Zápis z 66. schůze rady města konané dne 18.5.2009

zveřejněno: 18. 5. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Karel Straka

 

Schválený pořad 66. schůze rady města:

 1. Výběrové řízení – projektový koordinátor
 2. Závěrečný účet 2008
 3. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP
 4. Rozpočtová opatření č. 3
 5. Rozvojový program MŠMT ČR
 6. Vydání publikace
 7. Žádost o finanční příspěvky
 8. Smlouva o poskytnutí dotace
 9. Návrh změny zřizovací funkce DDM a ZUŠ
 10. Majetkoprávní úkony RM
 11. Majetkoprávní úkony ZM
 12. Výkupy pozemků
 13. Byty a nebytové prostory
 14. Pravidla PO
 15. Seznam účastníků – Dny partnerství
 16. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva

Výběrové řízení – projektový koordinátor

Rada města schvaluje obsazení funkce projektového koordinátora panem Ing. Jiřím Matouškem a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit uzavření pracovně-právního vztahu.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 1

 

2. Usn. 898/09/OF

Závěrečný účet 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet za rok 2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 899/09/OF

Návrh na rozdělení výtěžku z VHP

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení v rámci rozpočtových opatření výtěžek z VHP a jeho použití.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 900/09/OF

Rozpočtová opatření č. 3

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 901/09/OŠKS

Rozvojový program MŠMT ČR

Rada města po projednání schvaluje realizaci 1. a 2. etapy rozvojového programu MŠMT pro rok 2009 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 909/09/OŠKS

Vydání publikace

Rada města po projednání hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit finanční příspěvek ve výši 50 000,- Kč z rezervy na vydání knihy z kolekce fotografií.

Hlasování: Pro 1, proti 4, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

7. Usn 902/09/OŠKS

Žádost o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- společnosti International Sport Marketing s.r.o., Zahradní 9, Osoblaha ve výši 5.000,- Kč na realizaci projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009 ve Žďáře nad Sázavou. Rada města po projednání schvaluje užití znaku města na propagaci projektu TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2009.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

- TJ Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10 – turistickému oddílu Tuláci ve výši 5000,- Kč na zahájení turistické sezóny rozhledny Rosička. Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení finančního příspěvku ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- p. Heleně Machové – První soukromé škole s americkou technikou modern dance Marty Graham v ČSFR, Pardubice na realizaci projektu International Festival Jazz Dance Open 2009 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 0, proti 7, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

8. Usn. 903/09/OŠKS

Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, Jihlava v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 910/09/OŠKS

Návrh změny zřizovatelské funkce DDM a ZUŠ

Rada města po projednání bere na vědomí systémovou změnu zřizovatelské funkce k domům dětí a mládeže a k základním uměleckým školám na území kraje Vysočina.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 904/09/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 98/2 – zahrada ve výměře 103 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného oploceného pozemku u RD čp. 71 na p. č. 96 a okolní zahrady p. č. 98/1 v obci Stržanov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b)Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 289/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u RD čp. 51 na p. č. 286 ul. Sychrova 4, ZR 2 – za účelem vybudování zpevněné plochy pro parkování os. automobilu, do budoucna vjezd k plánované garáži na pozemku p. č. 286 - vzhledem k dopravní situaci v této lokalitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c)Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5386/7 ve výměře 1 937 m2 – orná půda v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře max. do cca 100 m2 v k. ú. Město Žďár za podmínek, že v majetku města zůstane pozemek vč. ochranného pásma VO a NN a zároveň umožňující průjezd podél koruny svahu – za účelem rozšíření pozemku budoucí zahrady u rozestavěného RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 2, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na dlouhodobý pronájem, příp. odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9513/1, 9512/11, 9518, 9517, 9519/1, 9512/10, 9516/1, 9512/8, 9512/12, 9525/4, 9528/4, 9528/3, 9524/2, 9541/5, 9523, 9512/2, 9525/1, 9525/5, 9522, 9529, 5393/2, 9541/2, 9541/1, 9538, 9537, 9521/1, 9042, 9019, 9017, 9008, 9006 a 8909 – vše v k. ú. Město Žďár o celkové rozloze 18,23 ha ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v lokalitě mezi PZ Jamská ke komunikaci ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem využití pro vybudování a provozování fotovoltaické elektrárny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na:

nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou

- p. č. 337/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 6 m2, p. č. 354/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 133 m2 a p. č. 354/25 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví pí Marie Kyšperské, Nové Město na Moravě

