Zápis z 19. schůze rady města konané dne 9.7.2007

zveřejněno: 9. 7. 2007

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:
Mgr. Luboš Straka
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 19. schůze rady města:

 

 1. Upřesnění informací o RLP a LSPP ve Žďáře nad Sázavou
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Návrh a.s. SATT
 5. Dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007
 6. Udělení výjimky z trvalého pobytu DPS
 7. Žádost o finanční příspěvek
 8. Žádost MV ČR – Integrace azylantů
 9. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999
 10. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník Radonín“
 11. Hřiště-Modré dny
 12. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 253/07/Pol.

Upřesnění informací o RLP a LSPP ve Žďáře nad Sázavou

Rada města bere na vědomí změny v organizaci a zabezpečení LSPP s účinností od 1. 1. 2008 a posílení výkonu zdravotnické záchranné služby ve Žďáru nad Sázavou na úrovni RLP.

 

Rada města ukládá řediteli polikliniky navrhnout možnosti zajištění provozování LSPP od 1. 1. 2008 včetně finančního zajištění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 251/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6167/2 ve výměře 6 098 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u Střední zdravotní školy mezi ul. Dvořákova, Smetanova, ZR 1, ul. Nádražní, Palachova, ZR 6 – za účelem výstavby objektu obchodního charakteru.

 

b) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Slanému, Dolní Rožínka a to p. č. 6476 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

c)

1. Rada města schvaluje odpověď na žádosti manželů Klímových dle předloženého návrhu.

 

2. Rada města vyhlašuje záměr na prodej pozemku p. č. 7998/7 - orná půda ve výměře 949 m2 a pozemku p. č. 8001/4 - orná půda ve výměře 859 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar II, ZR 3 – za účelem výstavby rodinných domů za předpokladu dodržení stanovených podmínek v Pravidlech postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II včetně technických informací a stanovených regulativů, které jsou součástí uvedeného záměru, za stejných podmínek s tím, že se mění termín pro vydání stavebního povolení a to do 30. 6. 2008 a pro vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí, t.j. do 31. 12. 2011.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 10162, 10149, 10148, 7999, 7998/1, 8001/1, 8002, 8007, 7995, 7977, 2047 a 2035/1 v k. ú. Město Žďár a dále na částech p. č. 774/3, 774/46, 774/47 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „M-073-2- Žďár nad Sázavou, sídliště Klafárek II, ÚPS, ZTV“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k novostavbám RD v lokalitě sídliště Klafar II, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 308, 316 a 483 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „M-073-2-1430/1 Žďár nad Sázavou, ul. Zelenohorská, ÚPS, E-on“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení veřejné komunikační sítě k RD v lokalitě ul. Zelenohorská, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 252/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytů dle předloženého návrhu

 

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytových prostoru v budově č.165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého seznamu volných nebytových prostor.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Zbigniewem Majem, bytem Ostrov nad Oslavou v souladu se žádostí o pronájem nebytových prostor.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Brodská 11/30, Revoluční 27/24, Revoluční 30/9, Revoluční 30/21 a Revoluční 30/34 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 254/O7/TSBM

Návrh Satt a.s.

Rada města bere na vědomí nabídku firmy SATT a.s.

 

Rada města nedoporučuje pokračovat v jednání o nabídnutých variantách.

 

Hlasování:Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

5. Usn. 255/07/ŠKS

Dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vyhlášení dodatečného kola grantového programu SPORT 2007 s uznáním nákladů celého kalendářního roku 2007 s vyčleněním celkového objemu finančních prostředků pro dodatečné kolo grantového programu SPORT 2007 podle platného statutu Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši

 

SPORT 2007 ……………….1 100 tis.Kč.

 

Rada města zváží zvýšení finanční podpory sportu v případě zvýšení příjmů rozpočtu města, který nemá v současné době žádnou rezervu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

Usn. 258/07/OS

Udělení výjimky z podmínky trvalého pobytu pro přidělení bytu v DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou manželům Mudrovým, bytem Praha.

 

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou panu Miroslavu Vajglovi, bytem Velké Meziříčí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 259/07/OS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku místní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 260/07/OS

Žádost Ministerstva vnitra ČR – integrace azylantů

Rada města po projednání s lítostí konstatuje, že vzhledem k nedostatku volných bytů, nemůže město Žďár nad Sázavou poskytnout ubytování krajanům z Kazachstánu, kterým byl udělen v naší republice azyl.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 257/07/taj.

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999

Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o správě finančních aktiv ze dne 23. 11. 1999.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 256/07/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Chodník Žďár nad Sázavou – Radonín“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Chodník Žďár nad Sázavou – Radonín“, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Ústní zpráva/ORUP/zástupci občanů

Hřiště modré dny

Rada města bere na vědomí informace a připomínky obyvatel okolí připravovaného hřiště MODRÝCH DNŮ a nabízí jim účast při projednávání projektové dokumentace.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!