Zápis ze 63. schůze rady města konané dne 6.4.2009

zveřejněno: 6. 4. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová
Miloslav Odvárka
 

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 63. schůze rady města:

 

  1. Inspekce kvality v PO Sociální služby města
  2. Naučná stezka kolem Zelené hory
  3. Dohoda o spolupráci při pořízení změn ÚP obce Obyčtov
  4. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace ul.Strojírenská – ul. Nádražní – 1.část“
  5. Rekonstrukce povrchů a přístřešku autobusového nádraží – výzva k podání nabídky
  6. Majetkoprávní úkony
  7. Byty a nebytové prostory
  8. Schválení odměn ředitelům PO a řediteli organizační složky RgM
  9. Hodnotící komise –„ Projekční služby – Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“.
  10. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 870/09/POSSm

Inspekce kvality v PO Sociální služby města

Rada města po projednání pověřuje p. Rostislava Dvořáka zastupováním zřizovatele při závěrečném seznamování inspekčního týmu s inspekční zprávou v příspěvkové organizaci Sociální služby města.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.864/09/ORUP

Naučná stezka kolem Zelené hory

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení následující usnesení:

Zastupitelstvo města Źďáru nad Sázavou schvaluje předfinancování akce „Naučná stezka kolem Zelené hory“ z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

3. Usn. 865/09/ORUP

Dohoda o spolupráci při pořízení změn ÚP obce Obyčtov

Rada města po projednání schvaluje Dohodu o spolupráci při pořízení změny ÚP obce Obyčtov.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.866/09/ORUP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Komunikace ul.Strojírenská- ul.Nádražní- 1.část

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby „Městská spojovací komunikace ul. Strojírenská – ul. Nádražní – 1. část“, Žďár n.S., jak je doporučila komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn.869/09/ORUP

Rekonstrukce povrchů a přístřešků autobusového nádraží – výzva k podání nabídky

Rada města po projednání schvaluje výzvu k podání nabídek na „Rekonstrukci povrchů a přístřešku autobusového nádraží, Žďár nad Sázavou“ včetně doplnění hodnotících kritérií o termín plnění.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

6. Usn.867/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města ruší bez vyhodnocení záměr č. Z-8/2008-OP na prodej pozemku p.č. 6851/1 o celkové výměře cca 21 920 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě mezi ulicí Jihlavskou a Brněnskou ulicí ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města schvaluje uhrazení daně z převodu nemovitostí, která bude hrazena v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Josefem Mokrým dne 1.4.2009, z rozpočtu města.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6362 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5978 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místní komunikace – chodník pro pěší v obci Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská, před areálem ZDAR a. s. Přesná výměra nabývané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3712 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4 – za účelem stavby zateplení byt. domu (42 byt. jednotek) čp. 2061 na p. č. 3710 a 3711. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou, ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2010.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o l rok, tj. do 30. 4. 2010.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2010.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města schvaluje nájemní smlouvu ze dne 1. 1. 2009, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, v předloženém znění – viz příloha č. 4.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ladislavu a Marii Hoffmannovým, ZR 1 a to p. č. 6366 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Ing. Alešem a Ditou Ondrouškovými, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 2712 v k. ú. Město Žďár a části p. č. 570/13 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování inž. sítí – vodovodní, kanalizační a elektro přípojka pro novostavbu RD v lokalitě ul. Vrbová, ZR 5 - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9042 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Jamská, úprava DS NN“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města ukládá městskému úřadu předložit na zasedání rady dne 4.5.2009 návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvu o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PLF dům, s.r.o. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 12.3.2009. Ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě bude stanovena povinnost uhradit částku ve výši 500.000,-- Kč, která bude použita na zaplacení kupní ceny, v případě uzavření kupní smlouvy, v případě, že ze strany budoucího kupujícího nedojde k uzavření kupní smlouvy, budou tyto prostředky použity na úhradu smluvní pokuty.

 

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

 

7. Usn.868/09/OP

Byty a nebytové prostory

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a bytu č. 23 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Ústní zpráva/p.tajemník

Schválení odměn ředitelům PO a řediteli organizační složky RgM

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací města a organizační složky Regionální muzeum za výsledky hospodaření a správu majetku ve 2. pololetí roku 2008 dle provedeného vyhodnocení.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Ústní zpráva/p.tajemník

Hodnotící komise – Projekční služby „Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“

Rada města po projednání schvaluje hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Projekční služby – Odbahnění a opravy objektů Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák“ ve složení:

členové: Ing. Kamil Leština, Miloslav Odvárka, Ing. Jan Neuer

náhradníci: Ing. Jaroslav Doubek, Ing. Karel Straka, Ing. Stanislav Jelínek

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!