Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2008

zveřejněno: 26. 2. 2008

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s § 18, odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 7. 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)                                                                                                    

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání  a stručný popis způsobu jejich vyřízení:

Podle §16a byla podána 1 stížnost. Důvodem podání bylo nerozhodnutí o odmítnutí žádosti podle §15 a nevyhovění žádosti v souladu s  §14 odst.5  písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím.

Žádost o poskytnutí informace byla vyřízena v souladu s ustanovením §16a odst.6 písm.b) zákona o svobodném přístupu k informacím.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

Žádosti o poskytnutí informací se vztahovaly zejména k zadávání veřejných zakázek, zvukovému záznamu ze zasedání zastupitelstva města, dopravnímu řešení ve městě včetně kruhových objezdů, územnímu plánu obce, hospodaření města Žďáru nad Sázavou a k vydaným rozhodnutím o umístění stavby.

Městský úřad poskytuje informace jednak na základě písemných (e-mailových) žádostí v  režimu zákona č. 106/1999 Sb., dále pak zveřejňuje informace podle tohoto zákona §5 prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz, v přízemí budovy je zpřístupněn infobox. Na uvedených internetových stránkách je umístěna elektronická úřední deska; zároveň jsou v souladu s právními předpisy informace vyvěšovány na úřední desce umístěné před vstupem do budovy (adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou).

Informace jsou poskytovány nejen podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i podle zvláštních zákonů (např. zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ad.). Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této zprávě neuvádějí.

Veřejnosti je řada informací předávána prostřednictvím městského rozhlasu, kabelové televize, tisku a prostřednictvím dalších sdělovacích prostředků.

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.2.2009

 

Mgr. Jaromír Brychta v. r.

starosta městu Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!