Zápis ze 60. schůze rady města konané dne 23.2.2009

zveřejněno: 23. 2. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka
 

Schválený pořad 60. schůze rady města:

 

 1. Plná moc
 2. Informace o stavu stromů
 3. Program obnovy venkova – smlouva
 4. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Strojírenská-Nádražní, 1.část
 5. Majetkoprávní úkony RM
 6. Majetkoprávní úkony ZM
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Výsledky inventarizace za r. 2008
 9. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2008
 10. Žádosti o finanční příspěvky
 11. Rozpočtová opatření č. 1
 12. Rozpočtová opatření č. 2
 13. Klub seniorů –smlouva o poskytnutí příspěvku
 14. Výroční zpráva města Žďár n.S. za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 15. Podnikatelský záměr Polikliniky –host Ing. Josef Novotný – SWC Energy
 16. Hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky 2006-2008
 17. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 822/09/CERUM

Plná moc

Rada města schvaluje Plnou moc pro ředitele PO CERUM v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž.0

 

 

2. Usn. 814/09/OKS

Informace o stavu stromů

Rada města bere na vědomí vyhodnocení dendrologického potencionálu objektu – stromů na území města a doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtového opatření ve výši 500 tis.Kč k jeho naplnění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 815/09/ORUP

Program obnovy venkova – smlouva

Rada města schvaluje mandátní smlouvu o spolupráci při zajišťování Programu obnovy venkova mezi městem Žďár na Sázavou a krajem Vysočina.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 816/09/ORUP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Strojírenská-Nádražní, 1.část

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzvy na veřejnou zakázku na dodavatele stavby „Žďár nad Sázavou, městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní – 1. část“ vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 818/09/OP

Majetkoprávní úkony – RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 95 m2 - na základě zhotoveného oddělovacího GP č. 2071-193/2003 ze dne 22. 10. 2003 – nově p. č. 4669/10 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, nově p. č. 4669/11 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 89 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1501/5, ZR 7 a dále části p. č. 4669/1 – nově p. č. 4669/9 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 101 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1502/9, ZR 7 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako zahrádky u byt.domů

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO…, s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár n. Sáz. 6 a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2880-27/2009 – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši 210,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

d) Rada města odkládá projednání žádosti ing. Roberta Trčky do doby zpracování znaleckého posudku o ceně nemovitostí - RD na ulici Wonkova č. 10 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, včetně souvisejících pozemků, a do doby rozhodnutí rady města o dalším postupu ve věci řešení těchto nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“

- Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Závazné prohlášení učiněné ve smyslu ust. § 34 a 35 zák. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se silniční stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“, předmětem kterého je bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“ v lokalitě ul. Jihlavská, Brněnská, ZR1 v k. ú. Město Žďár – viz příloha č. 5

 

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavu a Miluši Kamarádovým, ZR 7, a to části p. č. 4669/1 ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření zahrady u RD čp. 1568 na p. č. 4496 v ul. Makovského 31, ZR 7 – pozemek navazující na stávající zahradu p. č. 4497 - majetkoprávní vypořádání vztahu k užívanému pozemku.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Petru Veselskému, ZR 6, a to p. č. 6556 – zastavěná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár, pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti se změnou vlastníka garáže (dědictví po rodičích).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Františku a Vlastě Turinských, ZR 1, a to p. č. 6320 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou firmě ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1, a to p. č. 6916 – trvalý trav. porost ve výměře cca 800 m2 a část parcely č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem vybudování veřejné účelové komunikace, sloužící jako přístupová cesta do budoucího areálu pro ukládání biologicky rozložitelných odpadů s tím, že po vybudování bude předmětná cesta převedena do majetku města. Výpůjčka bude uzavřena na dobu určitou - 10 let.

Po skončení výpůjčky bude veřejná účelová komunikace převedena do vlastnictví města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

j) Rada města schvaluje dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a AGRO-Měřín, a. s. se sídlem Zarybník 516, Měřín, v předloženém znění.

