat zaměstnavatel na tom obecním úřadě, v jehož komisi bude jeho zaměstnanec pracovat.)


Odkazy z internetových stránek k volbám do zastupitelstev krajů

Ministerstva vnitra ČR

Českého statistického úřadu:

Krajského úřadu Kraje Vysočina


Kontakty

Kontakty na zaměstnance odboru sekretariát tajemníka a vnitřních věcí Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kteří se zabývají organizačně-technickým zabezpečením voleb:

Olga Šírová, mob. č. 736 510 478, tel. č. 566 688 176, e-mail: olga.sirova@zdarns.cz 

Lucie Kolbábková, tel. č. 566 688 125, e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz .

Marie Linhartová, tel. č. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz .

UPOZORNĚNÍ:

- v budově městského úřadu probíhá oprava elektroinstalace – v této souvislosti jsou po nezbytně nutnou dobu přemístěny některé druhy agend do náhradních prostor; aktuální informace získáte při vstupu do budovy v informační kanceláři. 

 

Aktualizováno 23.08.2016,
odbor ST, MěÚ Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou