Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016

zveřejněno: 1. 2. 2017

Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele (původce a oprávněné osoby) na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2016.  Ohlašovatelé jsou povinni zaslat hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (dále jen ISPOP) do 15. 2. 2017.

 

Kdo podává hlášení?

Hlášení o produkci a nakládání s odpady (dále jen hlášení) podává podnikající osoba, která  produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. Hlášení se podává za každou samostatnou provozovnu (v případě staveb ve správním území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou se podává jedno souhrnné hlášení za všechny stavby prováděné ve správním území).

Oprávněné osoby (provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů) zasílají hlášení v případě, že nakládají v kalendářním roce s odpadem.

 

Jakým způsobem?

Ohlašovatel může podat hlášení sám nebo využít externí subjekt, který za něj na základě zmocnění hlášení zpracuje a zašle do ISPOP.

Prvním krokem je registrace ohlašovatele v ISPOP (není – li již ohlašovatel zaregistrován z předchozích let). Registrační formulář je dostupný na www.ispop.cz .Registrační formulář je nutné autorizovat jedním z níže uvedených způsobů.

  • Připojením elektronického podpisu k registračnímu formuláři
  • Listinnou formou. K tomu je nutné použít formulář  "Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP", který je přílohou emailu, jenž Vám byl odeslán jako potvrzení žádosti o registraci. Potvrzení vytiskněte, nechte podepsat osobou s podpisovým právem za organizaci a originál v listinné podobě odešlete na adresu CENIA - česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, PSČ 100 05, Praha 10, NEJPOZDĚJI DO 5 DNŮ.
  • Odesláním registračního formuláře z Vaší datové schránky do datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4

Po autorizaci registračního formuláře obdržíte e- mailem přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu v ISPOP.

Bez registrace není možné podat hlášení.

Druhým krokem je vytvoření hlášení v elektronické podobě a odeslání do ISPOP.

 

Hlášení lze vytvořit v elektronické podobě pomocí:

  • PDF formuláře, který naleznete po přihlášení do aplikace ISPOP v sekci MŮJ ÚČET -> Menu -> záložka Stažení formuláře – formulář F_ODP_PROD (Hlášení o produkci a nakládání s odpady)
  • specializovaných počítačových programů

 

Novinky

  • Od 1.7.2016 je povinné používání identifikačních čísel provozovny (IČP) v případě původců odpadů a identifikačních čísel zařízení (IČZ) v případě provozovatelů zařízení k nakládání s odpady v evidenčních a ohlašovacích záležitostech. Původce musí na 1. straně hlášení vždy IČP uvést. To je k dané adrese přidělené živnostenským úřadem a pokud ne, tak si zvolíte sami „interní“ IČP – viz. http://www.mzp.cz/cz/identifikacni_cisla_provozoven_sdeleni  Obdobně musíte u partnerů = odběratelů odpadů doplnit IČZ. Zjistěte si tedy přímo u nich jejich IČZ.
  • Pokud (na 1. straně hlášení vpravo dole) vyberete možnost ANO - že jste zapojeni do systému obce pro nakládání s komunálním odpadem, musíte uvést, pro která katalogová čísla odpadů máte s obcí uzavřenou smlouvu. Když uvedete, že provozovna je zapojena do obecního systému nakládání s komunálními odpady, rozumí se tím, že máte uzavřenou písemnou smlouvu s obcí, a pak u těchto odpadů uvedete jako partnera (= odběratele) příslušnou obec.
  • Na 1. straně hlášení nechte zatrženou možnost NE -  že pro zařízení není vydáno integrované povolení (ANO zatrhne jen několik původců, kteří jsou vyjmenováni zákonem o integrované prevenci).
  • Odpadá povinnost autorizace podaného hlášení. Takže pokud při odeslání zvolíte možnost odeslat on-line, nemusíte již připojovat elektronický podpis a ani následně tisknout, vyplňovat a odesílat poštou Potvrzení o podaném hlášení.

 

Podrobnější informace najdete na http://www.ispop.cz/, kde jsou manuály pro vyplnění nebo využijte k podání dotazu ENVIHELP (po zadání přihlašovacího jména a hesla do ISPOP) nebo telefonickou linku 267 125 267 v úřední dny pondělí a středa od 9 do 15 hodin.

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!