Zápis z 2. schůze rady města konané dne 13.11.2006

zveřejněno: 13. 11. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Bazén u 4. ZŠ – plán předpokládaných nákladů
 2. Koupaliště Pilák
 3. Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek
 4. Projekt Partnerství
 5. Smlouva o úplatném převodu cenných papírů
 6. Žádost o finanční příspěvek – SVATOPLUK
 7. Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2007
 8. Oslavy města 2007
 9. Žádost dr.Kinského
 10. Žádost HC-M a TJ ŽĎAS
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Nebytové prostory
 13. Bytové záležitosti
 14. Bytová komise
 15. Mandátní smlouva – Správa budovy č.p.165 na ul.Dolní, ZR
 16. Poplatek za komunální odpad
 17. Informace o výběrovém řízení fa Gordion
 18. Udělení výjimky DPS
 19. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva/RM
Změny pořadu 2. schůze RM

Rada města schvaluje přesunutí bodu č. 19 – Návrh rozpočtu města na rok 2007 – na příští jednání rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

2. Usn. 4/06/ORUP
Bazén u 4.ZŠ – plán předpokládaných nákladů

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plánu předpokládaných nákladů na rekonstrukce a opravy objektu bazénu u 4.ZŠ a ukládá MěÚ předložit projekt nutných oprav a rekonstrukcí bazénu včetně podvarianty přístavby sauny.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 5/06/ORUP
Koupaliště Pilák – smlouva o dílo – projekt stavby

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD stavby „Letní koupaliště u Pilské nádrže, Žďár n.S.“ – podle předložených kritérií.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 6/06/ORUP
Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek

Rada města odkládá projednání do doplnění žádosti žadatelem včetně zajištění režimu prohlídek ke schválení do rozpočtu města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 19/06/ORUP
Projekt Partnerství

Rada města po projednání schvaluje seznam akcí, které budou zařazeny do projektu Partnerství.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 20/06/Taj
Smlouva o úplatném převodu cenných papírů

Rada města schvaluje předloženou Smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, Smlouvu o obstarání a vypořádání obchodu s akciemi a Plnou moc pro obchodníka s CP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

7. Usn. 7/06/ŠKS
Žádost o finanční příspěvek – SVATOPLUK

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu starosty města pro Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou na vánoční koncert dne 27. 12. 2006.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 15/006/ŠKS
Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2007

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VÍTÁNÍ JARA 2007“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

9. Usn. 16/06/ŠKS
Oslavy města 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v rozpočtu 2007 finanční objem oslav města v roce 2007 ve výši 1.100 tis.Kč a bere na vědomí realizaci připravovaného programu oslav výročí 400 let povýšení města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

10. Usn. 17/06/ŠKS
Žádost p. MVDr.Kinského

Rada města po projednání bere na vědomí žádost o finanční příspěvek ve výši 284.022,-Kč z rezervy města na celkovou opravu kanalizace v části areálu zámku Žďáru nad Sázavou 2 MVDr. Radoslava Kinského, Žďár nad Sázavou.

Rada města ukládá vedení města sjednat písemnou dohodu o časové realizaci investic do budovy MŠ Santiniho.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

11. Usn. 18/06/ŠKS
Žádost HC-M a TJ ŽĎAS

Rada města schvaluje čerpání a zúčtování poskytnutého příspěvku Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou, Hockye clubu – mládež Žďár nad Sázavou a FC Žďas Žďár nad Sázavou do 30. 6. 2007.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 8/06/OP
Majetkoprávní úkony


a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 517/2 ve výměře 10 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu čp. 256 v ul. Srázná 1, ZR 2 v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky a přestěhování do byt. domu.


b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3766 – ost. plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár za obchodním domem Staplast na nám. Republiky 150, ZR 1 - za účelem vybudování příručního skladu pro zboží k prodejně železářství, domácí potřeby s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometr. plánem.


c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9651/8 – orná půda ve výměře cca 2 000 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem vybudování technického zázemí stávajících firem.


d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 7308 – ost. plocha ve výměře cca 2 200 m2, p. č. 7310 – ost. pl. ve výměře cca 850 m2 a p. č. 7311/1 – louka ve výměře 2 300 m2 (celkem ve výměře cca 5 450 m2) v k. ú. Město Žďár lokalita „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výstavby nového výrobního závodu s tím, že přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej nemovitostí z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to objektu čp. 383 postaveném na pozemku p. č. 11 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 207 m2 (budova Městské policie Žďár n. Sáz.) nám. Republiky 44, ZR 1 včetně pozemku v k. ú. Město Žďár.

