Zápis z 57. schůze rady města konané dne 12.1.2009

zveřejněno: 12. 1. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 57. schůze rady města:

 

  1. Odpis pohledávek a převod finančních prostředků
  2. Statistika pojistného a pojistného plnění města
  3. Výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“
  4. Vyhodnocení záměru před Střední zdravotnickou školou
  5. Vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Plná moc pro ředitele PO Poliklinika
  9. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.780/09/CERUM

Odpis pohledávek

Převod finančních prostředků z roku 2008 na rok 2009

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávek dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků z roku 2008 na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 781/09/OF

Statistika pojistného a pojistného plnění města

Rada města po projednání bere na vědomí statistiku pojistného a pojistného plnění města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.777/09/ORUP

Výsledky výběrového řízení na projektanta stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“

Rada města po projednání schvaluje zpracovatele projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce krytého bazénu“ ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.785/09/ORUP

Vyhodnocení záměru před Střední zdravotnickou školou

Rada města na základě vyhodnocení podmínek záměru Z-52/2008-OP doporučuje odprodej pozemků pro PLF dům s.r.o. a ukládá odboru právnímu a odboru RUP do předložení zastupitelstvu města projednat řešení dopravního zatížení v důsledku zamýšleného využití území.

 

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

 

5. Usn.786/09/OP

Vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar

Rada města schvaluje vyhlášení záměru na prodej pozemků v lokalitě Klafar II B1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 778/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1568 na p. č. 4496 v ul. Makovského 31, ZR 7 – pozemek navazující na stávající zahradu p. č. 4497 - majetkoprávní vypořádání vztahu k užívanému pozemku.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6556 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se změnou vlastníka garáže (dědictví po rodičích).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6320 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6916 – trvalý trav. porost ve výměře cca 800 m2 a část parcely č. 6901 – ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování veřejné účelové komunikace, sloužící jako přístupová cesta do budoucího areálu pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů s tím, že po vybudování bude předmětná cesta převedena do majetku města. Výpůjčka bude uzavřena pouze v případě realizace stavby bioplynové stanice. Záměr bude vyhlášen po dobu 15 dnů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 2

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části pozemku p. č. 147/3 k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár, Farská humna, přel. NN, Město“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN a pojistkové skříně NN v k. ú. Město Žďár v lokalitě Farská humna, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- K

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov, mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov - jako povinným - na části p. č. 2134/1 – vodní pl., tok umělý v k. ú. Město Žďár - za účelem existence strouhy s výpustním objektem do řeky Sázavy v rámci stavby „Obytný soubor RD Klafar II – dešťová a splašková kanalizace, usazovací dešťová nádrž Žďár n. S. 3“ – investor Město Žďár nad Sázavou - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 28.01.2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2061 a 2062/5 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodní přípojky – Kulturní dům – Hotel Jehla v ul. Kovářova, Dolní, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 2062/4 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2853-158/2008 ze dne 12.12.2008.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

 

Hlasování: Pro 8, proti 1, zdrž. 0

 

 

7. Usn.779/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem bytu o velikosti 1 +1 č. 32, umístěného v obytném domě č.p. 1825, ulice Brodská, č.or. 11, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a záměr na pronájem bytu o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení č. 8, umístěného v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytů č. 1, č. 2, č. 5, č. 6, č. 7, č. 9 a č. 10, o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, 1 č. 15, umístěných v obytném domě č.p. 2228, ulice Brněnská, č.or. 10, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru – garážových stání číslo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 33, 34, umístěných v obytném domě č.p. 2235, na ulici Palachova č.or. 72, ve Žďáře nad sázavou, část Žďár nad Sázavou 6. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena s účinností od 1.1.2009 s bytovým družstvem Palachova 2235/72, se sídlem Palachova 2235/72, Žďár nad Sázavou 6, IČ 282 96 931. Nájem je stanoven ve výši 60,-- Kč za jedno garážové stání. Ve smlouvě o nájmu nebytového prostoru bude stanoveno oprávnění nájemce přenechat pronajatá garážová stání do podnájmu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu DM Centra - Asia-Bistro, na nám. Republiky 49 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování hostinské činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1.500 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru o výměře 20,30 m2, umístěném v objektu na ulici Nádražní 44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem. Smlouva o nájmu části nebytových prostor bude uzavřena s paní Michaelou Pochopovou, na dobu neurčitou, nájemné je stanoveno ve výši 1.200 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 19.02.2007, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Svazem důchodců Praha, místní organizací Žďár nad Sázavou, kterým se vypůjčují věci – vysavač, video a DVD na vybavení „Klubu seniorů“ v celkové hodnotě 6.808 Kč, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru kanceláře č. 710 v budově býv. ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.02.2009 s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s p. Bc. Tamarou Kolátorovou, Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.787/09/Taj.

Plná moc pro ředitele PO Poliklinika

Rada města schvaluje plné moci pro ředitele PO Poliklinika dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!