Zápis z 68. schůze rady města konané dne 15.6.2009

zveřejněno: 15. 6. 2009

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 68. schůze rady města:

 1. Opravy PO CERUM
 2. Schválení výběrového řízení na projektové práce Odbahnění Honzovských rybníků
 3. Kruhový objezd u Enpeky – smlouva
 4. Vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení za účelem provozování reklamy
 5. Veřejná služba
 6. Doplnění pořadníku a udělení výjimky
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Návrhy kulturní komise ze dne 5.5.2009
 9. Žádost o užití znaku města
 10. Majetkoprávní úkony
 11. Byty a nebytové prostory
 12. Dohoda o spolupráci Městské policie a Policie ČR
 13. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 946/09/CERUM

Opravy PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje rozdělení finančních prostředků na opravy PO CERUM v roce 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování:Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.035/09/TSMB

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky odbahnění a opravy objektu Honzovských rybníků a obnova mokřadu Žabák – projekční služby

Rada města po projednání schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí s vybraným uchazečem, který se umístil na 1. místě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.936/09/KS

Kruhový objezd u ENPEKY – smlouva

Rada města schvaluje uzavření smlouvy na výstavbu chodníku a veřejného osvětlení v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u „Enpeky“ s firmou SOVIS CZ, a.s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.937/09/KS

Vyhlášení záměru na pronájem sloupů veřejného osvětlení

Rada města vyhlašuje záměr na pronájem 40-60 sloupů veřejného osvětlení na území města za účelem umístění venkovních reklamních nosičů, jejich správy a provozování dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.938/09/OS

Zřízení veřejné služby

1. Rada města bere na vědomí předložený materiál

2. Rada města zřizuje ve Žďáře nad Sázavou institut veřejné služby 15.6.2009.

3. Rada města pověřuje uzavíráním smluv o výkonu veřejné služby dle § 18 a zák.111/2006 odbor sociální MěÚ Žďár nad Sázavou

4. Rada města ukládá informovat MPSV o svém rozhodnutí zřídit veřejnou službu ve městě Žďár nad Sázavou k 1.6.2009

5. Rada města ukládá uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku a zdraví při výkonu veřejné služby

6. Rada města schvaluje smlouvu o delegování některých úkonů z ustanovení o veřejné službě uzavřenou mezi městem a občanským sdružením Ječmínek v předloženém znění.

7. Rada města pověřuje odbor komunálních služeb a Technickou správu budov města předáváním práce pro zlepšování životního prostředí ve městě, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství a odbor sociální vedením evidence osob vykonávajících veřejnou službu informací o tom, jak a v jakém období jednotlivé osoby veřejnou služby vykonávaly.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.939/09/OS

Doplnění pořadníku a udělení výjimky

Rada města po projednání schvaluje udělení výjimky z kritérií pro přidělení bytu v DPS v bodě podmínka trvalého pobytu na území výkonu státní správy MěÚ Žďár nad Sázavou paní Věře Krejčové, bytem Ostrava a paní Zdeňce Matějů, bytem Javorek.

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu v DPS.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.940/09/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Centru pro rodinu a sociální péči Brno-střed, Brno-město, Josefská 516/1 ve výši 10.000,-Kč na zajištění akce Diecézní pouť rodin konané ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

- Panu Jindřichu Mahelovi, Žďár nad Sázavou na účast na mistrovství Evropy v kulové střelbě ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

- Fit Klubu Ida – sportovnímu klubu, o.s., Žďár nad Sázavou, Horní 1687/30 ve výši 7.500,-Kč na zajištění akce „Hurá na prázdniny“.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4, Žďár nad Sázavou 4 ve výši 10.000,-Kč na nákup defibrilátoru.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn.944/09/OŠKS

Návrhy kulturní komise ze dne 5. května 2009

Rada města po projednání bere na vědomí závěry kulturní komise Rady města Žďáru nad Sázavou konané dne 5.5.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.945/09/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města:

- Českému svazu chovatelů, Okresní organizaci Žďár nad Sázavou 1, Havlíčkovo nám. 259/17 na propagaci akce „Soutěže chovatelské dovednosti mladých“.

- Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, Dvorská 123/14 na propagační materiál 7. ročníku turistického pochodu „Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn.941/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5333/2 – louka ve výměře cca 20 m2 a p. č. 5334/1 – louka ve výměře 531 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – za účelem výstavby RD.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2036 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár – dle GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově označ. jako p. č. 2036/7 – za účelem zarovnání pozemku u rozestavěného RD na pozemku p. č. 2028/2 v lokalitě Klafar I, ul. Trhová, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7998/1 – orná půda ve výměře cca 55 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem zarovnání pozemku u RD v lokalitě Klafar II., ZR 3. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 9537/2 – orná půda ve výměře 243 m2, p. č. 9537/3 – orná půda ve výměře ve výměře 142 m2 a p. č. 9537/4 – orná půda ve výměře 4 m2 (nově vzniklé parcely z pův. p. č. 9537 po zápisu kupní smlouvy a GP do KN – právní účinky 2. 6. 2009 - celkem ve výměře 389 m2) z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 za p. č. 9536 – orná půda ve výměře 329 m2 z vlastnictví PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků – vybudování potřebných zpevněných ploch v souvislosti s výstavbou nové výrobní haly v „PZ Jamská“, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků s následným odprodejem ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5498 – zast. pl. ve výměře 7 m2, p. č. 5504 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 40 m2, p. č. 5505 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře 285 m2, p. č. 5506 – orná ve výměře 228 m2, p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 76 m2, části p. č. 5508 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 206 m2, části p. č. 5547 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 135 m2, části p. č. 5550 – zast. plocha ve výměře cca 23 m2 a části p. č. 5555 – ost. pl., manipul. plocha ve výměře cca 36 m2 – vše v k ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání v souvislosti s výstavbou OC Saller, Žďár n. Sáz. ul. Brněnská, ZR 1 – stavební řízení na výstavbu komunikací a parkoviště s tím, že přesné výměry prodávaných pozemků budou určeny po výstavbě a následném zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 a to části p. č. 3319 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 70 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení parkoviště u nového sídla firmy Vertik, s. r. o., Studentská 1699/4, ZR 4 – objekt býv. výměníkové stanice ve vlastnictví firmy SATT, a. s. v lokalitě za Poliklinikou, ul. Studentská 1700/18, ZR 4.

- Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou do vybudování parkoviště, nejpozději do 31. 12. 2010. Po skončení výpůjčky bude parkoviště bezúplatně převedeno do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje doplnění usnesení RM ze dne 1.6.2009 ve věci uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 279/1, 279/2, 279/4, 279/15, 362/2, 362/11, 362/12 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Purkyňova a U Táferny, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění se schvaluje tak, že původně schválené VB na předmětnou stavbu se rozšiřuje ještě o část pozemku p. č. 735/7 v k. ú. Zámek Žďár.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

- V ostatním se původně schválené usnesení RM ze dne 28.01.2008 nemění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodních přípojek k byt. domům na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1278/4 - dle GP č. 2905-60/2009 ze dne 27. 5. 2009; p. č. 1262 - dle GP č. 2906-57/2009 ze dne 27. 5. 2009 a p. č. 1264, 1267, 1268, 1278/4 a 1362 – dle GP č. 2913-52/2009 ze dne 27. 5. 2009 - vše v k. ú. Město Žďár „Horkovodní přípojka Revoluční 30, Brodská 27, 33, 43 ZR 3“- včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 6131/1, 6133, 6134 a 6135 v k. ú. Město Žďár - za účelem rekonstrukce podzemního vedení horkovodního rozvodu v ul. Nádražní, ZR 6 – šachty N29-N31 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

11. Usn.942/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání neschvaluje snížení nájemného o platnou sazbu DPH za užívání nebytového prostoru pro firmu Oldřich Vejlupek se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn.943/09/MP

Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku

Rada města po projednání schvaluje dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, která bude uzavřena mezi Policií ČR – Krajským ředitelstvím a městem Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!