Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2005

zveřejněno: 26. 2. 2005

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

 

o svobodném přístupu k informacím

 

 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s § 18, odst. 1) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

§ 18, odst.1, písm. a)
Počet podaných žádostí o informace: 21

§ 18, odst. 1, písm. b)
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3

§ 18, odst. 1, písm. c)
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§ 18, odst. 1, písm. d)
Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0

§ 18, odst. 1, písm. e)
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádosti o poskytnutí informace se vztahovaly zejména k:
územnímu plánu města, vodnímu parku, umístění stavby, realizaci stavebních prací, posudku o vlivu výstavby na okolí, čištění odpadních vod, kácení dřevin, trasám navrhovaných komunikací, vyřazení vozidel z registru, povolení parkování, jízdnímu řádu, privatizaci bytového fondu, přestupkovému řízení, získání kontaktních adres na fyzické či právnické osoby, konání místních referend, dodržení lhůty k odpovědi, ad.
Žádosti MěÚ obdržel převážně formou e-mailů, dále osobním podáním a poštou. Telefonické dotazy evidovány nejsou.

Městský úřad poskytuje informace jednak na základě písemných (e-mailových) žádostí v režimu zákona č. 106/1999 Sb., dále pak zveřejňuje informace podle tohoto zákona § 5 prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz, zpřístupněním infoboxu v přízemí budovy MěÚ. Na uvedených internetových stránkách je umístěna elektronická úřední deska.
V souladu s právními předpisy jsou informace vyvěšovány na úřední desce umístěné před vstupem do budovy úřadu (adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).
Informace jsou dále poskytovány prostřednictvím městského rozhlasu, kabelové televize, tisku a jiných sdělovacích prostředků a dalšími způsoby, např. prostřednictvím informační kanceláře v budově MěÚ.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2006Mgr. Jaromír Brychta v. r.
starosta města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!