Zápis ze 42. schůze rady města konané dne 2.6.2008

zveřejněno: 2. 6. 2008

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Vladimír Novotný
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák
 

Schválený pořad 42. schůze rady města:

 

 1. Prodej osobního vozidla
 2. Problematika dopravy – Havlíčkovo náměstí, ZR
 3. Žádosti o finanční příspěvky
 4. Žádost TJ SOKOL
 5. Žádost SZŠ a VOŠ Žďár n.S.
 6. Žádost SKLH ZR
 7. Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kotlasy
 8. Výsledky výběr.řízení na dodavatele stavby Hřiště Modrých dnů
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Smlouva o příspěvku – Charita, Úsvit
 12. Dětské dopravní hřiště – příležitostný pronájem a ceník
 13. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.572/08/CERUM

Prodej osobního vozidla

Rada města po projednání schvaluje prodej osobního vozidla ZRJ60-43 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.561/08/KS

Žádosti na změnu dopravního značení na Havlíčkově náměstí

Rada města ukládá MěÚ postupovat podle varianty 1.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 562/08/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

· Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina na zajištění krajské soutěže ve vyprošťování osob z havarovaných automobilů ve výši 5.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5,proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle předložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

 

· Miloši Živnému, Žďár nad Sázavou příspěvek ve výši 5.000,-Kč na sportovní vybavení za účelem zajištění tréninku k získání titulu „Železný muž – Iroman“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.563/08/OŠKS

Žádost TJ Sokol

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou ve výši 265.000,-Kč z rezervy na dokončení opravy vstupního schodiště Sokolovny Doležalovo náměstí 2.


 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.564/08/OŠKS

Žádost SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč ze sponzoringu Rady města na zajištění soutěže „o nejšikovnější mateřskou školu“ v rámci projektu „Prevence dětských úrazů ve školách 2008“.

 

Rada města schvaluje spolupráci se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Žďár nad Sázavou v rámci projektu „Prevence dětských úrazů ve školách“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 573/08/OŠKS

Žádost SKLH Žďár n.S.

Rada města po projednání nedoporučuje zastupitelstvu města žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s., Jungmannova 1496/10 o finanční příspěvek SKLH Žďár nad Sázavou ve výši 410.000,-Kč z rezervy města.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání bere na vědomí žádost žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s., Jungmannova 14 o finanční příspěvek SKLH Žďár nad Sázavou ve výši 410.000,-Kč z rezervy města.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

7. Usn. 565/08/ORUP

Dohoda o spolupráci na pořízení ÚP obce Kotlasy

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení ÚP s obcí Kotlasy.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.566/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů ve Žďáře nad Sázavou“

Rada města ruší výběrové řízení na dodavatele stavby „Hřiště Modrých dnů ve Žďáře nad Sázavou“ a to vzhledem k novým podmínkách spoluúčasti na financování a novému technickému řešení stavby.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje změnu způsobu použití finančních prostředků položky 12.9 rozpočtu města roku 2008 na investiční příspěvek pro Sdružení Modrý svět.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1,zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na výpůjčku části pozemku parc.č.761/1 v k.ú. Město-Žďár za účelem výstavby Hřiště Modrých dnů. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

9. Usn.567/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 281/8 ve výměře cca 95 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zajištění přístupu z ul. Purkyňova na zahradu p.č. 395 u RD čp. 86 na p. č. 394 v ul. Bezručova

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/86 ve výměře 2 x cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Studniční, ZR 2 – za účelem příležitostného stání osobních automobilů.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 119/13 – ost. plocha, jiná pl. a části p. č. 119/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako obslužné plochy k nemovitosti na pozemku p. č. 119/14 (novostavba IOOV) ul. Veselská, ZR 1.

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. Jiřího Dobřichovského, ZR 6 (podíl ¼), p. Martina Dobřichovského, ZR 2 (podíl ¼) a pí Milady Zelenkové, ZR 1 (podíl ½) a to p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě Klafar – „Na Starém městě“, ZR 3 – za účelem dalšího rozšíření území pro připravovanou výstavbu sídliště v dané lokalitě.

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků ve vlastnictví společnosti KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 1 a to p. č. 7858 – louka ve výměře 312 m2 a navazující pozemek p. č. 7846 – louka ve výměře 1 026 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v souvislosti s připravovanou výstavbou další etapy cyklistické stezky a to v části ZR 3 v prostoru od ul. V Zahrádkách po katastrální území Hamry n. Sáz. - za pozemky ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/20 – orná půda ve výměře 1 222 m2 a p. č. 770/2 – louka ve výměře 843 m2 – oba v lokalitě „Za starým dvorem“ ZR 2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání a ucelení pozemků s tím, že na pozemky bude vypracován znalecký posudek a rozdíl v ceně bude doplacen.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej horkovodní přípojky k bytovému domu Kovářova čp. 2240/2, ZR 1 na p. č. 2119 v k. ú. Město Žďár – předizolované potrubí ISOPLUS, profil DN 80 z r. 1998 v délce 138,10 m – součást horkovodu u 56 b.j. Libušín ve Žďáře nad Sázavou s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 1209 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky k RD čp. 274 na p. č. 1156 ve vlastnictví p. Milana Jílka, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 6039 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení rozvodů kabelové televize k byt. domu čp. 1774 na p. č. 6033 v ul. Palachova 1, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na části p. č. 1636/2 v k. ú. Veselíčko u ZR - za účelem umístění nového telefonního sloupu (jednoduchého, dřevěného s betonovou patkou výšky 6,5 m) pro zřízení telefonní přípojky pro čp. 5 v obci Veselíčko včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 19. 5. 2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 7618 a 7682 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby – nový název „Žďár n. S., ul. Strojírenská, úpravy DS NN“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pilířové pojistkové skříně NN v lokalitě ul. Strojírenská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na stavbu – nový název „Žďár n. S., ul. Strojírenská, úpravy DS NN“ se rozšiřuje ještě o část pozemku p.č. 7653/1 v k. ú. Město Žďár.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 19. 5. 2008 nemění.

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech pozemků p. č. 9237, 9194 a 9230 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., Krejdy, úpravy DS NN, Imramovský“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k pozemku p. č. 9217 v lokalitě rekreační chatové oblasti „Krejdy“ ve Žďáře n. Sáz. včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

 

10. Usn.568/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1+1, č. 3, umístěném v obytném domě na ulici Brodská, č.p. 1936, č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 25 umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1871, č.or. 30 ve Žďáře nad Sázavou 3 a bytu o velikosti 1+1, č. 14 umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1905, č.or. 33 ve Žďáře nad Sázavou 3, dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru o velikosti 49 m2, umístěném v obytném domě na ulici Brodská č.p. 1975, č.or. 55 ve Žďáře nad Sázavou 3 s nově vzniklým občanským sdružením Brodská 1975,1976,1977, Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena po založení sdružení a předložení stanov OS registrovaných MV.

 

Rada města po projednání předběžně schvaluje výši nájmů bytů a nebytových prostor, nacházejících se v obytném domě Palachova 2235/72 ve Žďáře nad Sázavou 6. Předpokladem rozhodnutí RM o schválení nájmu bude dohoda uzavřená mezi městem, bytovým družstvem a nájemníky domu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.571/08/OS

Smlouva o příspěvku – Oblastní charita, Úsvit

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou a občanským sdružením ÚSVIT Havlíčkův Brod na jejich činnost v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.569/08/taj.

Dětské dopravní hřiště – ceník příležitostného pronájmu

Rada města po projednání schvaluje ceník příležitostného pronájmu plochy dětského dopravního hřiště.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

 

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!