Výzva k hospodárnému využívání vody

zveřejněno: 31. 8. 2017

Již několik let přetrvávají sušší a teplejší zimy s menší sněhovou pokrývkou, srážkově podprůměrné jarní a letní měsíce, zvyšuje se průměrná roční teplota a tím i výpar,  což má za následek vláhový deficit, který se projevuje na hladině povrchové vody ve vodních tocích a rybnících a také u podzemních vod ve studních. 

Vodoprávní úřad tedy doporučuje hospodárné užívání povrchové a podzemní vody a zároveň i vody z vodovodní sítě. Upozorňujeme, že odběr podzemních i  povrchových vod pomocí technického zařízení (třeba za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů) je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. V případě pokračujícího sucha nevylučuje MěÚ Žďár nad Sázavou možnost přistoupit k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových a podzemních vod. Vyzýváme tedy k hospodárnému využívání vody a omezení zejména:
- napouštění bazénů, zalévání zeleně, kropení komunikací, chodníků a ostatních ploch
- mytí vozidel, ostatní činnosti nesloužící k pitným a hygienickým účelům

Pitnou vodu využívat zejména pro osobní potřebu, k pitným a hygienickým účelům a zajištění vody pro hospodářská zvířata.

Na území obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou bylo MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí vydáno opatření obecné povahy,kterým se dočasně omezilo (s platností do 31. října 2017) užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v městysi Bohdalov a obcích Březí nad Oslavou, Kotlasy a Pokojov, včetně všech rekreačních objektů u rybníka Rendlíček v k. ú. Březí nad Oslavou a Pokojov napojených na tento vodovod.

 

30. 8. 2017
MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad