Informace k projednávání nového územního plánu

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou, usnesením ze dne 23. září 2010 rozhodlo o pořízení Územního plánu Žďáru nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou má v současné době platný územní plán města, který byl zastupitelstvem města schválen dne 24. dubna 2003. Zpracování nového územního plánu však vyžaduje pokračující vývoj města a nový stavební zákon, podle kterého končí platnost dosavadního územního plánu města dne 31.12.2020.

Se schváleným zadáním Územního plánu Žďár nad Sázavou se občané mohou seznámit na webových stránkách městského úřadu zde nebo přímo na Městském úřadu Žďár nad Sázavou, na odboru rozvoje a územního plánování. 

Projektantem návrhu nového územního plánu Žďár nad Sázavou je ATELIER URBI spol. s r.o., Chopinova 9, 623 00 Brno- Kohoutovice. Pořizovatelem nového územního plánu Žďár nad Sázavou je odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu.

V červnu 2013 získalo Město Žďár nad Sázavou v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU – kontinuální výzva 5.3b – podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území (prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje) dotaci ve výši 624 tisíc Kč na zpracování návrhu územního plánu Žďár nad Sázavou pro veřejné projednání.

Projednání a zpracování nového územního plánu se řídí stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. V roce 2012 a na začátku roku 2013 byl projednán návrh nového územního plánu pro společné jednání s dotčenými orgány a s veřejností.  Návrh nového územního plánu pro veřejné projednání byl projednáván s vlastníky pozemků a staveb v září 2013 a v říjnu 2014. Občané mohli vznášet své připomínky a námitky k navrženému řešení. V zákonné lhůtě bylo podáno 284 námitek a 28 připomínek ze strany občanů a vlastníků nemovitostí, které jsou jednotlivě vyhodnoceny v  odůvodnění  návrhu nového územního plánu Žďár nad Sázavou.

Upravený návrh nového územního plánu pro opakované veřejné projednání, který byl předán pořizovateli v prosinci 2015 je zveřejněn od 8. ledna do 24. února 2016 na webových stránkách města zde. V listinné podobě je možno do dokumentace nahlédnout na oboru rozvoje a územního plánování v úřední hodiny městského úřadu.

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu se uskuteční dne 17. února 2016 v 16.00 hodin ve velkém sále Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou

Nový územní plán Žďár nad Sázavou jako nástroj organizace správního území a nástroj jeho regulace, bude vydán zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou formou opatření obecné povahy podle správního řádu po skončení opakovaného veřejného projednání (předpoklad  duben – květen 2016).

 

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!