Zápis z 35. schůze rady města konané dne 25.2.2008

zveřejněno: 25. 2. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven: Rostislav Dvořák

 

Ověřovatel zápisu: MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 35. schůze rady města:

 

 1. Žádost ZŠ Palachova
 2. Žádosti o finanční příspěvky
 3. Smlouva TJ SOKOL
 4. Dodatek k projektu Vítejte na Žďársku
 5. Majetkoprávní úkony
 6. Byty a nebytové prostory
 7. Žádosti o změnu ÚP města – doplnění
 8. Program „Podpora obnovy kultur.památek“
 9. Rozpočtová opatření č. 2
 10. Řešení Senior Penzionu Agro Měřín
 11. Udělení výjimky z DPS
 12. Bydlení p.Šrekové
 13. Stomatologické pohotovosti – rok 2007
 14. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zák.č.106/99 Sb. – za rok 2007
 15. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 451/08/ZŠ Palachova

Žádost Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35

Rada města hlasovala o vyhovění žádosti Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace.

 

Hlasování: Pro 2, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

2. Usn. 452/08/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč a to snížením schválené částky rozpočtu Granty v sportu 2008 dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Ing. Radku Krejčíkovi, Žďár nad Sázavou 6 na organizaci mezinárodního turnaje v ledním hokeji žáků 8. tříd Meoller-DEL cup 2008

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Sdružení AMBRA Žďár nad Sázavou 2 32 ve výši 10.000,-Kč jako příspěvek na hiporehabilitaci

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

· Centru pro rodinu a sociální péči Brno-město, Josefská 516/1 ve výši 10.000,-Kč na uspořádání Diecézní pouti rodin ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž.1 - NESCHVÁLENO

 

 

3. Usn. 453/08/ŠKS

Smlouva TJ Sokol

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku do maximální výše 800 tis.Kč Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 14, Žďár nad Sázavou 2 na opravu vstupního schodiště sokolovny Doležalovo náměstí 528 ve Žďáře nad Sázavou 1.

 

Hlasování Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 454/08/ŠKS

Dodatek k projektu „Vítejte na Žďársku“

Rada města po projednání schvaluje předložené znění dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Vítejte na Žďársku“ v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.455/08/OP

Majetkoprávní úkony

a. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6223 – zahrada ve výměře 372 m2 a p. č. 6224 – zahrada ve výměře 264 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Dvořákova za Hypernovou, ZR 1 – za účelem výstavby rodinného domu s tím, že pozemek je dle ÚP určen pro občanské vybavení, nevýrobní služby a v případě nutnosti by měl sloužit jako náhrada za RD v asanačním pásmu na ul. Smíchov.

 

b. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem obnovy vodní plochy Rada města ukládá MěÚ prověřit stav těchto pozemků a podat radě města zprávu s návrhem případného řešení.

 

Hlasování bod b.: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 4298 – ost. plocha ve výměře 164 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku podél krajového řadového rodinného domu na p. č. 4296 a podél navazující zahrady p. č. 4297 v sídlišti „Vodojem“ ul. Pelikánova 143/20, ZR 7.

 

d. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobou bezplatnou výpůjčku pozemku a to části p. č. 2043/1 – ost. plocha ve výměře cca 200 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení části obslužné komunikace ke cvičnému kuchyňskému bloku v souvislosti s dlouhodobě připravovaným záměrem na přístavbu cvičného gastronomického provozu u objektu Střední školy gastronomické a Biskupského gymnázia v lokalitě „Klafar“, ZR 3.

 

e. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 5 000 m2, části p. č. 9541/1 – orná ve výměře cca 9 125 m2, části p. č. 9541/2 – orná ve výměře cca 2 578 m2, části p. č. 9537 – orná ve výměře cca 3 845 m2 a části p. č. 9538 – orná ve výměře cca 1 746 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby výrobní haly a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem. Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

 

f. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS MONT, a. s. se sídlem Brněnská 126/39, ZR 1 a to částí p. č. 9521/1 - louka, p. č. 9522 – ost. plocha, ost. komunikace, p. č. 9523 – orná půda, p. č. 9525 – orná půda a p. č. 9528 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 10 000 m2 v k. ú. Město Žďár v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 - za účelem výstavby výrobního objektu na výrobu výplní stavebních otvorů – plastové výrobky pro stavebnictví (továrna o celkové ploše cca 6 200 m2 zbudována zčásti na stávajících pozemích spol. PKS INPOS a. s. – cca 1 350 m2) a dále vybudování skladových ploch a komunikací – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra pozemků bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

Prodej se uskuteční za předpokladu dodržení stanovených podmínek s tím, že kupní smlouva bude uzavřena po nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Kupující provede výstavbu tak, že pravomocné stavební povolení bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného SP, tj. kolaudace stavby bude uskutečněna nejpozději do 31. 12. 2010.

V případě, že stavební povolení na stavbu nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2008 toto usnesení pozbývá platnosti.

K prodávané nemovitosti se zřizuje do doby vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

za kupní cenu ve výši 406,-- Kč/m2

 

g. Rada města po projednání schvalujea doporučujezastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 22. 11. 2007 do 25. 2. 2008.

