Zápis z 32. schůze rady města konané dne 14.1.2008

zveřejněno: 14. 1. 2008

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 32. schůze rady města:

 

 1. Souhlas s vyřazením majetku
 2. Prodloužení smlouvy – chráněné bydlení
 3. Smlouva o pronájmu WC
 4. Žádosti o snížení nájemného
 5. Smlouva o výpůjčce – technologické zařízení výměníkové stanice v obytném domě Palachova 2234/70, Žďár nad Sázavou
 6. Privatizace bytového fondu
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Výsledky výběrového řízení na projektanta nám. Republiky (rekonstrukce povrchů)
 10. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP s obcí Kněževes
 11. Smlouvy s TJ ŽĎAS a TJ Sokol
 12. Žádost České dráhy a.s.
 13. Požadavek na rozšíření stránek NŽR
 14. Ceník výstupů CZECH POINT
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 398/08/4.ZŠ

Souhlas s vyřazením majetku

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením opotřebovaného (nefunkčního) majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 411/08/OS

Prodloužení nájemní smlouvy – chráněné bydlení

Rada města bere na vědomí zprávu Oblastní charity Žďár nad Sázavou o činnosti chráněného bydlení.

 

Rada města schvaluje prodloužení nájemní smlouvy k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj. do 31. 12. 2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 399/08/KS

Smlouva o pronájmu veřejných WC

Rada města schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor určených k provozování veřejných WC.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 400/08/TSBM

Žádosti o snížení nájemného

Rada města:

- Bere na vědomí informaci o stavu objektu v ul. Žižkova 16 a ukládá MěÚ předložit cílové řešení území mezi řekou Sázavou a Žižkovou ulicí. Rada města souhlasí s ponecháním výše nájemného k 1. 9. 2006.

- Bere na vědomí žádosti o snížení nájemného v bytovém domě Veselská 19, 21, 23 a ukládá MěÚ zajistit posouzení věcného a právního postupu ve věci odstraňování reklamačních závad.

- Doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši 165.000,-Kč na zajištění zateplení venkovní zdi ze strany proluky na bytovém domě Veselská 19, 21, 23.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 409/08/TSBM

Smlouva o výpůjčce – technologické zařízení výměníkové stanice v obytném domě Palachova 2234/70, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 405/08/TSBM

Privatizace bytového fondu

Rada města po projednání bere na vědomí předložené ceny obytných domů a ukládá MěÚ do příštího zasedání rady města doplnit ceny bytů dle dohodnutých parametrů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0.

 

 

7. Usn. 404/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhovuje žádosti pana Jiřího Juřeny o mimořádné přidělení bytu č. 24 o velikosti 2+1, nacházejícího se v obytném domě č.p.1933, č.or. 41na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Antonína Velína o snížení nájmu za užívání nebytových prostor.

 

Rada města po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objektu Staré radnice – fotoateliér na náměstí Republiky 24 ve Žďáře nad Sázavou a to salonku ve výměře 47,40 m2, skladu, kanceláře ve výměře 6,45 m2 a WC ve výměře 10 m2 paní Naděždě Šmerousové, Nové Dvory , za účelem provozování fotoateliéru. Nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno následovně: salonek 1.140,-- Kč/m2/rok, sklad-kancelář ve výši 990,-- Kč/m2/rok a WC ve výši 100,-- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

Rada města po projednání schvaluje pronájem části nebytového prostoru, umístěného v objeku AZ centra na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou a to prodejny ve výměře 26,70 m2, skladu ve výměře 12 m2, skladu ve výměře 9 m2 a WC ve výměře 1,7 m2 Lence Havlíčkové, Pavlov za účelem provozování kosmetických služeb. Nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno následovně: prodejna 1.000,-- Kč/m2/rok, sklady ve výši 800,-- Kč/m2/rok a WC ve výši 100,-- Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.

 

Rada města prodlužuje záměr na pronájem části nebytových prostor umístěných v budově Dětského dopravního hřiště, na ulici Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 500,--Kč/m2/rok za kanceláře, 300,-- Kč/m2/rok za chodbu a sociální zařízení a 500,--Kč/m2/rok za garáž. Jedná se o kancelář o výměře 42 m2, chodbu a sociální zařízení o výměře 12 m2 a garáž o výměře 18 m2 .

Pronájem bude uzavřen na dobu neurčitou.

 

Rada města po projednání nevyhovuje žádosti paní Lenky Gregorové, Svratka o poskytnutí nebytových prostor.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců Praha, místní organizací Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání prodlužuje záměr Z-70/2007-OP na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 16 o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvám o výpůjčce, uzavřeným mezi Městem Žďár nad Sázavou a příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou dne 8.1.2002 dle předložených návrhů.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem PREFA garáže, umístěné na pozemku p.č. 6483 ve výměře 19 m2, v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši nejméně 9.500,-- Kč/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 403/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 2043/1 ve výměře cca 8 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za p. č. 2043/5 ve výměře 8 m2 ve vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 3, ZR 3 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dlouhodobě připravovaným záměrem na přístavbu cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia v lokalitě „Klafar“, ZR 3.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků a to p. č. 639/13 – orná půda ve výměře 509 m2 a p. č. 647/9 – ost. plocha ve výměře 47 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „U Tokozu“ před benzinovou čerpací stanicí PH – v souvislosti s plánovanou výstavbou střediska služeb (autosalon + pneuservis včetně občerstvení dle urbanistické studie) na sousedním pozemku p. č. 639/1, který je ve spoluvlastnictví fyzických osob s tím, že vzhledem k přípravě obchvatu města a jeho zásahu do parkoviště TOKOZU se nedoporučuje v současné době prodej pozemků města, ale jejich ponechání pro případné majetkoprávní vypořádání.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 10169 ve výměře 1 210 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 - za účelem výstavby rodinného domu - za kupní cenu ve výši 864,- Kč/m2 a za předpokladu splnění následujících podmínek:

- stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008

- kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení

- v případě, že stavební povolení nenabude právní moci nejpozději do 31. 12. 2008, usnesení ZM pozbývá platnosti

- kolaudační rozhodnutí nabude právní moci nejpozději do 31.12. 2011

- součástí kupní smlouvy jsou Pravidla postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II

- součástí usnesení ZM jsou technické informace

- součástí podmínek pro výstavbu je i Návrh zastavění – regulativy rodinných domků

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezplatnou výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5342/2 – trvalý trav. porost ve výměře 875 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem využití k drobné pěstební činnosti členů zahrádkářského svazu v kolonii ČZS „Jamská“, ZR 1 - rozšíření uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 11. 2001 (schválené v RM dne 12. 11. 2001) o pozemek nabytý do vlastnictví města bezúplatným převodem od Pozemkového fondu ČR se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, na základě zápisu vlastnického práva v Katastru nemovitostí dne 4. 9. 2007 (parcela č. 5342/2 KN byla nově vytvořena geometrickým plánem č. 2504-256/2006 ze dne 8. 1. 2007 z původní parcely č. 5342 KN).

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6269 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem Lannova 205/16, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 2035/4, 2035/2 a 2035/3 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Klafar I, dom. příp. NN, Cočev“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN k novostavbě RD na p. č. 2018 v lokalitě ul. Vápenická, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – doplnění uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene ze dne 6. 3. 2007 (schváleno v RM dne 5. 3. 2007) - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1361, 1362, 1367, 1368, 1372, 1373 a 1377 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k byt. domům ul. Revoluční 32-36, 38-42, 44-46 a 54-58, ZR 3 - včetně jejího provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 1264 a 1267 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 5. 3. 2007 nemění.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Kaufland ČR, v. o. s. se sídlem Pod Višňovkou 25, Praha 4, zastoupenou na základě substituční plné moci JUDr. Jiřím Ctiborem, LL.M., Ph.D. – jako oprávněným – na části p. č. 6398 v k. ú. Město Žďár - spočívající v umístění opěrné zdi k novostavbě obchodního centra - stavba „samoobslužného obchodního domu Kaufland“ čp. 2376 na p. č. 6416/32 v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6, včetně přístupu a příjezdu na pozemek za účelem provozu, údržby, oprav, rekonstrukce a případného odstranění uvedené stavby - ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Emilem Adlerem, ZR 2 – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 1426, 2032/1, 2043/1 a 2039 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby zemního vedení přípojek inženýrských sítí, spočívající v umístění přípojek splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky el. energie NN k zamýšlené výstavbě objektu RD, příp. objektu sloužícímu k podnikatelské činnosti na p. č. 2039 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar, ZR 3, včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného za podmínky respektování investičního záměru města.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování bod b) – i): Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

9. Usn. 401/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na projekt „Náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů“

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Náměstí Republiky – rekonstrukce povrchů, Žďár nad Sázavou“, jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 1

 

 

10. Usn. 402/08/ORUP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kněževes

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení územního plánu s obcí Kněževes.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

11. Usn. 406/08/OŠKS

Smlouvy s TJ ŽĎAS a TJ Sokol

Rada města pro projednání schvaluje znění Smluv o poskytnutí provozní dotace Tělovýchovné jednotě Žďas Žďár nad Sázavou 5, Jungmannova 10 a znění Smlouvy o poskytnutí provozní dotace Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 14 na rok 2008 předložené uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 407/08/OŠKS

Žádost České dráhy a.s.

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 ve výši 5.000,-Kč na jízdy parních vlaků u příležitosti tradičních oslav Pernštejnského panství v Nedvědici a na hradě Pernštejně.

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti České dráhy a.s. Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222 na plakáty a průvodce pro cestující u příležitosti jízdy historického parního vlaku na oslavy Pernštejnského panství.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 410/08/OŠKS

Požadavek na rozšíření stránek NŽR

Rada města hlasovala o souhlasu s navýšením rozsahu měsíčníku Noviny žďárské radnice dle předloženého materiálu.

Rada města hlasovala o doporučení zastupitelstvu města navýšení finanční částky pro vydávání Novin žďárské radnice o 4998,-.Kč pro rok 2008 z rezervy rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 1, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

14. Usn. 409/08/Taj.

Ceník výstupů CZECH POINT

Rada města po projednání schvaluje předložení ceník se snížením zákonem stanovené sazby za vydání každé další započaté strany výpisu z 50,-Kč na 30,-Kč (mimo výpisu z Rejstříku trestů).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Různé

Rada města bere na vědomí dopis zastupitele města Františka Cihláře a pověřuje vedení města podáním informací v této věci.

 

Rada města bere na vědomí informaci o přípravě materiálu o řešení komunikací (obchvat) ve městě.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatel:

 

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!