3/2001 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou o používání městských symbolů

zveřejněno: 9. 12. 2001
Schváleno 19.12.2000, platí od 20.12.2000, účinnost od 3.1.2001

3/2001/OS

VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

O POUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SYMBOLŮ


Město Žďár nad Sázavou vydává v souladu s § 10 a § 84 odst. 2, písm. i zákona ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku:

čl. 1

Znak a prapor města Žďáru nad Sázavou

 

 • Popis znaku

 

   :

Štít znaku je oválný, rozdělený na čtyři pole. V pravém horním poli děleném šikmo zprava doleva v barvách žluté (zlaté) a červené jsou umístěny dva vinařské nože se zlatými střenkami. Nad nimi je zlatá koruna, znak rodu Ditrichštejnského. V pravém dolním poli je vyobrazeno v červeném poli šest tzv. kuželek (piramides) bílé (stříbrné) barvy, uspořádaných symetricky-čtyři a dvě. Vlevo od nich ve žlutém (zlatém) poli dvě ostrve černé barvy zkřížené - původní znak městečka. V horním poli modré (lazurové) barvy je vyobrazena orlice černé barvy s rozepjatými křídly a červenou zbrojí, obrácená vpravo. Na hrudi nese stříbrný štítek s černými vodorovnými pruhy (páni z Kunštátu a Münsterberka - obnovitelé kláštera). Tímto pohledem je příčně položený trám, taktéž v modré barvě (světlejší - nebeské) a na něm jsou umístěny tři zlaté šesticípé hvězdy žluté (zlaté) barvy. V dolní části pole je dále umístěna latinská litera W zlaté barvy, jméno opata Václava Vejmluvy. Ve čtvrtém, levém dolním poli bílé (stříbrné) barvy je vyobrazena studna s okovem v přirozených barvách. Vlevo od ní je postava Panny Marie v červené sukni, modrém plášti, se zlatou korunou zdobenou nebeskými paprsky, která drží na pravé straně malého Ježíška a v levé ruce žezlo. V tomto poli je prezentován erb žďárského kláštera.

Celkový popis je nutno chápat heraldicky - tj. z pohledu zevnitř ven, kterým se řídí i pojmenování jednotlivých stran a polí znaku.

 

 

 • Popis praporu:

 

List je kosmo dělený na červené žerďové a žluté vlající pole. Na úhlopříčky listu jsou položeny černé ostrve 5/6 délky listu dlouhé o šesti sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

 

 

 • Vyobrazení znaku:

 

Vyobrazení znaku a praporu města Žďáru nad Sázavou jsou přílohou této vyhlášky a jsou uchovány na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou.

 

čl. 2

Užívání znaku města

 1. Město Žďár nad Sázavou podle § 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jakož i jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat znak města.
 2. Jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města jen se souhlasem města.
 3. Souhlas k užívání znaku města vydává na základě odůvodněné žádosti rada města.
 4. Znaku města lze užívat zpravidla:
 • v záhlaví významných listin a písemných dokumentů
 • k vnějšímu označení budov (místností), pokud není předepsáno užívání státního znaku
 • na orientačních a propagačních tabulích
 • na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizací jím založených, řízených nebo spravovaných
 • na propagačních tiscích a publikacích městského charakteru
 • na upomínkových předmětech

 

čl. 3

Užívání praporu města

 1. Město Žďár nad Sázavou podle § 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, jakož i jím zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou užívat prapor města.
 2. Prapor města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních s mezinárodní účastí a významných událostech regionálního a městského charakteru.

 

čl. 4

Sankce

 1. Souhlas k užívání znaku města lze odejmout těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo jej užívají nevhodným způsobem.
 2. Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle obecně závazných předpisů (§ 48 a 42 odst. 1 písm.a) zákona ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, § 58 zák. ČNR č. 128/2000 Sb. o obcích).

 

čl. 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 3.1.2001.

 

Tuto vyhlášku schválilo Městské zastupitelstvo ve Žďáře nad Sázavou dne 19.12.2000.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová   Mgr. Jaromír Brychta
zástupce starosty   starosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!