Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015

zveřejněno: 2. 2. 2016

Městský úřad Žďár nad Sázavou – odbor životního prostředí upozorňuje všechny původce odpadů na blížící se termín pro podání Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2015.  Původci jsou povinni zaslat hlášení v elektronické podobě do Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (www.ispop.cz) do 15.2.2016.

 

Kdo podává hlášení?

 • právnická nebo fyzická osoba podnikající, která  produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů, za kalendářní rok. Hlášení se podává za každou samostatnou provozovnu. Nebezpečnými odpady jsou např. vyjetý olej, eternit, obaly od syntetických barev, ostatními odpady jsou např. stavební suť, komunální odpad, plasty.

 

Časté chyby v hlášení:

 • Zapojení původce (provozovny) do systému sběru komunálních odpadů obce - 1. Strana hlášení vpravo dole:
  Původce je zapojen do systému = má uzavřenou smlouvu s obcí o tom, že papír, plasty, sklo, případně komunální odpad může odkládat do kontejnerů určených pro občany.
  V hlášení vyplní: zapojení do systému sběru KO obce – ANO (1. str. hlášení vpravo dole). Plasty, papír, sklo, komunální odpad – v hlášení uvede, že předává příslušné obci (2. str. hlášení).
  Původce není zapojen do systému - vyplní v hlášení – NE (1. str. hlášení). Plasty, papír, sklo, komunál předává oprávněné osobě (např. M. Odvárka, Skládka Ronov nad Sázavou, TS Města a.s. apod. - 2. str. hlášení)
 • Do hlášení se neuvádějí výrobky, které byly předány v režimu zpětného odběru použitých výrobků (ZOV) – zářivky, výbojky, elektrozařízení, pneumatiky, akumulátory, baterie. Oleje mohly být předány v režimu ZOV pouze do 30.9.2015.
 • Množství nebezpečných odpadů uvedených v hlášení neodpovídá množství odpadů v Evidenčních listech pro přepravu nebezpečných odpadů
 • Množství odpadů uvedených v hlášení původce neodpovídá množství odpadů, které uvedla v hlášení oprávněná osoba
 • Záměna společnosti Miloslav Odvárka – ODAS (IČ 152 59 692) a společnosti ODAS ODPADY s.r.o. (IČ 276 92 841)
 • Hlášení se podává za každou samostatnou provozovnu (u zemědělských družstev za každé středisko nebo farmu dle organizační struktury).
 • Stavby: Hlášení se podává za všechny stavby realizované na území příslušné ORP (obce s rozšířenou působností) – např.: firma realizovala 10 staveb na území ORP Žďár nad Sázavou a 5 staveb na území ORP Nové Město na Moravě – pak zasílá jedno souhrnné hlášení za stavby v ORP Žďár n/S a jedno souhrnné hlášení za stavby v ORP Nového Města n/M
 • Do hlášení se uvádí všechny odpady produkované na stavbách (demolicích) včetně vytříděných složek – plastů, papíru, skla apod.
 • Hlášení, které nebylo zasláno pomocí datové schránky nebo opatřeno elektronickým podpisem je nutné autorizovat = zaslat v listinné podobě Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP  podepsané statutárním zástupcem na adresu Cenia, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10. Potvrzení obdržíte mailem z ISPOP jakmile odešlete hlášení.

 

Základní povinnosti původce odpadů:

 • odpady třídit podle jednotlivých druhů a kategorii
 • odpady zařazovat podle druhů a kategorií - odpady se zařazují do katalogových čísel podle vyhlášky č. 381/2001Sb. (Katalog odpadů) prioritně podle odvětví, v němž vznikají – např: odpady ze staveb - skupina 17 Stavební a demoliční odpady (17 01 01 beton, 17 01 02 cihly, 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a tašek…., 17 01 03- plasty).
 • předávat odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k převzetí odpadů, která provozuje zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění odpadů (skládka, sběrný dvůr, recyklační linka, apod.) – seznam oprávněných osob najdete na webových stránkách jednotlivých krajských úřadů – pro Vysočinu http://extranet.kr-vysocina.cz/websouhlasy/
 • vést průběžnou evidenci odpadů za každou provozovnu (stavbu) – evidence musí obsahovat tyto údaje(pořadové číslo zápisu,datum předání, katalog. č. odpadu, název odpadu, množství, kód nakládání s odpadem, název a adresa oprávněné osoby, která odpad převzala, jméno a příjmení osoby odpovědné za evidenci – lze k t tomu využít přílohu č. 20 vyhl. č. 383/2001Sb. doplněnou o datum a číslo zápisu + jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence)

 

V případě nejasností kontaktujte Mgr. H. Daďourkovou, odbor životního prostředí, 566 688 347, hana.dadourkova@zdarns.cz