Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2006

zveřejněno: 26. 2. 2006

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

 

o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s § 18, odst. 1) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

 

§ 18, odst. 1, písm.a)

Počet podaných žádostí o informace: 12.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1.

 

§ 18, odst. 1, písm.b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1.

 

§18, odst. 1, písm.c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm.d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádosti o poskytnutí informací se vztahovaly zejména k:

privatizaci bytů, nájemnému z bytů, regulačnímu plánu, povolení stavby, místopisu památek, živnostenskému podnikání, chovu psů, vydávání místního tisku, volbám, vydávání osobních dokladů ad.

Žádosti byly doručeny převážně formou e-mailů, osobním podáním a poštou. Telefonické dotazy nejsou evidovány.

Městský úřad poskytuje informace jednak na základě písemných (e-mailových) žádostí v režimu zákona č.106/1999 Sb., dále pak zveřejňuje informace podle tohoto zákona §5 prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz , v přízemí budovy MěÚ je zpřístupněn infobox.  Na uvedených internetových stránkách je umístěna elektronická úřední deska; zároveň jsou v souladu s právními předpisy informace vyvěšovány na úřední desce umístěné před vstupem do budovy úřadu (adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).

Informace z městského úřadu jsou zveřejňovány také prostřednictvím městského rozhlasu, kabelové televize, tisku a jiných sdělovacích prostředků.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 14.2.2007

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v. r.

starosta města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!