Občanský průkaz

Vydávání občanských průkazů je upraveno zákonem č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů.

 

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

 

Občanský průkaz lze na žádost vydat

 • občanovi mladšímu 15 let, který má trvalý pobyt na území České republiky
 • občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky (ukončený trvalý pobyt)
 • občanovi bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
 • občanovi, jehož svéprávnost byla omezena

 

Občanovi se vydává

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem
 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (lze vydat pouze v případech stanovených zákonem, má kratší platnost)

 

Požádat o vydání občanského průkazu může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.

 

Při podání žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji je při zpracování žádosti pořízena digitalizovaná podoba občana přímo na pracovišti občanských průkazů, donesené fotografie nelze použít.

Pouze při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je nutno doložit 2 fotografie o rozměru 35mm x 45mm.

 

Při podání žádosti o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji lze použít digitální fotografii pořízenou fotografem, která byla bezodkladně po jejím pořízení zaslána prostřednictvím datové schránky Ministerstvu vnitra. Současně s digitální fotografií se zasílá jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, včetně údajů o obecním úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan požádá o vydání občanského průkazu. Ministerstvo předá digitální fotografii spolu s identifikačními údaji příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud občan nepožádá o vydání občanského průkazu do 60 kalendářních dnů od jejího doručení, bude tato digitální fotografie zlikvidována.

 

Při pořizování fotografie musí fotograf postupovat v souladu s Vyhláškou č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech.

 • Digitální fotografie občana pořízená pro vydání občanského průkazu fotografem se zasílá do zvlášť zřízené datové schránky Ministerstva vnitra, která je určena pro příjem digitálních fotografií pro občanské průkazy, s využitím elektronického formuláře zveřejněného na portálu veřejné správy, jehož přílohou je digitální fotografie (§ 8 Vyhlášky č. 400/2011 Sb.).
 • Pořízená fotografie musí splňovat požadavky a technické parametry na fotografii (§ 7 a § 9 Vyhlášky č. 400/2011 Sb.).

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu

 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství - dokládá se pouze při důvodných pochybnostech o tomto údaji

Občan je povinen podat žádost nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.

 

Náležitosti k vydání nového občanského průkazu při skončení platnosti dosavadního občanského průkazu

 • dosavadní občanský průkaz

O nový občanský průkaz doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

 

Ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu

 • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu lze ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
 • Policii České republiky lze ohlásit odcizení občanského průkazu
 • Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení občanského průkazu

Ztrátu, odcizení, poškození, zničení lze nahlásit pouze osobně

 

Náležitosti k vydání nového občanského průkazu po ztrátě, odcizení, poškození, zničení

 • prokázat svoji totožnost
 • potvrzení o občanském průkazu
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů (rodný list, oddací list)

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině nebo při nabytí státního občanství udělením nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt

 • rodný list
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • doklad o státním občanství

 

Náležitosti k vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu

 • rodný list
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana
 • další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování  údajů  uvedených v žádosti s údaji uvedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem

 

Převzetí občanského průkazu

 • občan je povinen převzít občanský průkaz osobně 
 • za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, přebírá opatrovník, za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít rovněž člen domácnosti, jejíchž oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem

 

Bezpečnostní osobní kód

 • slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s informačními systémy veřejné správy, je kombinací nejméně 4 a maximálně 10 číslic, kterou si občan zvolí při převzetí občanského průkazu
 • je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód

 

Doklady potřebné k vydání občanského průkazu musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii. U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti, které dosud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání.

 

Správní poplatky na úseku občanských průkazů
(položka 8 Sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů)

 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem - 500 Kč
 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu - 100 Kč

Výměna občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (bez kontaktního elektronického čipu) z důvodu platnosti je provedena bezplatně.

 

Nové občanské průkazy

Od 1.1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm [velikost platební karty), má gravírovanou černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny taktilním gravírováním (lze poznat hmatem). Oba občanské průkazy jsou vzhledově stejné, liší se pouze tím, že na zadní straně je umístěn kontaktní elektronický čip.

Do čipu lze na žádosti občana zapsat kryptografické klíče a autentizační certifikát držitele občanského průkazu. Tuto službu zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno). Další údaje bude možné do čipu nahrát, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Neoprávněné nahrání údajů do čipu je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Nově je řešeno i zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud se nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rodném listě a místo druhého jména se zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená podoba jména a příjmení se zapisuje do rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY".

Názvy rubrik se tisknou pouze v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „RODINNÝ STAV" nebo „TITUL". Pokud není zkracováno jméno a příjmení, netiskne se název rubriky „ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY").

Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou.

Vzor e-OP - přední strana
vzor elektronického OP - přední strana

 

Vzor e-OP (bez čipu) - zadní strana
vzor elektronického OP (bez čipu) - zadní strana
Vzor e-OP (s čipem) - zadní strana
vzor elektronického OP (s čipem) - zadní strana

  

Poučení pro držitele občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, vydávaného od 1.1.2012

Držitel občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (dále jen „občanský průkaz") je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.

 

Obvyklý způsob používání občanského průkazu vylučuje:

 • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;
 • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);
 • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;
 • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;
 • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;
 • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.

 

Informace o občanských průkazech se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem

 • v současné době je na elektronický kontaktní čip možné nahrát pouze kvalifikovaný certifikát (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, § 17b, odstavec 1);
 • další údaje bude možné na elektronický kontaktní čip nahrát pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis a pouze se souhlasem držitele;
 • nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu;
 • skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu;
 • v případě zájmu o kvalifikovaný certifikát je nezbytné kontaktovat některého z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno).

 

Kontakt:  Halušková Jana, tel. 566 688 372, Hrnčířová Hana, tel.: 566 688 375

 

Elektronické formuláře ke stažení