Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2012

zveřejněno: 26. 2. 2013

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 16.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1.

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1.

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání  a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1.

Důvodem podání stížnosti byla výše stanovené úhrady. Rozhodnutím nadřízeného orgánu byla úhrada snížena na 0,-Kč a informace poskytnuty bezplatně.

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s odst. 3) § 13 platí ustanovení § 18 (Výroční zpráva) pouze pro žádosti podané písemně.

Požadované informace se vztahovaly zejména:
- k plánovaným investicím města, projektové dokumentaci stavby, k zadávání veřejných zakázek a jejich rozpočtovým nákladům, k restaurování movité kulturní památky, přestupkům (počtu doručených, vyřízených, odložených), k dotazu ohledně právnických osob (včetně jejich dceřiných společností), ve kterých má město podíl či hlasovací práva. K užívání budovy v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím. Na počet památkových zón v územní působnosti ORP Žďár nad Sázavou. K adresám místně příslušných orgánů.

Městský úřad poskytuje informace jednak na základě podaných písemných žádostí (a to i prostřednictvím služeb elektronických komunikací) v  režimu zákona č. 106/1999 Sb., dále pak zveřejňuje informace podle tohoto zákona §5 prostřednictvím svých internetových stránek na adrese: www.zdarns.cz; v přízemí budovy je po celou provozní dobu úřadu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox. Na uvedených internetových stránkách je umístěna elektronická úřední deska; zároveň jsou v souladu s právními předpisy informace vyvěšovány na úřední desce umístěné u hlavního vstupu do budovy (adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou). V místních částech města Mělkovicích, Radoníně, Stržanově a Veselíčku slouží k informování občanů také vývěsní skříňky. 

Žádosti o informace jsou vyřizovány nejen podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i podle zvláštních zákonů, např. zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této zprávě neuvádějí.

Veřejnost má možnost informace získávat také prostřednictvím různých tématicky zaměřených tiskových materiálů (k dispozici ve vstupní hale budovy), městského rozhlasu, kabelové televize, tisku a dalších sdělovacích prostředků.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12.2.2013

Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.
starostka města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!