Startují dotační programy pro rok 2017

zveřejněno: 28. 12. 2016

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 10. listopadu 2016 tradičně vyhlašované dotační programy města, 
a to v oblasti kulturní, sportovní, volnočasových aktivit, se sociálním zaměřením a se zaměřením na prezentaci města v zahraničí.

„Celkový objem finančních prostředků pro dotační programy v roce 2017 je 8 milionů 600 tisíc korun,“ sdělila vedoucí odboru školství, kultury a sportu Blanka Lučková. „Ve srovnání s loňským rokem je vyhlášen jeden nový dotační program a tím je Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017, který doporučila k vyhlášení komise pro regionální a mezinárodní spolupráci,“ doplnila Lučková. „Alokované finanční prostředky pro granty jsou v podobné výši jako v loňském roce. Jsem rád, že se podařilo zvýšit o 200 tis. grant pro sportovní činnost mládeže na celkových 3,7 milionů,“ sdělil místostarosta Josef Klement. Žadatelé o dotaci si v příštím roce tedy mohou požádat o finanční příspěvek v programech: Kultura 2017, Volný čas 2017, Sport 2017, Organizovaný sport dospělých 2017, Sportoviště 2017, Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017, Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Jednotlivé výzvy a žádosti dotačních programů jsou vyvěšeny na webových stránkách města v sekci dotační programy, kde jsou rovněž rozepsány podmínky poskytnutí dotací v daných oblastech. 
Termíny podání žádostí jsou u dotačních programů Kultura 2017, Sport 2017 a Sportoviště 2017 stanoveny na období mezi prvním a posledním lednem 2017, u dotačních programů Volný čas 2017, Organizovaný sport dospělých 2017 a Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 je možné uplatnit žádost o dotaci v termínu od 1. ledna 2017 do konce února 2017. „Doručené žádosti ve stanoveném termínu posoudí příslušné komise, svůj návrh přidělených dotací předloží radě města k projednání a u dotací nad 50 tisíc korun doporučí návrh výše dotací k projednání zastupitelstvu města. 
S výsledkem tohoto procesu budou žadatelé seznámeni písemně,“ vysvětlila Blanka Lučková. U dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2017, Volný čas 2017 a Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017 budou žadatelé vyrozuměni do 30. dubna 2017 a u programů Kultura 2017, Sport 2017 a Sportoviště 2017 pak do 31. března 2017. Pro organizace působící v sociální oblasti je v rozpočtu města doporučena částka přes jeden milion korun pro dva dotační programy. U dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb je termín podání žádosti stanoven od 1. února 2017 do 28. února 2017 a u programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti mohou spolky žádat o dotaci v průběhu ledna 2017. Žadatelé do programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb budou vyrozuměni do konce dubna 2017. U programu Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti pak bude vyhodnocení žádostí probíhat do konce března 2017. „Při podání žádosti je nutné doložit všechny povinné přílohy žádosti,“ upozornil Petr Krábek. Žádosti, které nebudou kompletní, budou z dalšího hodnocení vyřazeny. Žádosti nelze doplňovat.