Zápis ze 62. schůze rady města konané dne 23.3.2009

zveřejněno: 23. 3. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Oldřich Sedlák

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 62. schůze rady města:

 

 1. Volno pro žáky ZŠ Švermova
 2. Dodatky ke smlouvám – komunální služby
 3. Žádost o slevu z místního poplatku
 4. Monitorovací zpráva – kostel sv.Jana Nepomuckého, ZR
 5. Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a Sázava;
 6. Smlouva o poskytnutí dotace Stavební úpravy ZŠ Švermova
 7. Majetkoprávní úkony
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Žádosti o finanční příspěvky
 10. Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009
 11. Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2009
 12. Smlouvy o příspěvku
 13. Veřejnoprávní smlouva
 14. Odměny ředitelům PO za hospodaření 2008
 15. Vyhlášení výběrového řízení – projektový koordinátor
 16. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.859/09/4.ZŠ

Volno pro žáky ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Rada města bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na den 4.5.2009.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.849/09/OKS

Dodatky ke smlouvám – komunální služby

Rada města schvaluje dodatky smluv s f.Ing. Pitka Josef – Stako, f. Vojtěch Scherkl – SOFI, f. Miloslav Odvárka – Odas, f. Zahrada Vysočina s.r.o.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.863/09/OKS

Žádost o slevu z místního poplatku

Rada města hlasovala o doporučení odboru komunálních služeb snížit místní poplatek za umístění orientační cedule na „Dolnorakouskou zemskou výstavu“ z 25,-Kč na 15,-Kč za den.

 

Hlasování: Pro 3, proti 3, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

4. Usn.850/09/ORUP

Monitorovací zpráva – kostel sv.Jana Nepomuckého, Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Monitorovací zprávu kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.851/09/ORUP

Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a Sázava

Rada města schvaluje Dohody o pořízení změny ÚP s obcí Nížkov a změny ÚP s obcí Sázava.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn.858/09/ORUP

Smlouva o poskytnutí dotace „Stavební úpravy ZŠ Švermova“

Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace pro stavbu „Stavební úpravy ZŠ Švermova.“

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.852/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6315 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Petře Střechové, bytem Okružní 791/69, ZR 3 a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 7. 6. 2005 mezi 43 podílnickými obcemi LDO Přibyslav a městysem Krucemburk o závazku podílení se na opravě rybníku Pobočný v rámci realizace akce „Odbahnění a oprava technických objektů rybníka Pobočný“ dle výše majetkových podílů jednotlivých obcí – viz příloha č. 4.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Družstvem Rybářská 1096, bytové družstvo se sídlem Rybářská 1096/4, Žďár nad Sázavou 5 – jako oprávněným – na části p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár lokalita „Vysočany“ ul. Rybářská, ZR 5 - za účelem přesahu střechy po rekonstrukci mimo pozemek vlastníka v rámci akce „Zastřešení rovné střechy obytného domu Rybářská 1096/4, Žďár n. Sáz. 5“ + přístup na pozemek k případné další opravě a údržbě ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.853/09/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytového prostoru o výměře 20,30 m2 v objektu na ulici Nádražní 44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou, nájemné ve výši 892 Kč/m2/rok s paní Vlastou Kalinovou, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici č. 1441/44 ve Žďáře nad Sázavou (AZ centrum), sklad + výloha o výměře 12,50 m2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 892 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání ukládá starostovi města, z důvodu havarijního stavu objektu vypovědět smlouvu o nájmu nemovitostí, movitých věcí a ostatních venkovních ploch ze dne 19.12.2005, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a TRASTAV, s.r.o., Žďár nad Sázavou, Brněnská 34, IČ 60750391.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání ukládá starostovi města, z důvodu havarijního stavu objektu vypovědět smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitých věcí ze dne 22.4.2003, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Přístavem vodních skautů Racek.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.854/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4 ve výši 8.000,-Kč na 12. ročník hudební soutěže „O žďárského muzikanta“.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Pěveckému sboru FONS BMV, Zámek, Farní úřad 2/2, Žďár nad Sázavou na účast v mezinárodní soutěži pěveckých sborů „FESTA CHORALIS Bratislava 2009“ ve výši 8.000,-Kč

 

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Janu Havlíkovi, Žďár nad Sázavou, ve výši 15.000,-Kč na výrobu a realizaci stolního týdenního kalendáře „Žďár nad Sázavou 2010 – historie“.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města pro projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu rady města dle přiloženého Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, o.s. Žďár nad Sázavou 1, Jungmannova 1496/10 ve výši 5.000,-Kč na účast družstva 4. tříd SKLH na neoficiálním mistrovství České republiky v Hradci Králové

 

Hlasování: Pro 4, proti 3, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzorigu rady města

- Zdeňku Smrčkovi, sdružení MANEOR, Nové Město na Moravě na desátý ročník novoměstských hudebních slavností v kostele ČCE v Novém Městě na Moravě.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn.855/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu KULTURA 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „KULTURA 2009“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce (v položkách Divadelní spolek a p. J. Pustina) a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn.856/09/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu VOLNÝ ČAS 2009

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „VOLNÝ ČAS 2009“ jednotlivým žadatelům podle upraveného návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn.857/09/OS

Smlouvy o příspěvku

Rada města schvaluje Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a pana Mgr. Jindřichem Sobotkou pro rok 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města revokuje schválení Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a p. Mgr. Jindřichem Sobotkou pro rok 2009.

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Hospicovým hnutím Vysočina a panem Mgr. Martinem Sobotkou pro rok 2009.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

13. Usn.861/09/OS

Veřejnoprávní smlouva

Rada města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městy Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí a Žďáru nad Sázavou za účelem společného zajištění části přenesené působnosti zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn.860/09/Taj.

Vyhlášení výběrového řízení na projektového koordinátora

Rada města schvaluje vyhlášení výběrového řízení na obsazení pozice projektového koordinátora dle předloženého upraveného návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!