Informace k povolení tomboly

(na plese, sportovní akci, taneční zábavě, popř. jiné společenské události)

Při vydávání povolení k provozování tomboly postupuje Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o loteriích). Řízení o povolení probíhá v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správním řádem. MěÚ povoluje tombolu s herní jistinou do 50 tis. Kč.

Povolení může být vydáno, jestliže provozování tomboly je v souladu s jinými právními předpisy, nenarušuje veřejný pořádek, je zaručeno její řádné provozování. Úhrnná cena výher nesmí být menší než 20% a vyšší než 50% herní jistiny.

Povolení může být vydáno pouze právnické osobě se sídlem na území ČR na základě písemné žádosti, která je k dispozici na www stránkách města www.zdarns.cz, popř. v kanceláři č. 35, 1. patro městského úřadu, odbor finanční. Musí být vyplněny všechny náležitosti žádosti.

K žádosti musí být přiloženy následující přílohy:

  • výpis z obchodního rejstříku, popř. zřizovací listina + doklad, ze kterého je patrné, kdo je oprávněn za právnickou osobu jednat
  • výpis z evidence Rejstříku trestů jmenovaného loterního zástupce – v době podání nesmí být starší 3 měsíců (možno doložit do sedmi dnů po doručení rozhodnutí o povolení tomboly)
  • herní plán (určuje bližší podmínky tomboly, zejména stanoví pravděpodobnost výhry, cenu losu, výši herní jistiny, počet výher a jejich cenu, způsob provedení slosování, podmínky kontroly a způsob zveřejnění výher)
  • vzor losu, losy musí být očíslovány a opatřeny razítkem pořadatele
  • plná moc v případě zastupování

Za vydání povolení k provozování tomboly se platí správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 5 000,- Kč (položka 21 zákona o správních poplatcích). Správní poplatek musí být uhrazen ještě před vydáním rozhodnutí.

Ministr financí rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Správní poplatek činí 500,- Kč.

Správní poplatek lze uhradit hotově na pokladně Města Žďár nad Sázavou, popř. bezhotovostním převodem na účet města č. 19-328751/0100, variabilní symbol: 1361123160, do zprávy pro příjemce je nutno uvést: tombola a datum akce.

Do slosování mohou být zahrnuty pouze prodané losy. Losy se prodávají a výhry vydávají v den a na místě slosování. Neprodané losy musí být před slosováním zajištěny, zapečetěny a uloženy na vhodném bezpečném místě. Slosování musí být veřejné. Loterní zástupce zajistí řádný průběh tomboly, sepíše protokol o průběhu slosování, zajistí nevyzvednuté výhry.

Loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení tomboly vyúčtování tomboly. Zpráva o vyúčtování tomboly, která obsahuje údaje o přijatých vkladech (počet prodaných losů) a vyplacených výhrách, bude ve stanovené lhůtě předložena Městskému úřadu, finančnímu odboru ve Žďáře nad Sázavou.

Provozovatel tomboly  provede odvod z loterií a jiných podobných her v souladu s částí  šestou zákona o loteriích (čtvrtletní hlášení, odvod zálohy, odvodové přiznání). Správu tohoto odvodu vykonávají finanční úřady.

Formuláře:

Kontaktní osoba: Miroslava Zachová, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor finanční,  tel. kontakt: 566 688 147, e-mail: miroslava.zachova@zdarns.cz, dveře č. 35, 1. patro

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!