- p. č. 337/5 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 354/27 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 85 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví pí Pavlíny Koláčkové, Cikháj

- p. č. 354/17 – os. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2, p. č. 354/18 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 12 m2 a p. č. 354/19 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 4 m2 v k. ú. Stržanov ve vlastnictví p. Josefa Matulky ml., Stržanov

- p. č. 354/20 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 100 m2 v k. ú. Stržanov ve spoluvlastnictví manželů Vladimíra (podíl ¼) a Ludmily (podíl ¾) Pešlových, oba Stržanov

 

směnu pozemků

- p. č. 354/14 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 114 m2 a p. č. 354/15 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 446 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 560 m2) ve vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za p. č. 373/2 – orná půda ve výměře 123 m2 a p. č. 374/4 – louka ve výměře 230 m2 v k. ú. Stržanov (celkem 353 m2) ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Blanky Matulkových (SJM), Stržanov

-vše za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s vybudováním cesty ke Strži v rámci realizace společné opravy včetně dokončení stávající spojovací cesty mezi městskou částí Stržanov a obcí Světnov na základě žádosti Obce Světnov.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 201/1, 201/2, 201/3, 202/1 a 254/17 v k. ú. Stržanov – za účelem vybudování inž. sítí v souvislosti s výstavbou „Obytného souboru 8 rodinných domů v obci Stržanov“ a realizací stavby vodovodu „SO 02.1 vodovod hlavní řad“ v lokalitě „Markův kopec“ ve Stržanově s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pro Diecézní charitu Brno se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno-střed, Černá Pole – Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, Horní 22, ZR 1 a to p. č. 6362 ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1191, 1192, 1193, 1200, 1209, 1210, 1211 a 1218 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Komenského, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 905/09/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ondřeje a Šárky Bystřických (SJM), ZR 2 a to části p. č. 570/13 – ost. plocha ve výměře cca 15 m2 v k. ú. Zámek Žďár u řadového RD čp. 336 na p. č. 570/342 v ul. Studniční 31, ZR 2 - za účelem rozšíření zahrady a srovnání hranice se sousední zahradou p. č. 570/447 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře 95 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1501/5, ZR 7 dle GP č. 2071-193/2003 ze dne 22. 10. 2003 - nově p. č. 4669/10 ve výměře 6 m2 do vlastnictví pí Marie Horké (vlastník sousední garáže), ZR 7 a dále nově p. č. 4669/11 ve výměře 89 m2 do spoluvlastnictví manželů Miroslava a Růženy Ambrožových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3, pí Marcely Sobotkové, ZR 7 – podíl 1/3 a manželů Miroslava a Marie Šrámkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/3

a dále části p. č. 4669/1 – nově p. č. 4669/9 – ost. pl., jiná pl. ve výměře 101 m2 v k. ú. Město Žďár u byt. domu Štursova 1502/9, ZR 7 do spoluvlastnictví ZELENÁ HORA, stavební bytové družstvo, Brněnská 1146/30, ZR 1 – podíl 1/2, manželů Prokopa a Marie Růžičkových (SJM), ZR 7 – podíl 1/5, pí Žanety Gemrotové, ZR 7 – podíl 1/10, p. Eduarda Podlouckého, ZR 7 – podíl 1/10 a pí Michaely Kroulové, ZR 7 – podíl 1/10

– za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných jako zahrádky u byt. domů

