Zápis z 22. schůze rady města konané dne 17.9.2007

zveřejněno: 17. 9. 2007

Počet přítomných členů: 5


Omluveni:

MUDr. Marie Košťálová
Ing. Vladimír Novotný
Ing. Karel Straka
Mgr. Luboš Straka
 

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

 

Schválený pořad 22. schůze rady města:

 

 1. Prohlídka rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie, ZR 2
 2. Prohlídka rekonstrukce Táborek
 3. Odpis pohledávek
 4. Hospodaření PO města k 30.6.07
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Nabídka Parola, s.r.o.
 8. Informace o stavu a dalším fungování sdružení Dům kultury
 9. Odprodej dopravního hasičského automobilu DA 12
 10. Hodnocení ředitelů PO a organizační složky za I. pololetí r. 2007
 11. Různé

 

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Prohlídka rekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie ZR2

 

 

2. Prohlídka rekonstrukce Táborek

 

 

3. Usn. 293/07/PO SSm

Odpis pohledávek

Rada města po projednání schvaluje odpis nedobytných pohledávek ve výši Kč 17.621,- z dlužného nájemného na Azylové ubytovně pro muže do nákladů PO Sociální služby města Žďár n.S.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 292/07/PO

Hospodaření PO k 30. 6. 2007

Rada města po projednání schvaluje Zprávy o hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2007 dle upravené přílohy.

Rada města bere na vědomí hospodaření PO Poliklinika a ukládá řediteli předložit ke schválení Zprávu o hospodaření k 30. 9. 2007.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 294/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění již schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 6. 9. 2007 v souvislosti s projektem na výstavbu objektu občanské vybavenosti – obchodního centra firmy Robert Fiala – Global elektro se sídlem Okrajová 1167/4, Třebíč na pozemcích části p. č. 6222 – ost. plocha, části p. č. 6211 – orná půda a části p. č. 6209/4 – ost. plocha – vše v celkové výměře cca 6 500 – 6 800 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – stavba „CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ Žďár n. Sáz.“ a to o část pozemku p. č. 6210 – orná půda ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Přednádraží“ ZR 6.

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene v souvislosti s připravovanou výstavbou - investiční akce „Kanalizace Stržanov“ – investor Město Žďár nad Sázavou, na části dotčeného pozemku p. č. 254/19 – orná v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Jaroslava Beránka, Stržanov, spočívající v umístění sloupu veřejného osvětlení, přístupu a příjezdu za účelem údržby a oprav předmětné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch oprávněného – Město Žďár nad Sázavou.

- Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1 000,-- Kč.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 9651/9 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Brněnská - úpravy DS NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení přípojky NN k objektům AMPO s. r. o. a J. Procházka aWORLD v lokalitě za benzinovou čerpací stanicí ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod a) – c): Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 295/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu dle předloženého návrhu.

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů, umístěných v obytných domech na ulici Revoluční 30/28, Brodská 27/8, Brodská 35/31 a Brodská 43/1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Rada města rozhodla o uzavření smlouvy o nájmu bytu na ulici Revoluční 25/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu na ulici Revoluční 25/2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 297/07/MST

Nabídka firmy PAROLA

Rada města bere na vědomí nabídku firmy PAROLA, spol. s r.o.


Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 298/07/DK

Informace o stavu a dalším fungování sdružení Dům kultury

Rada města bere na vědomí celkovou situaci sdružení Dům kultury.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 296/O7/OI

Odprodej dopravního hasičského automobilu DA 12

Rada města po projednání schvaluje žádost SDH Žďár nad Sázavou 2 k odprodeji hasičského dopravního automobilu AVIA 31.10k, DA 12, RZ ZR 86-73.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

10. Usn. 299/07/Taj.

Hodnocení ředitelů PO a organizační složky za I. pololetí r. 2007

Rada města odkládá hodnocení ředitelů a výsledků hospodaření příspěvkových organizací města a organizační složky Regionální muzeum na příští zasedání rady města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Různé

Schválení použití znaku města

Rada města schvaluje použití znaku města dle žádosti SK LH Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Oldřich Sedlák  v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!