5/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 7. 12. 2005
Schváleno 20.10.2005, platí od 21.11.2005, účinnost od 7.12.2005

Zrušená vyhláška

5/2005 Vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
výkres celý

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005,

kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška Města Žďáru nad Sázavou
č. 1/23/2003/RÚP ze dne 20. 5. 2003 o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou
 

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 20.10.2005usnesením č 1 vydává v souladu s ustanovením § 12, § 35 a § 84 odst.(2), písm. b) a i) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) a § 29 odst.(2) a (3) zákona č.50/1976 Sb.,v platném znění, (dále jen „stavební zákon“) tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/23/2003/RÚP o závazných částech Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou na svém zasedání dne 20.10.2005 usnesením č. 1 schválilo v souladu s § 84 odst.(2) písem. b) zákona o obcích a § 26 odst.(2) a § 31 stavebního zákona změnu č.1 územního plánu města Žďáru nad Sázavou (dále jen „změna č.1 územního plánu“).

V rámci změny č.1 územního plánu jsou řešeny dílčí změny v jednotlivých lokalitách na správním území města Žďáru nad Sázavou.

Dokumentace změny č.1 územního plánu obsahuje část textovou a část grafickou. Grafická část se skládá ze sady výkresů pro jednotlivé lokality, výkresy zachycují pouze tu část území, která se týká dílčí změny. Jednotlivé lokality jsou označeny číslováním 1.01 - 1.02, 1.06 – 1.08, 1.10 – 1.18, přičemž první číslice znamená číslo změny územního plánu, druhá dvojciferná číslice znamená označení lokality. Sada výkresů pro jednotlivé lokality obsahuje vždy výkres č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavní výkres), dále pak podle potřeby výkresy č.2 – Koncepce dopravy, č.3 – Koncepce zásobování vodou, č.4 – Koncepce odkanalizování, č.5 – Koncepce zásobování plynem, č.6 – Koncepce zásobování elektrickou energií a teplem, spoje, č.7 – Vyhodnocení důsledků řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa a č.9 – Vymezení veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav. Dokumentace změny č.1 územního plánu (textová i grafická část) je svázána do brožury formátu A4. O změně č.1 územního plánu je proveden záznam do výkresu č.1 – Návrh využití území sídla a krajiny (hlavního výkresu) Územního plánu města Žďáru nad Sázavou.

 

Článek 2
Změna a doplnění vyhlášky č.1/23/2003/RÚP

Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č.1/23/2003/RÚP o závazné části Územního plánu města Žďáru nad Sázavou se mění a doplňuje takto:

Článek 5 – Urbanistická koncepce – se v bodu 1 doplňuje na konci věty „a ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 6 – Funkční využití ploch – se v bodu 1 poslední věta mění takto:

Funkční plochy a funkční typy jsou vymezeny ve výkresu územního plánu č.1 NÁVRH VYUŽITÍ ÚZEMÍ SÍDLA A KRAJINY (hlavní výkres), ve výkresech č.1 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu a v kapitole 4.1 – 4.13 REGULATIVŮ.

Článek 7 – Zásady uspořádání dopravy a technické infrastruktury – se v bodu 1 první věta mění takto:

Zásady a uspořádání dopravy jsou stanoveny ve výkresu č.2 územního plánu KONCEPCE DOPRAVY, ve výkresech č.2 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu a v kapitole 4.14 REGULATIVŮ.

V bodu 2 se za slova „a TEPLEM, SPOJE,“ vkládají slova „ ve výkresech č.3,4,5 a 6 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 8 – Limity využití území – se v bodu 1 ve druhé větě za slova „ve výkresech územního plánu“, vkládají slova „ ve výkresech změny č.1 územního plánu“.

Článek 9 – Veřejně prospěšné stavby, plochy veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav – v bodu 2 se na konec věty doplňuje „a ve výkresech č.9 jednotlivých lokalit změny č.1 územního plánu“.

Článek 11 – Změny územního plánu – se první věta mění takto:

Nastanou-li v území řešeném územním plánem a změnou č.1 územního plánu podstatné změny podmínek, za kterých byly územní plán a změna č.1 územního plánu schváleny, rozhodne Zastupitelstvo města, zda bude pořízena další změna územního plánu.

