Zápis ze 64. schůze rady města konané dne 20.4.2009

zveřejněno: 20. 4. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Luboš Straka

 

Schválený pořad 64. schůze rady města:

 

 1. Smlouva o poskytnutí dotace pro Aktivní vícegenerační park Farská humna
 2. Dohoda o pořízení změny ÚP s obcí Budeč
 3. M.O.S. s.r.o.
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Žádosti o finanční příspěvky
 7. Vydání publikace
 8. Smlouva s TJ Žďár n.S.
 9. Smlouva o příspěvku Oblastní charitě Žďár n.S.
 10. Žádost svazu diabetiků
 11. Různé

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Usn.871/09/ORUP

Smlouva o poskytnutí z dotace ROP JV – Vícegenerační park Farská humna

 

Rada města po projednání schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt Aktivní vícegenerační park Farská humna.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn.872/09/ORUP

Dohoda o pořízení změny ÚP s obcí Budeč

 

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Budeč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.875/09/OF

M.O.S. s.r.o.

 

Rada města po projednání schvaluje účetní závěrku M.O.S. s.r.o.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn.877/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6328 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6665 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6474 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2759 – zeleň v zástavbě ve výměře cca 49 m2 v k. ú. Město Žďár u bytového domu čp. 1094 na p. č. 2750 ul. Luční 42, ZR 5 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu v souvislosti se změnou vlastníka byt. jednotky.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 963/1 ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce balkonů v byt. domě čp. 1922/108 na p. č. 989, čp. 1923/106 na p. č. 988 a čp. 1924/104 na p. č. 987 ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na převod pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2127/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 113 m2 v k. ú. Město Žďár (dle nového GP č. 2889-38/2009 ze dne 2.4.2009 díl „a“ ve výměře 31 m2, díl „b“ ve výměře 25 m2, díl „c“ ve výměře 26 m2 a díl „d“ ve výměře 31 m2 sloučeno do p. č. 2119 – zast. plocha) – za účelem změny výměry zastavěné plochy bytového domu (56 b.j. Libušín) – zvětšení o plochy (zahrádek), které jsou součástí 4 přízemních bytů, v souvislosti s IV. vlnou privatizace byt. fondu BD Kovářova se sídlem Kovářova 2240/2, ZR 1.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Pavlu Roseckému, ZR 6 a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Marii Nedvědové, ZR 6 a to p. č. 6318 ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2008 ve výši 10,- Kč/m2/rok.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

j) Rada města po projednání schvaluje návrh odpovědí, které budou zaslány paní Dagmar Čížkové, paní Evě Cestarollo a panu Zbyňku Kadlecovi.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 8902 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Mělkovice, úprava DS, VN, TS, NN Kaláb“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě Mělkovice, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 261, 214/1, 310, 311, 312, 3779 a 3806 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., nám. Republiky, úprava DS VN“, spočívající ve výměně stávajícího kabelu VN mezi TS 3TKB a TS 10 Bílý Lev za nové podzemní kabelové vedení VN v lokalitě nám. Republiky, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 221, 224, 225, 226, 241 a 556 v k. ú. Město Žďár – za účelem rekonstrukce a opravy podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Husova, ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Usn. 878/09/OP

Byty a nebytové prostory

 

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č.19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, a bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s výši nájemného 892 Kč/m2/rok (sklad+výloha AZ Centrum) se Společností ANTVE s.r.o., se sídlem Na Prutech 1011/9, 591 01 Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Radimem Němcem dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 7, proti, zdrž. 0

 

 

d) Rada města po projednání hlasovala o souhlasu s instalací a provozováním pevné fotovoltaické elektrárny na střeše budovy Polikliniky č.p. 1699/4, na ulici Studentská ve Žďáře nad Sázavou 4, za účelem výroby elektrické energie.

 

Hlasování: Pro 4, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

 

e) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2009 do 30.6.2010 nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou o inflaci ve výši 6,3 %.

Toto rozhodnutí rady města je jednou z pomocí města Žďáru nad Sázavou podnikajícím osobám vedoucí ke zmírnění dopadů hospodářské krize.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 873/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

 

- Spolku akvaristů TETRA, Žďár nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na organizaci mezinárodního setkání akvaristů

- Českému svazu chovatelů, okresní organizace Žďár nad Sázavou ve výši 15.000,-Kč na uspořádání mezinárodní soutěže chovatelské dovednosti mladých

- Společnosti WYDA s.r.o. Žďár nad Sázavou ve výši 2.500,-Kč na organizaci sportovní akce aquatlon.

- Společnosti AVE-KONTAKT s.r.o. Pardubice ve výši 10.000,-Kč na organizaci mezinárodního šachového festivalu ve Žďáře nad Sázavou

- Společnosti Kinematograf bratří Čadíků s.r.o., Mokrá-Horákov 98 ve výši 15.000,-Kč na organizaci Filmového léta 2009 ve Žďáře nad Sázavou

- Jezdeckému klubu – Na Ranči Hamry nad Sázavou ve výši 10.000,-Kč na uspořádání jezdeckých závodů

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn. 874/09/OŠKS

Vydání publikace

 

Rada města odkládá k doplnění žádost o finanční příspěvek na vydání knihy fotografií.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

8. Usn. 879/09/OŠKS

Smlouva TJ Žďár nad Sázavou

 

Rada města po projednání schvaluje předložené znění Smlouvy o poskytnutí investičního příspěvku pro TJ Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Usn. 880/09/OS

Smlouva o poskytnutí příspěvku

 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 876/09/OI

Žádost Svazu diabetiků ČR Územní organizace Žďár nad Sázavou

 

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru Svazu diabetiků ČR, Územní organizaci Žďár nad Sázavou, dle předložené darovací smlouvy.

 

Hlasování:Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Různé

 

Plná moc – CERUM

Rada města schvaluje plnou moc pro ředitele PO Cerum k zajištění oprav majetku města ve správě příspěvkové organizace dle předložené plné moci do výše 400 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Pověření k zastupování ve výběrové komisi - výběrové řízení pro obsazení funkce projektového koordinátora – 1. kolo

Rada města pověřuje p. Ing. Dagmar Zvěřinovou, p. Mgr. Jaromíra Brychtu a p. Rostislava Dvořáka k zastupování rady města ve výběrové komisi pro obsazení funkce projektového koordinátora - 1. kolo dne 27.04.2009 od 13.00 hodin.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Luboš Straka v.r.

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!