Zápis ze 61. schůze rady města konané dne 9.3.2009

zveřejněno: 9. 3. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka
 

Schválený pořad 61. schůze rady města:

 

 1. Přidělení ratingu města
 2. Změna úhrad na denním stacionáři
 3. Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009
 4. Žádost o finanční příspěvek
 5. Žádost o užití znaku města
 6. Memorandum k projektu Galerie barokního umění Evropy
 7. Žádost o zvýšení příspěvku – festival Modré dny
 8. Dodatek č. 4 ke smlouvě projektu Vítejte na Ždársku
 9. Dohoda o pořízení změny č.1 ÚP Březí nad Oslavou
 10. Aktivní vícegenerační park Farská humna
 11. Rekonstrukce nádraží ČD – návrh spolupráce
 12. Odpis pohledávky
 13. Hospodaření PO za r.2008
 14. Rozpočtová opatření č.2
 15. Majetkoprávní úkony
 16. Byty a nebytové prostory
 17. Smlouva o příspěvku – Ječmínek
 18. Smlouva o poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu
 19. Návrh na zřízení pozice projektového manažera
 20. Různé
  - Spolupráce na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetenci studentů SŠ v kraji Vysočina“

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva

Přidělení ratingu města

Rada města bere na vědomí rating města za rok 2008.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 841/09/PO SSm

Změna úhrad na denním stacionáři

Rada města po projednání schvaluje výši úhrad v Denním stacionáři pro mentálně postižené osoby ve Žďáře nad Sázavou (zařízení Sociálních služeb města p.o.) s účinností ode dne 1.3.2009.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.832/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009

Rada města odkládá předložený materiál k přepracování a předložení do příští schůze rady města.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

4. Usn.833/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek z rezervy dle upravené Smlouvy o poskytnutí příspěvku společnosti Kinský Žďár a.s., Žďár nad Sázavou na rekonstrukci přírodního jeviště v areálu zámku Žďár nad Sázavou ve výši 100.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.844/09/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

- Sdružení Nové Město na Moravě o.s., Drobného 301, Nové Město na Moravě na připravovanou výroční zprávu organizace za rok 2008

- S & D, nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Bělohorská 237, 169 00 Praha 5 do „Velké turistické encyklopedie ČR“.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.845/09/OŠKS

Memorandum k projektu Galerie barokního umění Evropy

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit konečné znění „Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

7. Usn.848/09/OŠKS

Dodatek č. 4 ke smlouvě projektu Vítejte na Žďársku

Rada města po projednání schvaluje znění Dodatku č. 4 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce „Vítejte na Žďársku“ podané v rámci 2. výzvy grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina 4: V/SROP/4.1.2/2/2005.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Ústní zpráva/OŠKS

Žádost o zvýšení finančního příspěvku – festival Modré dny 2009

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšit příspěvek na pořádání festivalu Modrých dnů v roce 2009 o 100.000,-Kč po předložení programu a termínů konání festivalu pro rok 2009 včetně předpokládaných nákladů na pronájmy nebytových prostor na zasedání zastupitelstva města dne 12. března 2009.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn.834/09/ORUP

Dohoda o pořízení změny č. 1 ÚP Březí nad Oslavou

Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Březí nad Oslavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.836/09/ORUP

Aktivní vícegenerační park Farská humna

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schvaluje předfinancování akce „Aktivní vícegenerační park Farská humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku“, vedený v programu ROP JV pod r.č.cz.1.11/3.2.00/02.00612 z rozpočtu města Źďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn.835/09/ORUP

Rekonstrukce nádraží ČD – návrh spolupráce

Rada města po projednání bere na vědomí návrh spolupráce mezi ČD a.s. a městem Žďár nad Sázavou a ukládá MěÚ pokračovat dle varianty c) a nabídnout ČD a.s. spolupráci dle varianty b).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.837/09/OF

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky – úrok z prodlení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 838/09/OF

Hospodaření PO za rok 2008

Rada města po projednání schvaluje:

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 2 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Komenského 6 podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Švermova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO ZŠ Palachova podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Mateřské školy podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO SS města podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Knihovna MJS podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO Poliklinika podle předloženého návrhu

- rozdělení HV PO CERUM podle předloženého návrhu

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení RO s použitím finančních prostředků roku 2008 v roce 2009 pro PO Cerum ve výši 73.681,14 Kč na opravy nad rámec běžných oprav.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.843/09/OF

Rozpočtová opatření č.2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 2/2009 ZM.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

15. Usn.839/09/OP

Majetkoprávní úkony

 

a)

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

b)

1. Rada města schvaluje a doporučuje ZM ke schválení účast Města Žďáru nad Sázavou ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM a to - budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár a schvaluje a doporučuje ZM ke schválení nabytí shora uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 260.000,-- Kč.

