Živnosti vázané

Předmět podnikání

Požadovaná odborná způsobilost

Poznámka

1

2

3

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

pro diagnostickou, zkušební a poradenskou činnost v ochraně rostlin:

odborná způsobilost podle § 85 odst. 1 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů;

 

pro ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky:

a)      odborná způsobilost podle § 85 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona  č. 131/2006 Sb., nebo

b)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 

 
Geologické práce*) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního prostředí**)

 

*) s výjimkou geologických prací, které jsou hornickou činností nebo činností prováděnou hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona č. 206/2002 Sb.

 

**) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 3/2005 Sb.

 

Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Výroba a zpracování paliv a maziv

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

e)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

 

 

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické*) a toxické*)

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství, lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy, zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

e)      doklad podle § 41 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, nebo

f)       doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona;

pro prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:

a)      dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo

b)      dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo

c)      dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu, nebo

d)     dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo

e)      dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu

 

*) § 2 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

pro výrobu chemické látky a chemického přípravku se nepožaduje živnostenské oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba chemické látky a chemického přípravku je současně předmětem další živnosti uvedené v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb.

Výroba a opravy sériově zhotovovaných

-          protéz,

-          trupových ortéz,

-          končetinových ortéz,

-          měkkých bandáží

 

a)      odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b)      odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko - protetický technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání  způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

 

Oční optika

 

a)      způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik nebo diplomovaný oční technik, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a)      vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

§ 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Projektová činnost ve výstavbě

a)      autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo

b)      vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo

c)      vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v projektování staveb, nebo

d)     vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb, nebo

e)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb

 

§ 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a)      autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo

b)      vysokoškolské vzdělání v magisterském  studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo

c)      vysokoškolské vzdělání v bakalářském  studijním programu a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

d)     vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví  a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

e)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví a 5 let praxe v provádění staveb, nebo

f)       doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e) živnostenského zákona

 

§ 160 zákona č. 183/2006 Sb.

 

Nákup a prodej kulturních památek*) nebo předmětů kulturní hodnoty**) a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok  praxe v oboru, nebo

d)     střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

*) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 

**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na  chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství  a 2 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo

d)     střední vzdělání s výučním listem v oboru  vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

f)       doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

 

a)      vysokoškolské vzdělání a 3  roky praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru

 

 
Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

 

a)      vysokoškolské vzdělání, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní činnosti, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

e)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 

zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

 

Oceňování majetku pro*)

-          věci movité,

-          věci nemovité,

-          nehmotný majetek,

-          finanční majetek,

-          podnik

 

pro oceňování věcí movitých a nemovitých:

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo

b)      vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo

c)      vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo

d)     vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a absolvování pomaturitního kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo

e)      vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru, ve kterém má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oboru, nebo

f)       osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 5 let praxe v oboru;

 

pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a podniku:

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na oceňování majetku, nebo

b)      vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo

c)      vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe v oboru

 

*) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti

 

**) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 147/2001 Sb.

Výkon zeměměřických činností*)

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**), nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

*) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně

a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

 

**) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

Zpracování návrhu katalogizačních dat a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na zpracování návrhu katalogizačních dat, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

 

Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na přírodní vědy, technické vědy a technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru

 

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší),

ve znění pozdějších předpisů

Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

 

osvědčení vydané drážním správním úřadem

 

§ 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona č. 191/2006 Sb.

 

Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií*) nebo se jedná o předměty kulturní

hodnoty **)

 

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a 3 roky praxe v restaurátorství, nebo

d)     střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 6 roků praxe v oboru

 

*) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

**) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

 

Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

-          bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,

 

-          v potravinářských nebo zemědělských provozech,

 

-          toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

 

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech:

a)      odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

b)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

 

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci v potravinářských nebo zemědělských provozech:

a)      odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

b)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;

 

pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci toxickými nebo vysoce

toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech:

a)      odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 392/2005 Sb., nebo

b)      doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 

 
Průvodcovská činnost

horská

 

a)      střední vzdělání s maturitní zkouškou a dílčí kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

*) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů  (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 

Vodní záchranářská služba

 

osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována  
Technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo

d)     osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru

 

§ 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  při práci

 

a)      vysokoškolské vzdělání

b)      v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a  1 rok praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo

c)      vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo

d)     střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci

 

 
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti*)

 

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo

c)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

 

*)ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb., ve znění zákona č. 130/2008 Sb., v souladu s předloženými doklady o odborné způsobilosti

Provozování autoškoly

 

profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe v oboru

*) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

 

Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace

 

odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb.

 

 
Péče o dítě do tří let věku v denním režimu

 

odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestrynebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*),

nebo odborná způsobilost  k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního předpisu**)

 

*) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

**) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Psychologické poradenství a diagnostika

 

vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového studia 3 roky praxe v oboru

 

 
Drezúra zvířat

a)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1rok praxe v oboru, nebo

b)      vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství  a 2 roky praxe v oboru, nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo

d)     střední vzdělání s výučním listem v oboru  vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku a  3 roky praxe v oboru, nebo

e)      osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru, nebo

f)       doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona

 
Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže

a)      odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b)      odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo

c)      střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v oboru vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro  kosmetičku a pro činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže,  vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru

 

*) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

 

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

Masérské, rekondiční a regenerační služby

a)      odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo

b)      odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního předpisu**), nebo

c)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

 

*) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

 

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

Provozování solárií a)      odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

b)      odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře, biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**) a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

c)      vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo

d)     osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru

 

*)zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

 

**) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona č. 125/2005 Sb.

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!