 

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města schvaluje dodatek k nájemní smlouvě, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 9.2.2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene se rozšiřuje ještě o další části pozemku p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár k dalším byt. domům v sídlišti „Vodojem“, ZR 7 a to v ul. Pelikánova u BD čp. 1653/34 a u BD čp. 1655/51, v ul. Makovského u BD čp. 1656/52 a u BD 1658/69, v ul. Špálova u BD čp. 1659/40, v ul. Štursova u BD čp. 1662/18 a u BD čp. 1664/11.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 9. 2. 2009 nemění.

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a p. Jaroslavem Beránkem, bytem Stržanov a pí Věrou Zemanovou, ZR 2 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 201/3 v k. ú. Stržanov za účelem vybudování inž. sítí – vodovodní přípojka, elektro a přípojka VO pro výstavbu obytného souboru 8 RD v lokalitě „Markův kopec“, Stržanov - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 819/09/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 456/2008 Sb. následovně:

Druh pozemku

navržená kupní cena
pro rok 2009 Kč za m2

Pozemek pro rozšíření zahrad u RD 300
Pozemek zastavěný bytovým domem 760
Pozemek související s bytovým domem 300
Pozemek zastavěný garáží 1.200
Pozemek zastavěný rodinným domem 1.100
Pozemek zastavěný objektem pro výrobní činnost 600
Pozemek související s objektem pro VČ 250
Pozemek zastavěný budovou pro obchod 530
Pozemek související s budovou pro obchod 210

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů (SJM) Ing. Karla Straky, ZR 2 a Naděždy Strakové, ZR 5 a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady z důvodu současné údržby veřejné plochy, zamezení náletu plevele u RD čp. 2254 na p. č. 2878 a zahrady p. č. 2879 ul. U Hrázek 14, ZR 5 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. V kupní smlouvě bude upraveno věcné břemeno umístění vpusti.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Blanky Novotných (SJM), ZR 1 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 16 m2 (4,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár u řadového RD čp. 1643 na pozemku p. č. 4296 a přilehlé zahrady p. č. 4297 a p. č. 4298 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 20, ZR 7 – za účelem sjednocení vlastnictví pozemků u RD s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 a to části p. č. 5393/1 ve výměře cca 1 050 m2 a p. č. 5385/1 ve výměře cca 200 m2 (celkem cca 1 250 m2)v k. ú. Město Žďár v šířce, která bude respektovat ochranné pásmo uložených inž. sítí a rezervu pro výsadbu zeleně (dle ÚP – významná liniová městská zeleň = alej podél středové komunikace průmyslové zóny) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, sousedících s areálem firmy PKS, v souvislosti s výstavbou vrátnice u vjezdu firmy PKS INPOS, a. s. Žďár n. Sáz. z průmyslové zóny Jamská a s potřebou rozšíření parkovacích míst osobních vozidel zaměstnanců v tomto prostoru.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0.

 

 

e) Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do 31.3.2012.

 

 Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení předkupní právo na dobu 5 let k pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6984/3 - lesní pozemek ve výměře 9 366 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, pro společnost Hettich ČR, k.s., Jihlavská 2190/3, ZR1, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků, umístěných v lokalitě ulice Jihlavská, ZR 1, který bude sloužit pro další rozšíření a rozvoj společnosti.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p.č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí stavby 9 parkovacích stání pro osobní automobily pro potřeby spojené s užíváním objektu stavby občanské vybavenosti - býv. výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – v souvislosti se stavebními úpravami (soubor parkovacích ploch) – za účelem dočasného využití pro parkování vozidel na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 na ploše v celkové výměře 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě obytného souboru „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Libušínská - z vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové hodnotě 211.962,30 Kč + DPH 40.272,90 Kč, tj. celkem včetně DPH 252.235,20 Kč.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání postupuje zastupitelstvu města k rozhodnutí Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BZR/6311/2007-BZRM a doložku včetně výslovného souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami uvedenými v čl. III. uvedené smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a ČR - ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město, týkající se nabytí budovy čp. 329, objekt občanské vybavenosti, ul. Tvrz 1, ZR 1, postavené na pozemku p. č. 23 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 včetně pozemku p. č. 23 vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení úhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni o platnou sazbu DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení na základě žádosti p. Emila Adlera, ZR 2, prodloužení původně stanoveného termínu do 15. 3. 2009 pro dokončení stavby parkoviště, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p. č. 5755/1 ve výměře 553 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita ul. Brněnská, ZR 1 nově do 31. 12. 2009 z důvodu plánované výstavby nového expedičního skladu elektroinstalačního materiálu na části pozemku p. č. 5755/1.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

