Zásadní změny v registraci vozidel po 1. lednu 2015

zveřejněno: 5. 1. 2015
Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se týkají zejména registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu.

Od 1. ledna 2015 vstupuje v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Podstatné změny se týkají zejména registrace vozidla, dočasného vyřazení vozidla a vozidla v převodu.

Leták ministerstva dopravy (PDF)

Registrace vozidla

Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně (dosud se vozidlo na původním registračním místě odhlásilo a nový provozovatel vozidlo následně přihlásil v místě svého bydliště). Nově se převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště původního majitele. Dostavit se tam mohou buď jak prodávající, tak kupující nebo jen jeden z nich, a to s plnou mocí od toho druhého, nově úředně ověřenou.

Bude platit zásada „třikrát jedna" – jeden registr vozidel, jedna žádost a jeden úkon. Záležet bude přitom na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Buď mohou jít na úřad společně, jeden může zmocnit druhého nebo mohou oba zmocnit třetí osobu, ale vždy úředně ověřenou plnou mocí. K zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla a k vydání nových dokladů následně dojde na jednom úřadě na základě jedné žádosti (na úřadě, kde je zapsán původní vlastník vozidla). Dojde-li při změně vlastníka nebo provozovatele také ke změně místní příslušnosti úřadu, tak opět dojde k registraci na úřadě původního vlastníka. Registrační značky zůstávají původní.

Tento postup, kdy se vozidlo současně odhlásí i přihlásí, napomůže tomu, aby nebylo zaregistrováno např. odcizené vozidlo, popř. bylo zaregistrováno vozidlo bez souhlasu vlastníka.

Dočasně vyřazená vozidla

Mění se pojmy jako trvalé a dočasné vyřazení. Nově se jedná o vyřazení (= dříve dočasné vyřazení) a zánik (= dříve trvalé vyřazení). Vozidla uložená v depozitu ke dni 1.1.2015 budou prohlášena za vyřazená z provozu a pokud tam již leží déle než 18 měsíců (tzn. RZ byly dány do depozita) v období do 30.06.2013, tak vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 31.12.2015 na odbor dopravy a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno (pro případ následné kontroly ze strany úřadu). Pokud tak neučiní, takové vozidlo ze zákona zanikne. Správní poplatek za vyřazení vozidla z provozu je 200,- Kč.

Druhou kategorií budoucího stavu bude tzv. zánik vozidla. Jde o vozidlo buď zcela zničené nebo ekologicky zlikvidované jako autovrak.. Vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu jeho odcizení a zápis zániku silničního vozidla není zpoplatněno.

Silniční vozidla, která budou k 1.1.2015 v dočasném vyřazení, tzv. depozitu:

  • doba dočasného vyřazení méně než 18 měsíců: vozidlo se po 31.12.2015 automaticky překlopí do režimu vyřazeno z provozu, což je obdoba dnešního depozita (silniční vozidlobude úředně existovat, ale bude mít odevzdané značky, nebude možné ho provozovat a nebude muset být pojištěné). Vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu, kde silniční vozidlo stojí a jak je hodlá využívat – pokud tak neučiní, může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.
  • doba dočasného vyřazení přesáhla 18 měsíců: vlastník musí do konce roku 2015 nahlásit obecnímu úřadu, kde auto stojí a jak je hodlá využívat. Pak se z dnešního depozita překlopí do režimu vyřazeno z provozu (viz předchozí bod). Pokud toto vlastník nenahlásí, auto bude definitivně vyřazeno, úředně zanikne a už nebude možno jej znovu přihlásit. Může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Vozidla v převodu

U vozidla, které je nyní v „převodu", tedy není přihlášeno na nového vlastníka, musí být do 30.06.2015 podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace - auto je technicky způsobilé k provozu, je pojištěné a prošlo evidenční kontrolou, která bude mít nově platnost pouze 14 dnů). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo ze zákona zanikne (dříve trvalé vyřazení z provozu). Pokud s vozidlem bude někdo jezdit, hrozí mu pokuta v řádu desetitisíců a odebrání řidičského průkazu na půl roku.

Součástí obsáhlé novely zákona č. 56/2001 Sb. jsou i registrační značky na přání (poplatek 5.000,- za jednu tabulku) či větší dohled nad STK. Platnost těchto novinek byla před dvěma týdny posunuta až na leden 2016.

Upozorňujeme vlastníky silničních vozidel, aby změnám v zákoně věnovali zvýšenou pozornost! V případě nejasností můžete kontaktovat pracovníky Odboru dopravy.

Odbor dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!