Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou (dále jen rozpočtová položka)

Čl. 1
Účel Fondu

Rozpočtová položka soustřeďuje finanční prostředky města, které jsou poskytovány jednotlivým osadním výborům za níže uvedených podmínek. Osadní výbory tyto finanční prostředky využijí na komunitní život a zachování tradic v místních částech města Žďáru nad Sázavou.

 

Čl. 2
Tvorba rozpočtové položky

Zdroje rozpočtové položky pro kalendářní rok tvoří:

a) příděl z rozpočtu města ve výši 333 Kč/obyvatele příslušné místní části Žďáru nad Sázavou, a to k 1.1. předcházejícího roku
b) jiné finanční prostředky (účelově určené dary, účelově určené příspěvky od jiných subjektů)

 

Čl. 3
Použití prostředků rozpočtové položky 

 1. Finanční prostředky z rozpočtové položky jsou určeny pro občany místních části města Žďáru nad Sázavou a to konkrétně Veselíčka, Mělkovic, Stržanova a Radonína (dále jen místní části).
 2. Návrh použití finančních prostředků rozpočtové položky je v pravomoci příslušného osadního výboru.
 3. Správu rozpočtové položky zabezpečuje finanční odbor MěÚ, který zodpovídá za účtování příslušných finančních operací.
 4. V rámci finančních operací je za věcnou správnost odpovědný komunitní koordinátor a příkazcem operace je starosta (místostarosta) města.
 5. Z rozpočtové položky je povoleno hradit zejména:
  • nákup materiálu na účel dané akce
  • tiskové materiály, grafické služby, kancelářské potřeby, diplomy, plakáty
  • publicita dané akce do max. výše 10.000,- Kč
  • pronájmy ploch a objektů na účel dané akce
  • pronájem zařízení nutných pro realizaci dané akce
  • příspěvek na občerstvení a stravování pro účastníky dané akce
  • příspěvek na drobné odměny ve smyslu cen pro účastníky dané akce 
  • ochranné pracovní pomůcky
  • honoráře účinkujícím dané akce do max. výše 10.000,- Kč
  • materiál pro drobné opravy a údržbu
  • likvidace odpadu
  • barvy, štětce a další materiál
  • vývěsky, lavičky, informační tabule
  • úklid a údržba veřejného prostranství a věcí umístěných na veřejném prostranství
  • údržba a opravy nemovitostí ve vlastnictví města
 6. Z rozpočtové položky nesmí být hrazeno:
  • mzdové náklady
  • nákup oblečení vyjímaje kostýmů
  • pořízení výpočetní techniky
  • zahraniční cesty
  • cestovné
  • dary (pozornosti)
  • ubytování účinkujícím
 7. V případě, že je z rozpočtové položky pořízen z finančních prostředků movitý majetek, který podléhá evidenci, je komunitní koordinátor povinen zajistit tuto evidenci na majetkoprávním odboru MěÚ a je za tento majetek odpovědný.
 8. Výdaje z rozpočtové položky lze uskutečňovat jen do výše zastupitelstvem města schválených finančních prostředků této rozpočtové položky pro každý z osadních výborů.
 9. Nevyčerpané finanční prostředky v běžném roce se nepřevádějí do dalšího roku.
 10. Na poskytování finančních zdrojů do rozpočtové položky není právní nárok.

 

Čl. 4
Osadní výbor

 1. Osadní výbory spolupracují při čerpání rozpočtové položky s komunitním koordinátorem, který odpovídá za řádné čerpání této položky jednotlivými osadními výbory.
 2. Osadní výbory předkládají komunitnímu koordinátorovi každoročně plán údržby a drobných oprav v místních částech. Obyvatelé místních částí se budou podílet na údržbě a opravách i svojí dobrovolnou prací, která bude koordinovaná osadními výbory.

 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla tvorby a čerpání položky „osadní výbory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou byla schválena zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne 17.12.2015 a nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2016.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.

starosta města

místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!