 

o) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci původního usnesení RM a ZM ze dne 1. 10. 2001 ve věci bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR – OkÚ Žďár n. Sáz. do majetku Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2 a nově schvaluje převod:

p. č. 575/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 1 853 m2, p. č. 575/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 828 m2, p. č. 582/6 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 298 m2 a p. č. 582/9 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Nuselská 236/39, Praha 4 v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 820/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 26.1.2009 ve věci uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1925, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí a dále v souladu se žádostí pana Vojtěcha Kováče schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu majetkoprávního odboru.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru v budově DM centra – provozovna „asijského bistra“ Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 49, k provozování hostinské činnosti s p. Nguyen Minh Trong a to s účinností od 01.03.2009 na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.500 Kč/m2/rok. V prostorách provozovny nebude povoleno umístění výherních hracích automatů.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje žádost ing. Pavla Černého a schvaluje výši nájemného za užívání části nebytového prostoru, umístěného v budově na náměstí Republiky č. 75/2 ve Žďáře nad Sázavou, ve výši 34.594,50 Kč (z toho DPH činí 5.524,90 Kč).

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Markéty Filipové o posunutí termínu splatnosti nájemného za užívání nebytových prostor za 4. čtvrtletí 2008 a 1. čtvrtletí 2009 s tím, že bude uhrazeno nejpozději do 30.04.2009.

 

 Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1441/44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je nejméně 892 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č.p. 1531, č.or. 3 na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou s ing. Františkem Chrástem a Pavlem Novákem. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností od 1.5.2009 za účelem provedení změny účelu užívání prostor a to z prostor nebytových na prostory bytové. Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 18,-- Kč/m2.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 821/09/OP

Výsledky inventarizace za rok 2008

Rada města schvaluje výsledky inventarizace za rok 2008, schvaluje odpis majetku dle předloženého návrhu, schvaluje odpis pohledávek dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis majetku dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 823/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „SPORT 2009“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 824/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 ve výši 3.000,-Kč na organizační zajištění „Memoriálu Jana Dřínka 2009“.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Okresní hospodářské komoře Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 75/2 na realizaci publikace „Vysočina pohostinná, možnost ubytování a stravování v regionu“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 3, proti 4, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Jiřímu Trojanovi – FISO, Velké Meziříčí, Podhradí 13 na realizaci knihy „Na křídlech za poznáním obcí Žďárska“ ve výši 10.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Ing. Radku Krejčíkovi, Žďár nad Sázavou 6 ve výši 10.000,-Kč na organizaci turnaje v ledním hokeji dorostu Moeller-DEL cup 2009

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Svazu učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Okresnímu sdružení Žďár nad Sázavou ve výši 5.000,-Kč na setkání politicky postižených učitelů okresu Žďár nad Sázavou

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Josefu Hampejskovi, Žďár nad Sázavou na účast a reprezentaci města na závodech automobilových rallye ve výši 5.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

 

11. Usn. 825/09/OF

Rozpočtová opatření č.1

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č.1/2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 826/09/OF

Rozpočtová opatření č.2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 830/09/OS

Klub seniorů – smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku Svazu důchodců ČR, místní organizace Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.827/09/STVV

Výroční zpráva města Žďár n.S. za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Rada města Výroční zprávu města Žďáru nad Sázavou za rok 2008 o činnosti v oblasti poskytování informací bere na vědomí.

 

 Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 829/09/Poliklinika

Předložení rozboru (porovnání) hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky za období 2006-2008

Rada města po projednání bere na vědomí předložený rozbor (porovnání) hospodaření jednotlivých středisek Polikliniky za období 2006-2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

16. Usn. 828/09/Poliklinika

Podnikatelský záměr Polikliniky – žádost Polikliniky PO na instalaci a provozování fotovoltaických článků na střeše budovy Polikliniky za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu

Rada města po projednání schvaluje žádost Polikliniky na instalaci a provozování fotovoltaických článků na střeše budovy Polikliniky za účelem výroby elektrické energie pro vlastní potřebu a ukládá řediteli PO Poliklinika předložit plán financování a plán investice na období následujících 5 let.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!