Postup žadatele při stavbě RD

Při záměru stavby RD na pozemcích v katastrálních území, která jsou ve správním obvodu Městského úřadu Žďár nad Sázavou musí žadatel, před podáním žádosti na stavební odbor, mít  mimo jiné i vyjádření dotčeného orgánu tj. odboru životního prostředí.

Postup žadatele o vydání souhrnného vyjádření odboru životního prostředí:  

  1. Podání žádosti o vydání souhrnného vyjádření na odbor životního prostředí, ke které je nutné doložit – Projektovou dokumentaci stavby, která bude mimo jiné zohledňovat nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby. Projektová dokumentace bude následně předložena stavebnímu odboru při podání žádosti k povolení stavby RD.
     
  2. Z tohoto souhrnného vyjádření, kde se vyjadřují jednotlivé složky odboru životního prostředí, zjistí žadatel, jaké ještě další kroky musí absolvovat před podáním žádosti na stavební odbor např.
     

a) pokud se pozemek dotčený stavbou nachází do 50 m od okraje lesa, je nutné mít souhlas orgánu ochrany státní správy lesů – agendu státní správy lesů vykonává odbor životního prostředí p. Holeš, tel. 566 688 344

b) je-li pozemek dotčený stavbou RD součástí zemědělského půdního fondu je nutno podat žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně požadovaných příloh – agendu ochrany zemědělského půdního fondu vykonává odbor životního prostředí Ing. Judová, tel. 566 688 348

c) stanovisko stavebního odboru, zda-li se pozemek dotčený stavbou RD nachází v zastavitelných plochách, vymezených platným územním plánem obce (toto stanovisko bude potvrzeno na žádosti o odnětí půdy ze ZPF)

d) je-li součástí stavby RD kotel na tuhá, kapalná či plynná paliva, je nezbytný též souhlas orgánu ochrany ovzduší vydávaný formou závazného stanoviska - agendu státní správy ochrany ovzduší vykonává odbor životního prostředí p. Ing. Kubálková, tel. 566 688 345

Přílohy:

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!