Přihláška na záměr bude obsahovat:

- stručný záměr využití
- nabídka kupní ceny

Jediným kritériem pro vyhodnocení je výše nabídnuté kupní ceny.


f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 269/4 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 223 m2 ve vlastnictví p. Miloslava Melichara, Stržanov a p. č. 269/2 – ost. plocha-svah, skála ve výměře 175 m2 ve vlastnictví p. Milana Zicha, ZR 5 – vše v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování parkoviště osobních automobilů rybářů v lokalitě u Pilské nádrže.


g) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Oldřicha Straky,Soběslav a to p. č. 639/2 – orná půda ve výměře 322 m2, p. č. 641 – orná ve výměře 1 398 m2 a p. č. 647/7 – ost. plocha - silnice ve výměře 206 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě za benzinovou pumpou u Tokozu, ZR 2 v souvislosti s uložením kanalizačního potrubí do pozemku vlastníka pro připravovanou akci města stavba „Kanalizace Stržanov“.

- RM ukládá MěÚ jednat s vlastníkem o snížení kupní ceny.


h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 269/3 ve výměře cca 300 m2 ve vlastnictví p. Stanislava Krčála, Polnička za část p. č. 269/1 o stejné výměře ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Stržanov – za účelem narovnání trasy odvodňovací struhy dešťové vody do Pilské nádrže a majetkoprávního vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům v souvislosti s výstavbou cyklistické stezky Žďár n. Sáz. – Polnička s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.


i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Stanislavu a Aleně Dvořákovým, ZR 1 a to p. č. 6290 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 10,-- Kč/m2/rok.


j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částech p. č. 149, 186/1 a 556 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení plynovodní přípojky k rekonstruovanému objektu čp. 376 Husova 3, ZR 1 - dle zhotoveného geometrického plánu pro zaměření věcného břemene č. 2467-149/2006 ze dne 27.10. 2006 včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného s tím, že právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.


k) Rada města po projednání schvaluje darování movitých věcí Základní škole Švermova 4, Žďár nad Sázavou v celkové pořizovací hodnotě 1.700,-- Kč (6 ks židlí).

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 9/06/OP
Nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření nájemních smluv v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 1.200,-- Kč/m2/rok na kanceláře a 800,-- Kč/m2/rok na sklad.

Rada města po projednání prodlužuje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000,-- Kč/m2/rok kanceláře a 600,-- Kč/m2/rok na ostatní prostory a sklad.

Rada města po projednání prodlužuje záměr Z-379/2006-OP – pronájem nebytových prostor v suterénu bývalé budovy města MěÚ Žďár nad Sázavou čp.75, nám. Republiky 2, Žďár n.S. 1 – za účelem využití jako skladovací prostory o výměře 165 m2 s tím, že výše nájemného činí minimálně 150,-- Kč/m2/rok a podmínkou nájmu je, že nájemce umožní městu přístup do sousedních prostor hlavním vstupem a to o 1 měsíc.

RM neschvaluje žádost Sboru křesťanského společenství Žďár nad Sázavou na pronájem horního sálu v objektu čp. 766/15, Na Úvoze, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 10/06/OP
Bytové záležitosti

Rada města neschvaluje žádost paní Lakatošové o mimořádné přidělení bytu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 11/06/OP
Bytová komise

 Rada města:

1. Odvolává na vlastní žádost paní Pavlu Domesovou a p. Bc. Ladislava Bártu z bytové komise.
2. Jmenuje jako další členy bytové komise:

paní Bc. Janu Hrdličkovou
paní Pavlu Müllerovou

3. Jmenuje předsedou bytové komise pana Jiřího Pulkrábka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 12/06/OP
Mandátní smlouva – Správa budovy č.p. 165 na ul. Dolní, Žďár n.S.

Rada města:

1. Schvaluje Mandátní smlouvu o obstarání správy budovy č.p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou v předloženém změní
2. Schvaluje dodatek č. 7 ke Smlouvě o individuálních pracovních a platových  podmínkách v předloženém znění

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 3/06/KS
Obecně závazná vyhláška č. 4

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení Obecně závazné vyhlášky města Žďár nad Sázavou č. 4/2006, kterou se mění vyhláška č. 1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle pozměněného návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 14/06/KS
Informace veřejná soutěž

Rada města ruší své usnesení č. 1309/05/KS o dohodě o výpovědi smlouvy o dílo s fa Odas, Stako, Sofi, Zahrada Vysočina a pověřuje MěÚ k provedení kroků s tím souvisejících. Současně ukládá MěÚ vypracování návrhu nových smluv o dílo s uvedenými firmami.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

19. Usn. 13/06/OS
Udělení výjimky DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Martu Stupkovou, bytem Křižanov.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!