Zápis z 52. schůze rady města konané dne 3.11.2008

zveřejněno: 3. 11. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 52. schůze rady města:

 

 1. Hraniční kámen Čech a Moravy – host p.Olšiak
 2. Spádové obvody ZŠ
 3. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 4. Informace ředitele PO Poliklinika
 5. Obecně závazná vyhláška 2/2008 – Poplatek komunální odpad
 6. Rozpočtová opatření
 7. Žádost o úpravu příspěvku zřizovatele výměnou mezi položkami
 8. Doplnění pořadníku DPS
 9. Posouzení záměru Z-52/2008-OP
 10. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště na ul.Studentská
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Byty a nebytové prostory
 13. Rozpočtová opatření č. 7
 14. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.716/08/OŠKS

Hraniční kámen Čech a Moravy

Rada města po projednání schvaluje zviditelnění zemské hranice mezi Čechami a Moravou a ukládá OŠKS zpracovat podrobnější varianty umístění a návrhů a doporučuje zapracování v částce 250 tis.Kč do rozpočtu 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.717/08/OŠKS

Spádové obvody ZŠ

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit obecně závaznou vyhlášku města č.3/2008 o stanovení spádových obvodů pro zápis dětí do 1. tříd základních škol ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Usn.726/08/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit převod finančních prostředků z položky rozpočtu 2008, kapitoly 7.7. úhrada ztráty sportovišť – TJ Žďas – PD hřiště s umělým povrchem do položky rozpočtu 2008 kapitoly 7.1 úhrada ztráty sportovišť na dosypání trávníku s umělým povrchem ve výši 150 tis.Kč.

 

Rada města po projednání schvaluje znění Smlouvy o poskytnutí příspěvku v předloženém znění uvnitř materiálu za účelem úhrady dosypání trávníku s umělým povrchem fotbalového stadionu TJ Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Ústní zpráva/řed.PO Poliklinika

Informace ředitele PO Poliklinika

Rada města bere na vědomí informaci ředitele PO Poliklinika a ukládá řediteli ukončit jednání s fa Medesa a připravit variantní řešení pracovišť OKBH, RTG a RHB k projednání v radě města.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

 

5. Usn.718/08/KS

Obecně závazná vyhláška 2/2008

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2008, kterou se mění vyhláška č.1/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada města stanovuje sazbu pro rok 2009 ve výši 480 Kč.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

6. Usn.719/08/KS

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.720/08/ZŠ Palachova

Žádost o úpravu příspěvku od zřizovatele výměnou mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje úpravu příspěvku výměnou mezi položkami dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.727/08/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.721/08/ORUP

Posouzení záměru Z-52/2008-OP

Rada města po projednání bere na vědomí posouzení předložených nabídek a ukládá odboru rozvoje a územního plánování zajistit úpravu a přípravu materiálu pro prezentaci návrhů veřejnosti.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

 

10. Usn.722/08/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Parkoviště na ul.Studentská

Na základě doporučení výběrové komise rada města po projednání schvaluje dodavatele stavby „Parkoviště za poliklinikou“ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.723/08/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8027 – orná půda ve výměře 3 349 m2 v k.ú. Město Žďár ve spoluvlastnictví p. Pavla Fuksy, ZR 3 (podíl ¼), pí Jarmily Krhounkové, Nové Město n. Mor. (podíl ¼) a p. Zdeňka Ondráčka, Povel, Olomouc (podíl ½) – za účelem plánovaného rozšíření výstavby rodinných a bytových domů v připravovaném území nového sídliště „Klafar“ ve Žďáře n. Sáz.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí – dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5509 – ost. pl., ost. komunikace a části p. č. 5976/1 – ost. pl., ost. komunikace v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování chodníků včetně terénních úprav (veřejná zeleň), jež budou součástí hlavní stavby křižovatky „I/37 Žďár n. Sáz. – okružní křižovatka“ ul. Brněnská x Jihlavská (u Enpeky) ZR 1.

Přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření stavby oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí, příp. směnu pozemku – doplnění původního záměru č. Z-54/2008-OP na směnu pozemků v lokalitě Vetla za Radonínem, zveřejněného na úřední desce města od 18. 6. do 17. 7. 2008 – směna schválena v ZM dne 18. 9. 2008) a to nově: p. č. 10144 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 398 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Šimona, Budeč, 592 14 Nové Veselí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání části cesty v lokalitě Vetla v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí zpevněné komunikace z Radonína do Nového Veselí.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání hlasovala o schválení a doporučení zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví SJM Matějka Vladimír, Jihlava a Matějková Marcela, Žďár n.S. a to p. č. 636/2 - orná půda o výměře 3 712 m2, p. č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 3 813 m2 a p. č. 637/3 - trvalý travní porost ve výměře 3 490 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV 600, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Zámek Žďár - za kupní cenu ve výši 170,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje udělení souhlasu Města Žďáru nad Sázavou – jako vlastníka pozemků p. č. 2192 a p. č. 2178 v k. ú. Město Žďár, zapsaných na LV 1 pro obec Žďár nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě – KP Žďár nad Sázavou, se zápisem nemovitostí do KN a to na parcele p. č. 2192 – zastav. plocha ve výměře 53 m2, na které stojí objekt obč. vybavenosti ve vlastnictví TJ Žďár n. Sáz., občanské sdružení a dále na p. č. 2178 – zastav. plocha ve výměře 192 m2, na které stojí ostatní stavební objekt rovněž ve vlastnictví TJ Žďár n. Sáz., obč. sdružení – vše v lokalitě fotbalového hřiště „Bouchalky“ ZR 1 v k. ú. Město Žďár.

Souhlas se zápisem shora uvedených nemovitostí, tj. předmětných budov do katastru nemovitostí se uděluje pro TJ Žďár nad Sázavou, občanské sdružení se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 7748/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, úprava DS NN Kudláček“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN k novému odběrnému místu v obci Radonín na pozemku p. č. 7745 ve vlastnictví p. Martina Kudláčka, ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. ZmŽ-1, MěŽ-1, VUZ-1 - dle GP č. 598-7157/2006 ze dne 13. 3. 2006, č. 599-7157/2006 ze dne 22. 3. 2008, č. 2339-7157/2006 ze dne 21. 3. 2006, č. 2405-7157/2006 ze dne 28. 3. 2006 a č. 163-7157/2006 ze dne 6. 12. 2006 - mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností SELF servis, s. r. o. se sídlem Pálavské nám. 44, 628 00 Brno – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech pozemků p. č. 943 a 1067 v k. ú. Zámek Žďár, dále na částech p. č. 1952/3, 1967, 7952, 4669/1, 8500/2, 8568 a 8575 v k. ú. Město Žďár a na částech p. č. 1232/1, 1232/49, 1581/1 a 1590 v k. ú. Veselíčko ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Kabelové propojení Šlapanov – Tišnov, část II – okres Žďár nad Sázavou“, spočívající v umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě včetně přístupu a příjezdu k zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a případné rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.724/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 31 o velikosti 1+1, umístěného v obytném domě č.p. 1936, ulice Brodská č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženém bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 15, umístěného v obytném domě č.p. 1829, ulice Revoluční 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 12, umístěného v obytném domě č.p. 1876, ulice Brodská 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání a na základě vyjádření OS Brodská 1828, IČ 22731709, Brodská 1828/17, Žďár nad Sázavou, schvaluje účast paní Hany Števkové, Žďár nad Sázavou na koupi obytného domu čp. 1826, 1827, 1828, na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou 3 v rámci 4. vlny převodu obytných domů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje přidělení náhradního bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 4, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 paní Valerii Kováčové

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání rozhodla, že do 31.12.2008 nebude vyhlašovat záměr na pronájem bytu o velikosti 1 + pokoj a společné sociální zařízení č. 6, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého záměru.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.725/08/OF

Rozpočtová opatření č. 7

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotací uvedených v RO 7/2008/RM.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0 

 

 

Ověřovatel:

 

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!