Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou za rok 2013

zveřejněno: 26. 2. 2014

Výroční zpráva města Žďáru nad Sázavou je zveřejňována v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

 

 

§ 18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 14.

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2.

 

§ 18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1.

 

§ 18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a), důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0.

 

§ 18, odst. 1, písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:

V souladu s odst. 3) § 13 ustanovení § 18 (Výroční zpráva) platí pouze pro žádosti podané písemně.

Žádosti o informace se vztahovaly zejména k:
- investičnímu plánu města, k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, komunálním službám, komunálnímu odpadu, stanicím měření emisí, k smlouvám na telekomunikační služby, k prodeji bývalé 1. ZŠ, audiozáznamům z veřejného projednávání ÚP a ze zasedání ZM, k výlepu volebních plakátů, ceně za poskytnuté informace.

V režimu zákona č. 106/1999 Sb. městský úřad poskytuje informace na základě podaných písemných žádostí (včetně prostřednictvím služeb elektronických komunikací) a podle §5 zákona jsou informace zveřejňovány prostřednictvím webových stránek na adrese: www.zdarns.cz;  Na uvedených internetových stránkách je umístěna elektronická úřední deska; zároveň jsou v souladu s právními předpisy informace vyvěšovány na úřední desce umístěné u hlavního vstupu do budovy (adresa: ul. Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou). V přízemí budovy městského úřadu je po celou provozní dobu otevřena informační kancelář a zpřístupněn infobox.

V místních částech města Mělkovicích, Radoníně, Stržanově a Veselíčku slouží k informování občanů vývěsní skříňky. 

Žádosti o informace jsou vyřizovány nejen podle zákona č. 106/1999 Sb., ale i podle zvláštních zákonů, např. zák. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Informace poskytované podle zvláštních zákonů se v této zprávě neuvádějí.

Taktéž se ve zprávě neuvádějí dotazy telefonické, ústní, emailové, které nejsou podány ve smyslu zákona o informacích.

Veřejnost má možnost informace získávat také prostřednictvím různých tématicky zaměřených tiskových materiálů (k dispozici ve vstupní hale budovy), městského rozhlasu, kabelové televize, tisku a dalších sdělovacích prostředků.

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 12. 2. 2014

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v. r.

starostka města Žďáru nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!