Úpravy povrchů náměstí Republiky


Stručné shrnutí historie přípravy

Vzhled náměstí Republiky se v našem městě řeší již od roku 1998, kdy proběhla veřejná urbanisticko architektonická soutěž, ve které bylo hodnoceno 17 odevzdaných návrhů. Tyto návrhy byly opakovaně vystavovány spolu s anketami pro občany města. Na základě vítězného návrhu byla v roce 2003 zpracována studie Úpravy náměstí Republika, kterou však nakonec zastupitelstvo města neschválilo.

Další etapa příprav byla zahájena v roce 2007, kdy rada města vyhlásila výběrové řízení na projektanta dokumentace pro úpravy povrchů náměstí. Zpravovaná pracovní varianta byla vystavena pro veřejnost a následně v dubnu 2008 proběhl pracovní výbor jako veřejné projednávání za účasti občanů města. Podměty občanů byly projednány, zveřejněny a zapracovány do projektu ke stavebnímu povolení a akce byla zařazena do Akčního plánu města.

V roce 2011 iniciovala skupina občanů sestavení pracovní skupiny, která by se zabývala koncepcí centra města a která dostala za úkol projednat stávající projekt stavby a předložit návrhy jeho úprav včetně ekonomických dopadů.

Na základě setkání pracovní skupiny s projektanty byly podněty z jednání zpracovány do studie centra.

Studie širších vztahů
Problémový výkres

V srpnu 2012 rada města projednala materiál pracovní skupiny za přítomnosti jejích zástupců a uložila Městskému úřadu zadat změnu původního projektu a to ve třech zásadních bodech:

- zachování kašny na stávajícím místě s tím, že autoři projektu zváží její vzhled a architektonické řešení
- použití štípané dlažby na chodnících podél náměstí
- zaměření na řešení bezbariérovosti území a umístění zvonkohry (dar a.s. ŽĎAS)

V říjnu 2012 rada města ukončila činnost pracovní skupiny s poděkováním členům za jejich aktivitu a volný čas, který problematice věnovali.

Realizovaný projekt

 

   

Projektant: Ateliér RAW s.r.o, Brno – Doc. Ing.arch. Rusín, Doc.Ing.arch. Wahla, Ing. arch. Mutina, Ing. arch. Drechslerová

Dodavatel stavba: GREMIS s.r.o., Velké Meziříčí
Termín realizace: březen 2014 – 30. dubna 2015
Cena z projektu: 36 mil. Kč vč. DPH
Cena stavba z VŘ: 22.293.039,- Kč vč. DPH
Poskytovatel dotace: ROP JV
Dotace: 11,12 mil. Kč

Informace o prostavěnosti

Březen 2014

23. března 2014

 • předání staveniště vč. harmonogramu stavby – etapy výstavby jsou zveřejněny na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou v Aktualitách.

27. – 29. března 2014

 • dodavatel stavby odstranil dřeviny na základě vydaného povolení. Návrh pěstebních opatření a asanací zeleně a rozhodnutí o kácení jsou zveřejněny také na webových stránkách města Žďáru nad Sázavou v Aktualitách.

Duben 2014

 • uzavírka 1.části komunikace od Nádražní ulice – po Veselskou ulici. Byl zahájen archeologický průzkum. Postupně byl odklizen stávající mobiliář a umístěno označení stavby. Byly rozebrány stávající konstrukce komunikací a prováděny zemní práce pláně komunikace, včetně jejího hutnění a dešťových vpustí, probíhá výstavba kanalizací a kanalizace pro kašnu, pokládka obrubníků a krajníků, hutnění pláně komunikace.

17. dubna 2014

 • archeologické nálezy v horní části náměstí. Archeologové požadují plošný výzkum. Z tohoto důvodu došlo k odložení úprav povrchů stavby v této části náměstí a nebylo možné parkovat na stávajícím parkovišti. Harmonogram stavby byl upraven podle požadovaného plošného výzkumu.

28. dubna 2014

 • rada města projednala a rozhodla o rozšíření akce o plochu pod ČSOB směrem k Havlíčkovu náměstí.

Květen 2014

Vyfakturováno 1.209.938 Kč (bez DPH)

 • na základě zkoušek hutnění bylo nutno provést sanaci podloží v trase komunikace od Nádražní ulice po ulici Veselskou. Probíhá pokládka drobných kostek a řezané dlažby, řeší se prostor u ČSOB, je dokončena kanalizace a vodovod ke kašně, výkopy pro strojovnu kašny, frézování komunikace na ulici Nádražní, práce na překládkách sítí E.ON, kabeláž nového veřejného osvětlení. Je projednáván a schválen kámen pro novou kašnu a instalace zvonkohry.

Červen 2014

Vyfakturováno 2.858.210 Kč (bez DPH)

 • provádí se základy pro rampu u ČSOB, dokončují se přechody státní silnice, trativody, uliční vpusti, proběhly statické zkoušky na komunikaci, nová kanalizace podél I/37 pro odvodnění dolní části, nové stožáry veřejného osvětlení, je zahájena pokládka obrubníků, řezané dlažby a kostek směrem od ul. Nádražní k Doležalovu náměstí, uliční vpusti, veřejné osvětlení horní části, likvidace horkovodního kanál.

9. června a 23. června 2014

 • v radě města byl projednáván nález středověké studny v horní části náměstí, včetně předpokládaných nákladů na realizaci jejího zachování a zakomponování do akce.
  Usnesení rady města:
  Rada města po projednání schvaluje vkomponování středověké studny do realizované stavby náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou včetně navýšení ceny stavby o 409 609 Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.19 Rekonstrukce povrchů náměstí Republiky. Vzhled a provedení studny bude odsouhlasen odbornými pracovníky Regionálního muzea.

Červenec 2014

Vyfakturováno 4.805.484 Kč (bez DPH) tj. 26 %

 • stavba probíhá podle platného aktualizovaného harmonogramu z 14. dubna 2014.
 • probíhá montáž obrubníků v horní části (parkoviště a příjezdová cesta), jsou prováděny konstrukční vrstvy v komunikaci, pokládka dlažeb a kamenných stupňů v dolní části, kabeláž veřejného osvětlení.

Nejpozději do 12. srpna 2014 předloží pracovníci RgM rozhodnutí o vzhledu studny.

Srpen 2014

Vyfakturováno 9.438.186 Kč (bez DPH) tj. 50 %

 • stavba probíhá podle platného aktualizovaného harmonogramu z 14. dubna 2014.
 • Je instalováno veřejné osvětlení a zemní osvětlení morového sloupu, vyřešen návrh a realizace studny v horní části parkoviště, úprava morového sloupu, řešení plochy pod zahrádkou u Bílé labutě. Pokračuje dláždění a s tím související práce.

Září 2014

Vyfakturováno 13.605.158 Kč (bez DPH) tj. 74 %

 • Provádí se instalace kovových prvků na studni, řeší se umístění základů pro majku, jedná se o záboru pro demolici soudícího objektu bývalého hotelu, pokračuje dláždění a s tím související práce, je řešena časová osa, instalace laviček u studny a instalace nové kašny.

Říjen 2014

Fakturace zůstává z předcházejícího měsíce

 • Probíhá dláždění hlavní plochy, je řešen obklad u ČSOB, probíhají práce na kašně, sází se nové stromy a keře, probíhají sadové práce a první sečení, je instalována nosná konstrukce zvonkohry.

 

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!