-za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s. r. o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6901 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 300 – 400 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Kamenného rybníka“ ul. Jihlavská, ZR 1 - rozšíření původní žádosti na odprodej pozemků potřebných pro výstavbu bioplynové stanice – za účelem příjezdu ke zpevněným manipulačním plochám v souvislosti se stavbou bioplynové stanice. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

d)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků Bratří Čapků 6-8, Žďár nad Sázavou se sídlem Bratří Čapků 2061, ZR 4 a to části p. č. 3712 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Bratří Čapků, ZR 4 – za účelem stavby zateplení byt. domu (42 byt. jednotek) čp. 2061 na p. č. 3710 a 3711. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství domu OKRUH pro dům čp. 1922, 1923 a 1924 se sídlem Okružní 1922/108, Žďár n. Sáz. 3 a to části p. č. 963/1 ve výměře cca 45 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce balkonů v byt. domě čp. 1922/108 na p. č. 989, čp. 1923/106 na p. č. 988 a čp. 1924/104 na p. č. 987 ul. Okružní, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví spol. AUTO… se sídlem Nádražní 2118/67, ZR 6 a to části p. č. 6209/4 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve výměře cca 1 100 m2 - rozšíření zastupitelstvem města již schváleného prodeje části pozemku p. č. 6209/4 (pův. schváleno cca 500 m2, celkem tedy cca 1 600 m2) a p. č. 6208/1 v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 1 989 m2 pro rozšíření společnosti Auto... s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 1571/2 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 a p. č. 1581/7 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 870 m2 vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací v obci Žďár nad Sázavou, k.ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h)Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to části p. č. 5978 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 150 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místní komunikace – chodník pro pěší v obci Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská, před areálem ZDAR a. s. Přesná výměra nabývané části pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené dne 29.6.2004 mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem VESELSKÁ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít předložené listiny týkající se výstavby domu kultury ve Žďáře nad Sázavou na vědomí.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí nejvyšší nabídku kupní ceny, která činila 436.000,-- Kč a byla učiněna ve výběrovém řízení na prodej budovy č.p. 314 na pozemku p.č. 24 včetně tohoto pozemku v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, ulice Tvrz, ve vlastnictví ÚZSVM Praha.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Kovářova dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy a Smlouvu o nájmu pozemků, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a PLF dům s.r.o. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

n) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavřené předložené line">DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 26.11.2008 do 04.05.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1 a to část p.č. 9034 – orná půda ve výměře zastavěné objektem firmy + svah přilehlý k objektu ve výměře max. cca 400 m2 v k. ú. Město Žďár (býv. polní cesta) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahu k pozemku - rozšíření pozemku pro oplocení zadní části nového areálu firmy Střechokomplex, s. r. o. se sídlem Jamská 1670/30, ZR 1, postaveném na části p. č. 9040 a pův. p. č. 9041 v k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 906/09/OP

Výkupy pozemků

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit následující usnesení:

1. Stanovuje s účinností od 1. 7. 2009 kupní cenu pro výkupy pozemků, které jsou v územním plánu města zařazeny pro bytovou výstavbu ve výši 250,-Kč/m2.

2. Do konce roku 2009 budou výkupy pozemků pro 1., 2. a 3. etapu v lokalitě Klafar II uskutečněny za kupní cenu 250,-Kč/m2 zvýšenou o prémii 50,-Kč/m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 907/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města schvaluje úkony týkající se bytů a nebytových prostor dle předloženého návrhu:

Rada města po projednání ruší svoje usnesení ze dne 20.4.2009 ve věci schválení uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 vzhledem ke skutečnosti, že pan Kusý neuzavřel smlouvu o nájmu bytu a byt do užívání nepřevzal.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 8 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor, umístěných v suterénu budovy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou za účelem provozování bufetu dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok pro kanceláře a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného je 1100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 908/09/OP

Pravidla PO

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Pravidla zřizovatele dle předloženého návrhu po provedených změnách.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 911/09/MST

Seznam účastníků – Dny partnerství – Cairanne 2009

Rada města bere na vědomí seznam účastníků dnů partnerství Cairanne 2009 a schvaluje účast zastupitelů města dle tohoto seznamu.

Hlasování: Pro 5 proti 0, zdrž. 2

 

16. Různé

Pověření

Rada města pověřuje pana Ing. Oldřicha Sedláka příjímáním písemností ve správním řízení a vzdáním se práva odvolání proti rozhodnutí vydaným ve správním řízení ve dnech 20. 5. 2009 do 25. 5. 2009 v zastoupení města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!