Zápis z 59. schůze rady města konané dne 9.2.2009

zveřejněno: 9. 2. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Oldřich Sedlák
 

Schválený pořad 59. schůze rady města:

 

 1. Pracovněprávní předpisy
 2. Žádost o souhlas s vyřazením nefunkčního majetku v pořiz.ceně vyšší než 40 tis.Kč
 3. Změna úhrad na Domově pro seniory a Domově Seniorpenzion FIT
 4. Doplnění organizačního řádu – nové funkční schéma Seniorpenzion FIT
 5. Žádost o finanční příspěvek za neuplatnění DPH
 6. Sdružení DK
 7. Příjem z prodeje propagač.materiálu v roce 2008
 8. Žádost VOŠ a SPŠ Žďár n.S.
 9. Odměny členům RM a ZM
 10. Smlouva o správě portfolia
 11. Petice občanů „Výstavba objektu před Zdravotní školou, ZR“
 12. Řešení budovy 1.ZŠ
 13. Majetkoprávní úkony
 14. Byty a nebytové prostory
 15. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2008
 16. Žádost Mgr. Sobotky
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.798/09/CERUM

Pracovněprávní předpisy PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje změny pracovněprávních předpisů PO CERUM dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Usn.799/09/4.ZŠ

Žádost o souhlas s vyřazením – likvidací nefukčního majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

Rada města po projednání souhlasí s vyřazením nefunkčního majetku v pořizovací ceně vyšší než 40 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 808/09/PO SSm

Změna úhrad na Domově pro seniory a Domově Seniorpenzionu FIT

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v Domově pro seniory (Domě klidného stáří) a v Domově se zvláštním režimem Seniorpenzionu FIT s platností od 01.03.2009.

Rada města po projednání schvaluje změny a doplnění pravidel pro přijímání obyvatel a určení cílové skupiny uživatelů pro oba Domovy Sociálních služeb města Žďár n.S. p.o. s účinností od 01.02.2009.

Rada města ukládá ředitelce příspěvkové organizace Sociální služby města informovat radu města o dokrytí příspěvků na lůžko.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.809/09/PO SSm

Doplnění organizačního řádu – nové funkční schéma Seniorpenzionu FIT

Rada města schvaluje změnu organizačního řádu – nové funkční schéma Domova se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT s platností od 01.02.2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.812/09/DK

Žádost o finanční příspěvek za neuplatněné DPH

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit finanční dotaci ve výši 194.628,-Kč za neuplatněné DPH střediska DK za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

6. Usn.800/09/OŠKS

Sdružení DK

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit zánik zájmového sdružení Dům kultury vzájemnou dohodou účastníků k 31.12.2009.

 

Rada města pověřuje zástupce města ve sdružení jednat se zástupci odborů o způsobu budoucího zajištění kulturní a nájemní činnosti.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.801/09/OŠKS

Příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008

Rada města bere na vědomí příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008.

 

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města, v rámci rozpočtových opatření, navýšit z rozpočtové rezervy položky rozpočtu „Ostatní činnost v kultuře – věcný materiál“ a „Ostatní činnost v kultuře – tiskový materiál“ o příjem z prodeje propagačních materiálů v roce 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.802/09/OŠKS

Žádost VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje změnu účelu použití finančního příspěvku Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 na projekt „Věda a technika ve městě“ dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

9. Usn.804/09/OF

Odměny členům ZM

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit odměny členům ZM.

 

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

10. Usn.813/09/OF

Smlouva o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o obhospodařování individuálního portfolia investičních nástrojů a pověřuje starostu města jejím podpisem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.803/09/ORÚP

Petice občanů „Výstavba objektů před Zdravotní školou“

Rada města po projednání bere na vědomí petici občanů „Výstavba objektů před Zdravotní školou“ a ukládá Městskému úřadu předložit ji jako součást materiálu o záměru Z-52/2008-OP zastupitelstvu města.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.807/09/OP/ORUP

Řešení budovy 1.ZŠ

Rada města ruší záměr č. Z-60/2008-OP na pronájem budovy č.p.72 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou bez vyhodnocení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města vyhlašuje záměr na prodej budovy č.p. 72 na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou (bývalá 1.ZŠ). Záměr bude vyhlášen po dobu 3 měsíců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.805/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u řadového RD čp. 336 na p. č. 570/342 v ul. Studniční 31, ZR 2 - za účelem rozšíření zahrady a srovnání hranice se sousední zahradou p. č. 570/447.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/7 – ost. plocha ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár podél řadového RD čp. 1429 na p. č. 4791 a zahrady p. č. 4792 v lokalitě sídliště „Vodojem“ ul. Blažíčkova 16, ZR 7 – za účelem užívání a údržby zatravněné plochy v okolí ŘRD, rozšíření zahrady.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to část p. č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměrů na:

1. odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření dvora u RD čp. 264 (dlouhodobě užívaný pozemek na základě nájemní smlouvy) – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

2. směnu pozemků a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 5 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3 za část p. č. 74/1 – zahrada ve výměře cca 20 m2 a p. č. 76 – louka ve výměře 20 m2 ve vlastnictví manželů Mgr. Martina a Ireny Polednových (SJM), ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

3. směnu pozemků a to části p. č. 77 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ARDK-CZ, s. r. o. se sídlem Náves 233, Mladcová, 760 01 Zlín 1 za část p. č. 80 – zahrada ve výměře cca 25 m2 a část p. č. 81 – zahrada ve výměře cca 30 m2 ve vlastnictví firmy ARDK-CZ, s. r. o. se sídlem Náves 233, Mladcová, 760 01 Zlín 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár – majetkoprávní vypořádání v souvislosti s navrhovaným řešením – dopravním propojením Nábřežní ulice a Farských humen, ZR 1 s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

- Záměry budou zveřejněny na úřední desce po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p. č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6181, 6182 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a firmou GREMIS, s. r. o. se sídlem Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí – jako oprávněným – na části p. č. 6813 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Novostavba zámečnické dílny – přípojka NN Žďár n. S.“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Nádražní, úprava DS NN, Albert“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Občanským sdružením Libušínská 207/19, 208/21, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 2109 a 2118 v k. ú. Město Žďár – v souvislosti se stavební úpravou byt. domu - výměnou závěsných balkonů za předsazené lodžie a zateplením domu Libušínská čp. 207/19 a 208/21, ZR 1 (přesah na pozemky města) včetně provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Uns. 806/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Revoluční ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Revoluční ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 4 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a bytu č. 8 o velikosti 1 pokoj + společné sociální zařízení, umístěném v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje odpověď na dopis – Žádost občanů Žďáru nad Sázavou, Vodojem, o zachování prodejny potravin v domě Jamborova 3/1531, v předloženém znění

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti mezi městem Žďár nad Sázavou a Střední školou gastronomickou Adolpha Kolpinga, v předloženém znění

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.810/09/MP

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008

Rada města bere zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008 na vědomí a doporučuje ji k předložení do zastupitelstva města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn.811/09/OS

Žádost pana Mgr. Martina Sobotky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit panu Mgr. Martinu Sobotkovi finanční příspěvek ve výši 180.000,-Kč z rezervy rozpočtu na zajištění jeho osobní asistence v roce 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!