Volba prezidenta republiky 2018

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
případné II. kolo se bude konat 26. a 27. ledna 2018

 

Obsah:

Vyhlášení voleb
Volební okrsky
Právo volit
Požadavky o přenosnou volební schránku
Voličské průkazy     (žádost o voličský průkaz,  plná moc)
Prokazování totožnosti
Způsob hlasování
Vyhlašování výsledků voleb
Okrskové volební komise     (delegace)
Odkazy
Kontakty


Vyhlášení voleb

Rozhodnutím předsedy senátu parlamentu České republiky, které bylo zveřejněno Sbírkou zákonů č. 275/2017. Den konání volby je stanoven na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018.

První den začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, druhý den začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin.


Volební okrsky

Přehled volebních okrsků města Žďáru nad Sázavou:
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků města Žďáru nad Sázavou pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. 1. 2018 i pro případné II. kolo konané 26. a 27. ledna 2018.

OZNÁMENÍ o době a místě konání volby prezidenta České republiky bude ve městě Žďáru nad Sázavou zveřejněno obvyklým způsobem na plakátovacích plochách v termínu dle volebního harmonogramu, tj. nejpozději 28.12.2017. Oznámení bude uveřejněno ve Žďárském zpravodaji a na úřední desce městského úřadu.

 

POZOR ZMĚNA MÍSTA OKRSKŮ Č. 17 A  Č. 18. 

MÍSTO KONÁNÍ VOLBY PRO OKRSKY Č. 17 A Č. 18 JE Kulturní dům na Vysočanech, Na Úvoze 766/15, Žďár nad Sázavou 5


Právo volit

Voličem je státní občan České republiky (dále jen "občan"), který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Překážky výkonu volebního práva:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody (právo volit může být řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu).
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, např. hospitalizace voličů na infekčním oddělení, karanténní opatření; (pokud se zdravotnické zařízení nachází v územním obvodu volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt a u voliče se nejedná např. o infekční onemocnění, může být právo volit při hospitalizaci řešeno v zákonné lhůtě podanou žádostí o vydání voličského průkazu).


Požadavky o přenosnou volební schránku

Požadavky o přenosnou volební schránku na dny voleb mohou voliči vyřizovat na pracovišti ohlašovny nebo úseku tajemníka a správy MěÚ buď osobně či na uvedených kontaktech:

e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz  tel. 566 688 125
e-mail: drahoslava.kominkova@zdarns.cz  tel. 566 688 176


Voličské průkazy

Žádosti o voličské průkazy a jejich výdej vyřizuje na Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou pracoviště ohlašovny, 1. poschodí, dveře č. 19, tel. č. 566 688 125 (566 688 111), e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu a do jeho výpisu pro okrskovou volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Volič může u obecního úřadu, který je oprávněn voličský průkaz vydat, požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

 • osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. nejpozději 10. 1. 2018 do 16.00 hodin), přičemž osobně učiněné žádosti voličem po prokázání jeho totožnosti se sepíše úřední záznam.
 • nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 5. 1. 2018), toto podání:
  • musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče.
   Pozn.: - ověření podpisu je v tomto případě u správního úřadu osvobozeno od správního poplatku (ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva (úředník tuto skutečnost při ověřování zaznamená).
   Úřední ověření podpisu provádějí také: držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR, kteří za provedení správního úkonu podle § 8a odst.2 a 3 z.č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou požadovat poplatek; notáři požadují poplatek také.
  • nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Pro žádost o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (k možnému využití přikládáme vlastní tiskopis: žádost o voličský průkaz)

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na adresu, kterou si určil. (K možnému využití tiskopis: plná moc .)

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu.
Pozn.: v případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vydaného voliči nelze voliči vydat duplikát, resp. nový voličský průkaz. Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem.


Prokazování totožnosti

Při volbě prezidenta volič podle § 41 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, v platném znění, prokazuje totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

Pro voliče, kteří nebudou mít v době konání voleb platný občanský průkaz, bude na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou ve dnech voleb po celou dobu hlasování zajištěna služba (na pracovišti občanských průkazů, 1. poschodí), kde si volič může zažádat (fotografii 2x) pro účely výkonu volebního práva o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc (§ 24c zákona o OP).


Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky.

Volič po opuštění prostoru určeného pro vkládání hlasovacího lístku vloží úřední obálku obsahující hlasovací lístek před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní.


Vyhlašování výsledků voleb

Podle zjištěných výsledků Státní volební komise

a) v případě, že byl prezident republiky zvolen v prvním kole, vyhlásí a předá celkový výsledek volby prezidenta, nebo
b) vyhlásí výsledek volby prezidenta za první kolo volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta na internetových stránkách Ministerstva vnitra určených pro volby.

Státní volební komise vyhlásí celkový výsledek volby prezidenta uveřejněním zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů.


Okrskové volební komise (OVK)

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

- v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoven minimální počet členů OVK takto:

 • pro volební okrsky č.: 25 a 26 po šesti členech;
 • pro volební okrsky č.: 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 a 24 po osmi členech; 
 • pro volební okrsky č.: 1, 3, 11, 18, 22 a 23 po devíti členech;
 • pro volební okrsky č.: 4, 5, 6 a 20 po deseti členech.

Informace pro volební strany k delegování do OVK:

- členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva a který není kandidátem na prezidenta republiky.

- podle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (tj. nejpozději 13. 12. 2017) 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku.

- z ustanovení § 18, odstavce 3 zákona:

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich seznamu starostovi města. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu člena nebo náhradníka a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Seznam může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni.
Pro delegaci členů a náhradníků do OVK města Žďáru nad Sázavou lze využít  tiskopis delegace.

Nebude-li delegací členů volebními stranami dosaženo minimálního stanoveného počtu členů OVK, jmenuje před prvním zasedáním komisí členy na neobsazená místa starosta města. 

 

Důležité informace pro členy okrskových volebních komisí

- z ustanovení  § 18 odst. 7 zákona:

Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a starosta povolá náhradníka téže politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo náhradníka delegovaného občanem, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jmenuje nového člena okrskové volební komise.

 

Stanovisko k Ministerstva vnitra k odměnám členů okrskových volebních komisí:

Podle příslušných ustanovení volebních vyhlášek platí, že v případě, kdy se člen okrskové volební komise všech jednání okrskové volební komise nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti na jednáních okrskové volební komise. Takovýto postup se uplatní mj. i v případě, kdy se člen okrskové volební komise neúčastní třeba jen prvního jednání okrskové volební komise, kde dochází ke složení slibu a k losování předsedy a místopředsedy okrskové volební komise. Důvody neúčasti přitom nejsou rozhodné, ani to, zda účast je omluvená či neomluvená.

Vzhledem k výše uvedenému budou členové, kteří se nezúčastní 1. zasedání okrskových volebních komisí, kráceni na odměně ve výši 100,- Kč. 

 

První zasedání okrskových volebních komisí města Žďáru nad Sázavou
se uskuteční ve středu 20. prosince 2017 od 15.00 hodin
ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

 

Školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
proběhne ve středu 10. ledna 2018 od 9.00 hodin (prezence od 8.00 hodin)
v Domě kultury, Dolní 30, Žďár nad Sázavou.

 

Pozn. k refundaci mzdy:

- člen okrskové volební komise, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. (Refundaci mzdy bude požadovat zaměstnavatel na tom obecním úřadě, v jehož komisi bude jeho zaměstnanec pracovat.)


Odkazy z internetových stránek k volbám do zastupitelstev krajů

Ministerstva vnitra ČR

Českého statistického úřadu


Kontakty

Kontakty na zaměstnance Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kteří se zabývají organizačně-technickým zabezpečením voleb:

Drahoslava Komínková, mob. 770 136 128, tel. 566 688 176, e-mail: drahoslava.kominkova@zdarns.cz

Lucie Kolbábková, tel. 566 688 125, e-mail: lucie.kolbabkova@zdarns.cz .

Marie Linhartová, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz .