3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20.5.2003 a č. 5/2005 ze dne 7.12.2005

zveřejněno: 14. 4. 2006
Schváleno 23.3.2006, platí od 29.3.2006, účinnost od 14.4.2006

Zrušená vyhláška

3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
celý výkres

3/2006 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 a č. 5/2005 ze dne 7. 12. 2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,

kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky Města Žďáru nad Sázavou
č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 a č. 5/2005 ze dne 7. 12. 2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23. 3. 2006 usnesením č.9 vydává v souladu s ustanovením § 12, § 35 a § 84 odst.(2), písm. b) a i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) a § 29 odst.(2) a (3) zákona č.50/1976 Sb.,v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňují obecně závazné vyhlášky č.1/23/2003/RÚP a č. 5/2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 23. 3. 2006 usnesením č.9 schválilo v souladu s §84 odst.(2) písem. b) zákona o obcích a § 26 odst.(2) a § 31 stavebního zákona změnu č.2 územního plánu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „změna č.2 územního plánu“).

V rámci změny č.2 územního plánu jsou řešeny dílčí změny v jednotlivých lokalitách na správním území města Žďáru nad Sázavou.

Dokumentace změny č.2 územního plánu obsahuje část textovou a část grafickou. Grafická část se skládá ze sady výkresů pro jednotlivé lokality, výkresy zachycují pouze tu část území, která se týká dílčí změny. Jednotlivé lokality jsou označeny číslováním 2.01 - 2.02, 2.04 – 2.06, 2.08, přičemž první číslice znamená číslo změny územního plánu, druhá dvojciferná číslice znamená označení lokality. Sada výkresů pro jednotlivé lokality obsahuje vždy výkres č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavní výkres), dále pak podle potřeby výkres č.7 – Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa a č.9 – Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav. Dokumentace změny č.2 územního plánu (textová i grafická část) je svázána do brožury formátu A4. O změně č.2 územního plánu je proveden záznam do výkresu č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavního výkresu) Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 2
Změna a doplnění vyhlášek č.1/23/2003/RÚP a č.5/2005

Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou č.1/23/2003/RÚP a č. 5/2005 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou se mění a doplňují takto:

Článek 5 – Urbanistická koncepce – se v bodu 1 doplňuje na konci věty „a ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.2 územního plánu“.

Článek 6 – Funkční využití ploch – se v bodu 1 poslední věta mění takto:

Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresu územního plánu č.1 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY (hlavní výkres), ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 a změny č.2 územního plánua v kapitole 4.1 – 4.13 REGULATIVŮ.

Článek 8 – Limity využití území – se v bodu 1 druhá věta mění takto:

Limity jsou vymezeny ve výkresech územního plánu, ve výkresech změny č.1 a změny č.2 územního plánu a v kapitolách 5., 6. a 7. REGULATIVŮ.

Článek 9 – Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav – v bodu 2 se ve větě za slova „a ve výkresech č.9 jednotlivých lokalit změny č.1vkládají slova „a změny č.2“ územního plánu.

Článek 11 – Změny územního plánu – se první věta mění takto:

Nastanou-li v území řešeném územním plánem, změnou č.1 a změnou č.2 územního plánupodstatné změny podmínek, za kterých byly územní plán, změna č.1 a změna č.2 územního plánu schváleny, rozhodne Zastupitelstvo města, zda bude pořízena další změna územního plánu.

Článek 13 – Uložení dokumentace – se mění takto:

Schválená dokumentace územního plánu, změny č.1 a změny č.2 územního plánu je uložena

ve dvou vyhotoveních u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování, kde je z titulu pořizovatele uložen i projednací spis, u Stavebního úřadu ve Žďáru nad Sázavou a u nadřízeného orgánu územního plánování, kterým je Krajský úřad kraje Vysočina v Jihlavě, odbor územního plánování a stavebního řádu.

Příloha B k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, a ploch pro asanace a asanační úpravy se mění a doplňuje takto:

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se ze seznamu veřejně prospěšných staveb (ploch pro veřejně prospěšné stavby) vypouští:

Z odstavce DOPRAVA V KLIDU

 P 17- parkoviště – ulice Dvořákova

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se do seznamu veřejně prospěšných staveb doplní:

na konec odstavce DOPRAVA

D 2.04 - cyklistická stezka Žďár nad Sázavou - Mělkovice

 

Článek 3
Účinnost vyhlášky

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 14.4. 2006.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!