Zápis ze 75. schůze rady města konané dne 5.10.2009

zveřejněno: 5. 10. 2009

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 75. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Byty a nebytové prostory
  3. Doplnění pořadníku DPS
  4. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1.Usn. 1031/09/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3760 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 265 m2 a části p. č. 3767 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 30 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem výstavby skladu nábytku u stávajícího objektu – za prodejnou nábytku nám. Republiky čp. 148, ZR 1 v lokalitě městské tržnice.

Hlasování: Pro 8, Pro 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 305/1 – rybník, potok, vodní nádrž umělá ve výměře 3 941 m2 „Ťápalův rybník“ (v současnosti zcela nefunkční), p. č. 300/4 – orná půda ve výměře 904 m2, p. č. 300/5 – orná půda ve výměře cca 178 m2 a p. č. 302/2 – louka ve výměře 534 m2 – vše v k. ú. Vysoké.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8024 – orná ve výměře 4 199 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví Ing. Jaroslava Ziky, Charvátská Nová Ves, 691 41 Břeclav – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 7995 ve výměře 967 m2 v k. ú. Město Žďár  - za účelem výstavby rodinného domku v lokalitě Klafar II – B1 s tím, že součástí záměru jsou i Pravidla při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v zastupitelstvu města dne 18. 12. 2008.

Podmínkou přihlášky na záměr je nabídka pozemku p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2.

Předání pozemku ze strany města bude připraveno v termínu k 2. 11. 2009.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8034 – orná půda ve výměře 3 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II, ZR 3 z vlastnictví manželů Martina a Marie Šmídových (SJM),  ZR 1 – za účelem přípravy další bytové lokality pro výstavbu RD ve Žďáře nad Sázavou sídliště Klafar II.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatný převod níže uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to:

1)

budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 135, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3809
budovy v části obce Žďár nad Sázavou 1, č.p. 2274, obč. vyb., postavené na pozemku par. č. 3347
pozemku par. č. 3347, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1812 m2
pozemku par. č. 3809, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 572 m2
pozemku par. č. 3817, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 39 m2
pozemku par. č. 3818 ostatní plocha, zeleň, o výměře 116 m2

 

2) dle výpisu z LV 282 pro k.ú. Koníkov, obec Věcov, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Koníkov, č.p. 11, bydlení, postavené na pozemku st. par. č. 22/2
pozemku st. par. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 41 m2
pozemku st. par. č. 22/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 324 m2
pozemku st. par. č. 22/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2
pozemku par. č. 152, trvalý travní porost, o výměře 1654 m2
pozemku par. č. 153, trvalý travní porost, o výměře 97 m2
pozemku par. č. 275, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 967 m2

 

3) dle výpisu z LV 276 v k.ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené, okr. Žďár nad Sázavou:

budovy v části obce Sklené, č.p. 40, ubyt. zař., postavené na pozemku st. par. č. 73
pozemku st. par. č. 73, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 276 m2
pozemku par. č. 201/10, orná půda, o výměře 2973 m2
pozemku par. č. 272/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 925 m2
pozemku par. č. 272/5, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1617 m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje podnájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce s Městem Žďár nad Sázavou ze dne 9. 9. 1998 a TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 a to části p. č. 2172 (fotbalové hřiště) ve výměře 500 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Bouchalky“ ZR 1 pro pí Lenku Prokopovou,  Světnov, IČ 74018752, DIČ CZ 7756044780 – za účelem provozování autobazaru (změna majitele autobazaru).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Ing. Jitce Junkové, ZR 6 a to p. č. 6557 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Milošovi a Věře Křesťanovým,  ZR 6 a to p. č. 6674 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve  vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Ivo Roušarovi, Škrdlovice, 591 01 Žďár n. Sáz. 1 a to p. č. 6374 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou sšestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a manžely Vladimírem a Miladou Novotnými, Hamry n. Sáz. – jako oprávněnými – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v obci Stržanov na částech p. č. 179/1 a 179/4 - za účelem zřízení kanalizační přípojky a na částech p. č. 201/2 a 254/17 - za účelem zřízení vodovodní přípojky k parcelám č. 193/1 a 253 ve vlastnictví manželů Vladimíra a Milady Novotných (SJM), oba bytem Hamry n. Sáz. 432 - vše v k. ú. Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k uvedeným přípojkám za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedených přípojek inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníků nemovitostí p. č. 193/1 a 253.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 4669/1 v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 2938-94/2009 ze dne 23. 9. 2009 – za účelem přepojení vodovodních přípojek na sídlišti „Vodojem“ v ul. Špálova u byt. domu čp. 1661/31, v ul. Pelikánova u BD čp. 1653/34 a u BD čp. 1655/51, v ul. Makovského u BD čp. 1656/52 a u BD 1658/69, v ul. Špálova u BD čp. 1659/40, v ul. Štursova u BD čp. 1662/18 a u BD čp. 1664/11,ZR 7 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. E.ON:4409-005/001/2009-NM2/YPM o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 9042 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Jamská, úprava DS NN“, spočívající v umístění nové venkovní přípojky VN, stožárové trafostanice a nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VÝSTAVBA KLAFAR, s. r. o. se sídlem Jihlavská 1007, ZR 1 – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 7998/1 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování vodovodní a plynovodní přípojky, přípojky splaškové a dešťové kanalizace, kabelové elektropřípojky NN, telefonní přípojky a přípojky kabelové televize k novostavbám 2 trojdomků (A1,2,3 a B1, 2, 3) v lokalitě Klafar II, ZR 3 a dále vybudování bočního vjezdu k domku A1 na p. č. 7994 (z ul. k Milířům) - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1032/09/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 17  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 1  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 29  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 27 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tyto nebytové prostory je  600 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření  nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v I. NP objektu na nám. Republiky 1785/49, ve Žďáře nad Sázavou (DM centrum), v souladu s vyhlášeným záměrem na dobu neurčitou s  výši   nájemného  1.000 Kč/m2/rok  s p. Petrem Stejskalem,   Žďár nad Sázavou s účinností od 1.11.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1 

 

Rada města  po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu AZ Centra, (současná prodejna hraček) na Nádražní ulici 141/44 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  861 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města ruší záměr č. Z-121/2009-OP bez vyhodnocení a ukládá úřadu zpracovat možnosti využití budovy č.p. 72, č.or. 4, umístěné na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou pro potřeby města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1033/09/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!