Zápis ze 73. schůze rady města konané dne 7.9.2009

zveřejněno: 7. 9. 2009

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:  

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 73. schůze rady města:

  1. Žádost Kolpingova díla – Spektrum
  2. Vyhodnocení záměru na pronájem sloupů VO
  3. Rozpočtová opatření č. 5
  4. Majetkoprávní úkony
  5. Byty a nebytové prostory
  6. Akční plán
  7. Žádost SKLH Žďár nad Sázavou
  8. Žádost PO Poliklinika na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v r.2009
  9. Smlouvy o partnerství s obcemi
  10. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.1001/09/TSBM

Žádost – Kolpingovo dílo ČR – Spektrum

Rada města bere na vědomí žádost Kolpingova díla ČR s tím, že v současné době nemá město Žďár nad Sázavou k dispozici prostory, které by splňovaly požadavky k výkonu služeb protidrogového centra.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.1002/09/KS

Vyhodnocení záměru na pronájem sloupů VO

Rada města ruší záměr Z-158/09/KS na pronájem sloupů veřejného osvětlení na území města za účelem umístění venkovních reklamních nosičů, jejich správy a provozování.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž 1

 

3. Usn.1003/09/OF

Rozpočtové opatření č.5/2009/ZM

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č.5/2009/ZM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.1004/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání odkládávyhlášení záměru na odprodej objektů ve vlastnictví SATT a. s. se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to čp. 1654 ul. Pelikánova 36, ZR 7 postaveném na p. č. 4320 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1657 ul. Makovského 54, ZR 7 postaveném na p. č. 4456 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.), čp. 1660 ul. Špálova 42, ZR 7 postaveném na p. č. 4577 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) a čp. 1663 ul. Štursova 20, ZR 7 postaveném na p. č. 4645 – zast. plocha ve výměře 114 m2 (pozemek ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.) – vše v k. ú. Město Žďár objekty býv. kotelen na sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

Rada města ukládá MěÚ prokazatelně informovat o záměru vlastníky sousedních bytových domů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu čp. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-210/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. Sáz., Nádražní – úprava DS NN - Ahold“ spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN na části p. č. 6131/1 v k. ú. Město Žďár v ul. Nádražní, ZR 6 – dle GP č. 2916-71/2009 ze dne 2. 6. 2009 - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-147/001/09 na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Veselíčko – úprava DS, NN“ spočívající v umístění venkovního vedení NN a podpěrného bodu NN, včetně pojistkové skříně NN na částech p. č. 821/1 a 1612/2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – dle GP č. 177-61/2009 ze dne 26. 5. 2009 - včetně přístupu a příjezdu k zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – stavba „20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR“ – zemní metalické kabely TCEPKPFLE 10 XN a 5 XN a tlustostěnné trubičky 10/5,5 mm uložené do vrapovaných chrániček a to na části p. č. 8001/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f)Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3352, 3350, 3351, 3369, 3368, 3362, 3366, 3371, 3372, 3381, 3382/1 a 3384 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry, přes ul. Horní a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání hlasovala o schválení podnájmu pozemků a to části p.č. 2172 v k.ú. Města Žďár nad Sázavou (fotbalové hřiště lokalita „Bouchalky“ ZR 1 ve výměře cca 500 m2 pro firmu NENO s.r.o. Bartoňova 835, 530 12 Pardubnice – za účelem provozování autobazaru v souvislosti se změnou majitele autobazaru.

Hlasování: Pro 0, proti 5, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

5. Usn.1005/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 bytu č. 8  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 36  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Danuše Otrubové o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v DM centru na nám. Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou (ukončení nájmu ke dni 31.08.2009) a schvaluje ukončení  nájmu nebytového prostoru v DM centru na nám. Republiky 1785/49 ve Žďáře nad Sázavou dohodou ke dni 31.10.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1006/09/ORUP

Akční plán na období 2010-2014

Rada města bere na vědomí návrh akčního plánu na období 2010-2014.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7.  Usn.1008/09ŠKS

Žádost SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání  doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost Sportovního klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. Jungmanova 1496/10 o použití části finančních prostředků ve výši 313.723,-Kč z příspěvku v grantovém programu SPORT 2009 na úhradu závazků SKLH Žďár nad Sázavou – mládež z roku 2008.

Rada města po projednání neschvaluje Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s. Jungmanova 1496/10 prodloužení termínu pro odstranění nedostatků při čerpání částky 400.000,-Kč z finančních prostředků grantového programu Sport 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

8. Usn. 1009/09/Pol.

Žádost PO Polikliniky na změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009

Rada města po projednání schvaluje PO Poliklinice změnu účelu použití finančních prostředků krytých z rozpočtu zřizovatele v roce 2009 z důvodu havarijního stavu vnitřních rozvodů vody a kanalizace, a dle předloženého materiálu v celkové výši 179 tis.Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.1007/09/taj.

Smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o partnerství k projektu Technologického centra na území ORP Žďár nad Sázavou s dále uvedenými obcemi správního obvodu:

Kněževes, Pavlov, Radostín nad Oslavou, Jámy, Hodíškov, Kotlasy, Račín, Nížkov, Krásněves, Radostín, Malá Losenice, Rosička, Vysoké, Cikháj, Sázava, Obyčtov, Znětínek, Vepřová a Kyjov.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!