Zápis z 26. schůze rady města konané dne 29.10.2007

zveřejněno: 29. 10. 2007

Počet přítomných členů: 8


Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 26. schůze rady města:

 

  1. Rozpočet města na rok 2008 – odloženo k projednání 5. 11. 2007
  2. Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2008
  3. Výběrové řízení na inženýrskou .činnost
  4. Operační plán zimní údržby
  5. Nařízení RM č. 1/07
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Doporučení likvidační komise
  9. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.345/07/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu Vítání jara 2008

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VÍTÁNÍ JARA 2008“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v >> přiložené upravené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž.0

 

 

2. Usn. 346/07/ORÚP

Výběrové řízení na inženýrskou činnost

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení „Letní koupaliště u Pilské nádrže – inženýrská činnost“, Žďár nad Sázavou, vč. členů komise pro otevírání a posouzení nabídek a oslovených uchazečů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

 

3. Usn. 348/07/OKS

Operační plán zimní údržby

Rada města schvaluje operační plán zimní údržby pro zimní období 2007 – 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

4. Usn. 352/07/OKS

Nařízení RM č.1/07

Rada města vydává nařízení č.1/2007, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 349/07/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Miroslava Drdly, ZR 5 a to p. č. 570/1 - orná půda ve výměře 9 531 m2 a p. č. 576 – ost. plocha ve výměře 218 m2 v k. ú. Zámek Žďár v souvislosti s realizací úprav okolí poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou 2 na základě navrženého provedení parkových úprav včetně osázení území veř. zelení a vybudování přístupových komunikací.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání neschvaluje návrh p. Josefa Uchytila ve věci doplnění původně schválené směny pozemků dle zaslaného požadavku ze dne 4. 10. 2007 – viz příloha č. 5 - o získání dalších nově navržených pozemků do vlastnictví p. Uchytila s tím, že trvá na původním přijatém usnesení v této věci na zasedání RM dne 20. 8. 2007 a následně schváleném v ZM dne 6. 9. 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2034 a 2035/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Bárta, Polívka“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2022/3 a 2022/4 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2034, 2035/2 a 2035/10 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Heger“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2025/1 v lokalitě ul. Trhová, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 350/07/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor umístěných v domě č.p.161, Dolní ulice č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou a to:

místnost č.310 o výměře 4,02 m2 společnosti JS Partner, Upolínova 280/7, Praha s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 600 Kč/m2/rok.

místnost č.518 a místnost č. 519 v 5. poschodí společnosti REGION REALITY a.s., Šmejkalova 92, Brno s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí informaci o jednostranném zvýšení nájemného za užívání bytů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 351/07/OP

Doporučení likvidační komise

Rada města schvaluje odpis majetku a odpis pohledávek dle doporučení likvidační komise.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odpis majetku dle doporučení likvidační komise.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Různé

Pověření zastupováním města

Rada města pověřuje pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka zastupováním města na oslavách 770 let města Krzywin v Polsku.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Miroslav Odvárka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!