2. Rada města schvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě účasti ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM a to - budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

 

Hlasování:Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

 

c) Rada města doporučuje zastupitelstvu města neuplatňovat smluvní pokutu za nesplnění povinností zvýšit počet zaměstnanců v roce 2008 a 2009 a neodstupovat od kupních smluv v případě, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím o státní podpoře č. N 300/2004 – Česká republika, týkající se prodeje stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 104 m2 a 3766 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 3 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přístavby – rozšíření stávajících prodejních ploch k budově nám. Republiky čp. 148, ZR 1 na p. č. 3762 (prodejna nábytku).

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3765– ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 143 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování přístavby – rozšíření stávajících prodejních ploch k budově nám. Republiky čp. 149, ZR 1 na p. č. 3763.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 300 – 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - rozšíření původní žádosti na odprodej pozemků potřebných pro výstavbu bioplynové stanice – za účelem příjezdu ke zpevněným manipulačním plochám v souvislosti se stavbou bioplynové stanice. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Václavu Přikrylovi, ZR 4 a to p. č. 6596 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Radimu a Veronice Vaculíkovým, ZR 5 a to p. č. 2925/5 ve výměře 27 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou garáží u bytového domu čp. 1001 ul. Na Prutech 46, ZR 5 - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na části p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár za účelem uložení HDPE trubek a metalického kabelu v trase optického kabelu – stavba 0879_08_ZDAR_IOL_ETHERNET_OK – napojení technologického objektu ZDAR, a. s. Žďár n. Sáz. Jihlavská ul., ZR 1 na optickou síť elektronických komunikací Telefónicy O2 Czech Republic - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 a 254/17 v k. ú. Stržanov - za účelem vybudování stavby „Stržanov, rozšíření DS NN, Beránek“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN k novostavbám 8 RD v lokalitě „Markův kopec“ včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1132, 1135, 1137/2, 1139, 1149, 1209, 1210, 1223 a 1224 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce a opravy podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 2. 6. 2008 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 6039 a 6053 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení rozvodů kabelové televize k byt. domu čp. 1774 na p. č. 6033 v ul. Palachova 1, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatuve výši 10 000,-- Kč.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o části pozemků p. č. 6161/1 a 6165 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2878-189/2008 ze dne 11. 2. 2009.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0,zdrž. 0

 

 

16. Usn.840/09/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného za užívání bytu č. 27, umístěného v bytovém domě č.p. 2240 na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou a za užívání garážového stání nájemníkem bytu č. 27 dle návrhu předloženého Bytovým družstvem Kovářova, se sídlem Kovářova 2240/2, Žďár nad Sázavou 1.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 1531 na ulici Jamborova ve Žďáře nad Sázavou 7, uzavřenou mez městem Žďár nad Sázavou a manž. Chrástovými a Novákovými v předloženém znění.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 3, bytu č. 4 a bytu č. 8 o velikosti 1 pokoje + společného sociálního zařízení, umístěných v obytném domě č.p. 2228, na Brněnské ulici č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání neschvaluje žádost pana Marka Pavlíka o prominutí poplatku z prodlení.

 

Hlasování:Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje postup ve věci řešení RD č.p. 654 na ulici Wonkova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemků p.č. 2259 zastavěná plocha ve výměře 304 m2 a p.č. 2260, zahrada ve výměře 581 m2 v k.ú. Město Žďár dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor, nacházejících se v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 842/09/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdružením Ječmínek.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

18. Usn. 846/09/Taj.

Žádost o dotaci z IOP na upgrade CzechPOINT a Smlouvy o spolupráci v poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o udělení dotace z IOP na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo (Upgrade).

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP „E-Government v obcích – CzechPOINT“.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o spolupráci v poskytování administrativních služeb eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 1.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o spolupráci v poskytování vzdělávacích služeb a služeb TC eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 3.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

19. Usn. 847/09/Taj.

Návrh na zřízení pozice projektového manažera

Rada města schvaluje vytvoření pracovního místa projektového manažera dle předloženého návrhu a ukládá tajemníkovi předložit výzvu k podání přihlášek do výběrového řízení.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Různé

Spolupráce na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetenci studentů SŠ v kraji Vysočina“

Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě vnímá malý zájem mladé generace o problémy ve městě a zejména nedostatečnou spolupráci v rámci stávajících možností mezi mládeží ve městě a představiteli místní správy.

Město má zájem spolupracovat na projektu „Rozvoj občanských a komunikativních kompetencí studentů SŠ v kraji Vysočina“ a společně s místní SŠ a Agorou Centra Europe a nastavovat nové způsoby spolupráce a většího zapojení středoškolské mládeže do života obce.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!