 

h. Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy ze dne 29. 1. 1998 na pronájem pozemků ve vlastnictví města a to na částech p. č. 1952 – ost. plocha, ost. komunikace a p. č. 1460 – ost. plocha, ost. komunikace v celkové výměře cca 300 m2 v k. ú. Město Žďár – uzavřené mezi Městem Žďár n. Sáz. – jako pronajímatelem a ing. Josefem Mičkou, ZR 7 – jako nájemcem – za účelem provozu praní prádla pro občany – umístění sušáků prádla pro nájemce i pro občany okolních domů na části p. č. 1460 a vybudování zpevněné plochy za účelem parkování os. automobilů na části pozemku p. č. 1952.

Článek VII. odst. a) i b) původní NS – účinnost nájemní smlouvy - původně uzavřené na dobu určitou od 1. 2. 1998 na dobu 10 let, tj. do 31. 1. 2008 se nově mění na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 1. 2. 2008.

V ostatním se původní NS včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 4. 2004 nemění.

 

i. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 5335, 5586, 5611, 5627, 5725, 5732, 5815/1, 5818 a 5822 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení rozvodů kabelové televize v ul. Za Jatkami, Rybníček a Lučiny, ZR 1- včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2091/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem stavebních úprav výměníkové stanice VS 3 Libušín na p. č. 2092 v ul. Libušínská, ZR 1 - včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

k. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 8, Praha 5 – zastoupeným na základě zmocnění ing. Blankou Brožkovou, pověřenou řízením závodu Dolní Vltava, Grafická 36, Praha 5 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví ČR – právo hospodaření pro Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8 Praha 5 – Smíchov a to na části p. č. 259 a 260/2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem umístění a uložení podzemního vedení potrubí dešťové kanalizace na p. č. 259 a 260/2 včetně výústního objektu na p. č. 259 v rámci stavby „Letní koupaliště u Pilské nádrže“ ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

 

Hlasování bod a., c.-k.: Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Usn. 456/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje pronájem kanceláří č. 707, 708 a 709, umístěných v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou společnosti PS KŘÍDLA, Kulkova 30, 614 00 Brno, za účelem zřízení externí redakce a obchodního oddělení Rádia Petrov. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000,--Kč/m2/rok.

 

Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru v budově Dětského dopravního hřiště, ulice Jungmannova ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou, s výši nájemného 500,-- Kč/m2/rok za kanceláře o výměře 42 m2, 300,-- Kč/m2/rok za chodbu a sociální zařízení o výměře 12 m2 a 500,-- Kč/m2/rok za garáž o výměře 18 m2, Občanskému sdružení WiFiStar.net, Dolní 29/16, Žďár nad Sázavou.

 

Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na PREFA garáž, umístěné na pozemku par.č. 6483 ve výměře 19 m2 , v k.ú. Město Žďár, lokalita ulice Jihlavská, Žďár nad Sázavou a to na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena 9.500,-- Kč/rok.

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost paní Lenky Gregorové, Svratka o poskytnutí nebytových prostor k pronájmu či podnájmu. Rada města ukládá MěÚ jednat o úpravě stávající nájemní smlouvy.

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v objektu České Pojišťovny na Dolní ulici č. 165/1 ve Žďáře nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 4 - holobyt, umístěném v obytném domě č.p. 2228, č.or. 10 ve Žďáře nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání neschvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1829 (č. or. 27), ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

 

Rada města bere na vědomí přehled plánovaných vyklizení bytů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

7. Usn.457/08/ORUP

Žádosti o změnu územního plánu města – doplnění

Rada města pro projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozhodnutí o návrzích na pořízení změny územního plánu města Žďáru nad Sázavou v souladu s § 46, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 458/08/ORUP

Program „Podpora obnovy kulturních památek“

Rada města pro projednání schvaluje spolupráci s Ministerstvem kultury ČR při zajištění programu Podpora obnovy kulturních památek, který byl vyhlášen pro rok 2008 a pověřuje jeho administrací odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn. 459/08/OF

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 461/08/OS/POSSm

Řešení Senior Penzionu Agro Měřín

Rada města bere na vědomí informaci o jednání s AGRO Měřín a.s. o možnosti převzetí provozování Senior-Penzionu na ulici Horní, Žďár na Sázavou formou Domova. Po doplnění informací bude znovu projednán v radě města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž.1

 

 

11. Usn. . 462/08/OS

Udělení výjimky z DPS

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínky trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Aleně Rudelové, bytem Prostějov a paní Ivoně Frgalové, bytem Nové Město na Moravě.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.463/08/OS

Bydlení p.Šrekové

Rada města po projednání schvaluje ukončení nájemní smlouvy s příspěvkovou organizací Sociální služby města Žďár nad Sázavou k bytu Libušínská 1/71, Žďár nad Sázavou 1 a uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu s paní Ivanou Šrekovou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.464/08/OS

Stomatologické pohotovosti – rok 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční částku ve výši 35.000,-Kč na úhradu stomatologické pohotovosti zajišťované v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

14. Usn. 460/08/ST

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím dle zák.č.106/99 Sb. za rok 2007

Rada města Výroční zprávu města Žďár nad Sázavou za rok 2007 o činnosti v oblasti poskytování informací bere na vědomí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!