Článek 13 – Uložení dokumentace – se v první větě za slova „Schválená dokumentace územního plánu“ vkládají slova „a změny č.1 územního plánu“.

 

Příloha A k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP se v kapitole 4. Regulativy pro funkční využití území města a jeho částí mění podmíněně přípustné využití území takto:

4.1. Plochy pro smíšenou funkci centra (C) se v odstavci Podmíněně přípustné doplňují na konci odstavce slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.2. Plochy pro bydlení (B) ) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.4. Plochy pro občanskou vybavenost (O) ) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.5. Plochy pro sport a rekreaci (R) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.6. Plochy pro komerční aktivity (K) se v odstavci Podmíněně přípustné na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.9. Plochy pro veřejnou zeleň a veřejná prostranství (Z) se v odstavci Podmíněně přípustná na konci odstavce doplňují slova „ a stavby pro drobný prodej – stánky“.

4.14. Plochy pro obsluhu území – dopravu a technickou infrastrukturu se za odstavec obvyklé a přípustné jsou pouze činnosti, děje a zařízení technické a dopravní povahy vloží další odstavec „podmíněně přípustné jsou na parkovištích stavby pro drobný prodej – stánky“.

 

Příloha B k obecně závazné vyhlášce č.1/23/2003/RÚP Seznam veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit nebo omezit, a ploch pro asanace a asanační úpravy se mění a doplňuje takto:

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se ze seznamu veřejně prospěšných staveb (ploch pro veřejně prospěšné stavby) vypouští:

 

Z odstavce OBČANSKÉ VYBAVENÍ

O 1 - zařízení základního školství – Starý Dvůr

O 10 - zařízení středního školství – Starý Dvůr

 

Z odstavce SPORT A REKREACE

S7 - zařízení sportovního areálu – Stalingrad

S8 - zařízení sportovního areálu – Starý Dvůr

 

Z odstavce DOPRAVA

D 9-19 - obslužná komunikace v rozvojovém území Starý Dvůr

D 26 - propojení Starý Dvůr – U Táferny

D 64 - pěší propojení v rozvojovém území Starý Dvůr

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V 14 - vodovod Starý Dvůr 1

V 15 - vodovod Starý Dvůr 2

 

Z odstavce ODKANALIZOVÁNÍ

K 28 - splašková kanalizace – Starý Dvůr I

K 29 - dešťová kanalizace – Starý Dvůr I

K 30 - splašková kanalizace – Starý Dvůr II

K 31 - dešťová kanalizace – Starý Dvůr II

K 48 - převedení splaškové kanalizace (včetně ČS a výtlaku) – Starý Dvůr II

 

Z odstavce POVRCHOVÉ VODY

T 1 - svodnice – Starý Dvůr I

T 2 - poldr – Starý Dvůr I

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P 15 - STL plynovod Starý Dvůr I

P 16 - STL plynovod Starý Dvůr II

P 17 - propojení STL plynovodu Starý Dvůr II – U Táferny

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

E 34 - vstupní TR s kabelovým napojením pro zástavbu Starý Dvůr I, II

E 35 - TR pro zástavbu Starý Dvůr I, II, včetně kabelového vedení

 

Z odstavce ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

C 1 - přívod horkovodu ze systému Libušín – Starý Dvůr II

C 2 - horkovod Starý Dvůr II

 

V bodu 1. Veřejně prospěšné stavby se do seznamu veřejně prospěšných staveb doplní:

na konec odstavce DOPRAVA

D 1.08 - obslužné komunikace se sítěmi technické infrastruktury v rozvojovém prostoru Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

V 1.08 - vodovodní řady pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ODKANALIZOVÁNÍ

K 1.08 - kanalizační sběrač – splaškový, dešťový-výtlak pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

P 1.08 - STL plynovod pro lokalitu Starý Dvůr

 

na konec odstavce ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

E 1.08 - kabelové vedení VN včetně trafostanice pro lokalitu Starý Dvůr

 

Článek 3
Účinnost vyhlášky

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7. 12. 2005.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Mgr. Jaromír Brychta
místostarostka  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!