Zápis ze 17. schůze rady města konané dne 11.6.2007

zveřejněno: 11. 6. 2007

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:
Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Vladimír Novotný
 

Ověřovatel zápisu: p. Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 17. schůze rady města:

 

 1. Dohody o spolupráci s obcemi Sklené a Světnov o pořízení ÚP
 2. Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ul.Nábřežní, ZR
 3. Žádost o finanční příspěvek
 4. Žádost ERTEPLE HMLA
 5. Žádost o souhlas s užitím znaku města
 6. Ječmínek – Smlouva o příspěvku
 7. Doplnění pořadníku DPS
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Byty a nebytové prostory
 10. Likvidace s.p.Služby
 11. Forma privatizace BF
 12. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 234/07/ORUP

Dohody o spolupráci s obcemi Sklené a Světnov o pořízení ÚP

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Sklené a Světnov.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 235/07/ORUP

Výběrové řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ul.Nábřežní, Žďár n.S.

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace a veřejného osvětlení ul. Nábřežní, Žďár n.S.“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 237/07/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 3.000,-Kč ze sponzoringu rady města na vydání stolního kalendáře 2008 dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 238/07/ŠKS

Žádost Erteple a Hmla

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města převod finančního příspěvku ve výši 30.000,-Kč organizaci Erteple a Hmla, Haškova 17/54, Žďár nad Sázavou, z grantového programu Vítání jara 2007 do Slavností jeřabin 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 239/07/ŠKS

Žádost o souhlas s užitím znaku

Rada města po projednání schvaluje užití znaku pro Policii ČR, okresní ředitelství, Žďár nad Sázavou do preventivní brožury.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 240/07OS

Ječmínek – Smlouva o příspěvku

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku s občanským sdružením Ječmínek dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 241/07/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 231/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje žádost p. Jaroslava Šotoly, ZR 1, ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1109 ve výměře 208 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Žižkova, ZR 1 - za účelem výstavby RD a zřízení přístupové komunikace ke stávajícímu objektu čp. 231 na sousedních nemovitostech ve vlastnictví města s tím, že RM doporučuje ponechat tyto nemovitosti jako rezervu pro případné směny pozemků v budoucnu.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej částí pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10162 – orná půda v celkové výměře cca 700 m2 v k. ú. Město Žďár přiléhající k následujícím stavebním parcelám stavebníků RD v lokalitě Klafar II., ZR 3:

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10161 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10160 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10159 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10158 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10157 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10156 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 90 m2 přiléhající k p. č. 10155 v k. ú. Město Žďár

- části ve výměře cca 80 m2 přiléhající k p. č. 10154 v k. ú. Město Žďár

 

- za účelem zrušení proluky mezi zahradami RD na základě žádosti budoucích vlastníků pozemků pro výstavbu RD s tím, že přesná výměra částí pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou MAZEL s. r. o. se sídlem Makovského 1591/42, ZR 7 – jako oprávněným a to částech p. č. 5266 a 5267 v k. ú. Město Žďár - za účelem zřízení příjezdové komunikace z hl. komunikace ul. Novoměstská, ZR 1 k novostavbě vzorkovny fy MAZEL, s. r. o. Žďár n. Sáz. na pozemcích p. č. 4977 a 4978 v k. ú. Město Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 867, 868, 1013 a 1018 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky pro RD čp. 735, 736, 737 a 786 v ul. V Zahrádkách a k čp. 729 (býv. MŠ) v ul. Okružní, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 7020 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, dom. přípojka NN, Zikuška“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD v lokalitě Radonín, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 3/1 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Stržanov – rekonstrukce části sítě NN“, spočívající v umístění kabelového vedení NN a venkovního vedení NN včetně podpěrných bodů v lokalitě Stržanov, ZR včetně přístupu a příjezdu k zaříz. distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 232/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brodská 35/36 a na ulici Brodská 27/31 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v obytném domě č.p. 12, č.or. 21 na ulici Veselská ve Žďáře nad Sázavou 1 a uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v obytném domě č.p. 1826, č.or. 13 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého komisí pro vyhodnocení záměrů na pronájem nebytových prostor

 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných vyklizení bytů, které budou provedeny v průběhu měsíce června 2007

 

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého materiálu.

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostoru v budově č.165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého seznamu volných nebytových prostor.

 

1. Rada města schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Markem dle předloženého návrhu

 

2. Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce movitých věcí, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Petrem Markem dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 236/07/OP

Likvidace s.p. Služby

Rada města schvaluje Zprávu o výsledku likvidace podniku Služby, státní podnik Žďár nad Sázavou v likvidaci.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Uns. 233/07/OP

Forma privatizace BF

Rada města schvaluje návrh formy privatizace bytového fondu dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

p. Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r.  
starosta  
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!