Zápis z 82. schůze rady města konané dne 11.1.2010

zveřejněno: 11. 1. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Miloslav Odvárka

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 82. schůze rady města:

Předání osvědčení o získání mandátu člena Zastupitelstva města Žďár n.S. Ing. Josefu Hromádkovi
 1. Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku
 2. Financování nákupu Domu kultury
 3. Změna cílové skupiny na Denním centru
 4. Majetkoprávní úkony
 5. Byty a nebytové prostory
 6. Zápis z jednání Sportovní komise
 7. Žádosti o finanční příspěvky
 8. Darovací smlouva
 9. Žádost o příspěvek
 10. Prodloužení smlouvy – Charita
 11. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1130/2010/MP

Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku

Rada města schvaluje předložený materiál „Smlouva o umístění nalezených a opuštěných psů v psím útulku“ a ukládá Městské policii doplnit informace o provozu útulku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1132/2010/OF

Financování nákupu Domu kultury

Rada města po projednání bere na vědomí možnou variantu financování nákupu Domu kultury a ukládá MěÚ připravit doplněný materiál.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1126/2010/POSSm

Změna cílové skupiny na Denním centru

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu cílové skupiny uživatelů na Denním centru pro děti a mládež

- schvaluje organizační změnu Denního centra

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1127/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to na:

1. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2977-113/2009 z 2.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost.kom. – díl „g“ ve výměře 13 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2782 – zahrada – díl „i+f“ - ve výměře 10 m2 - z vlastnictví manželů Václava a Ludmily Gramanových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p. č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl „c“ ve výměře 10  m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2780 –  zahrada – díl „e“ ve výměře 1 m2 z vlastnictví Oldřišky Šmídové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“  ve  výměře  40 m2 z vlastnictví Města ZR – Anně Hánové, PhDr. Milanu Hánovi, oba bytem ZR 5 – každému v podílu ½

 

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „k+h“ ve výměře 82 m2 z vlastnictví Města ZR – Vratislavu Kovandovi, bytem ZR 5

- části p. č. 2712/1 – ost.plocha, ost. kom. – díl „m“ ve výměře 91 m2 (u RD Lipová 1201/1, ZR 5) z vlastnictví Města ZR - Jiřímu Trojánkovi (podíl 1/8), bytem Obřany, Brno, Miroslavu Trojánkovi (podíl 5/8), bytem ZR 5 a Jitce Trojánkové (podíl ¼), bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 74  m2 (u RD č.p. 1232, Hlohová 6) z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě

za

- část p.č. 2669 –  zahrada – díl „f“ ve výměře 3 m2 (u RD č.p. 1232, Hlohová 6) z vlastnictví Vojtěcha Marcinka (podíl 1/6), bytem ZR 2 a Ing. Karla Marcinka (podíl 5/6), bytem Nové Město na Moravě do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „a“ ve výměře 54 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2680/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jaromíra a Zdenky Králových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „b“ ve výměře 12 m2 z vlastnictví Města ZR do  vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2677/5 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Jindřišky Leskourových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 15 m2 - z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost.kom. – díl ve výměře 8 m2 – nově jako p.č. 2712/5 – zahrada z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (podíl ½), bytem ZR 5

za

- p.č. 2674/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 6 m2 - z vlastnictví Radka Grodla (podíl ½) a manželů Radka a Mgr. Heleny Grodlových (podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „d“ ve výměře 27 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5

za

- p.č. 2672/2 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 22 m2 - z vlastnictví Ing. Bc. Romana Krčila, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

3. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2979-113/2009 z 3.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „a“ ve výměře 6 m2 – manž. Josefu a Jiřině Losenickým,  bytem ZR 5

- část p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „b“ ve výměře 64 m2 – manž. Františku a Bohumile Librovým, bytem ZR 5

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2712/1 –– ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a+b“ ve výměře  49 m2 – manž. Milanu a Miluši Vykoukalovým, bytem ZR 5

- díl ve výměře  53 m2 – nově p.č. 2712/8 - Jiřině Fraiové, bytem ZR 1

nabytí:

- části p.č. 2732 - zahrada – díl „j“ ve výměře 3 m2 a část p.č. 2733 zast. plocha - díl „k“ ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Pavla Jelínka, bytem Hamry n. S., do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ ve výměře 27 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví – manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových, bytem ZR 5

za

- p.č. 2730/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 1 m2 a část p.č. 2730/1 – zahrada – díl „i“ ve výměře 16 m2 – nově p.č. 2730/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 17 m2 z vlastnictví – manž. MUDr. Petra a MUDr. Alice Vencálkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. komunikace – nově p.č. 2712/6 – zahrada – ve výměře 19 m2 a nově p.č. 2712/7 – zahrada – ve výměře 55 m2 – z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2724 – zahrada – nově p.č. 2724/2, ost. pl., ost. kom. - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví manž. Zdeňka a Lidmily Křehlíkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

odprodej:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „h“ – ve výměře 47 m2 - manželům Bohumilu a Pavle Novotným, bytem ZR 5

nabytí:

- části p.č. 2715 - zahrada – díl „k“ ve výměře 3 m2 – z vlastnictví manželů Josefa a Bohumily Málkových, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „c“ – ve výměře 38  m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „e+g“ – ve výměře 9 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2726 – zahrada – díl „ f“ - ve výměře 4 m2 – z vlastnictví manželů Karla a Marie Medkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom.- díl „i“- ve výměře 24 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Zdeňka a Jaroslavy Polanských, bytem ZR 5

za

- p.č. 2714/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 2 m2 a část p.č. 2714/1 – zahrada – díl „j“ ve výměře 13 m2 – nově p.č. 2714/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 15 m2 z vlastnictví – manž. Zdeňka a Jaroslavy Polanských, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

6. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2982-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

části p.č. 2712/1 –– ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 11 m– manž.Františku a Janě Němcovým, bytem ZR5

nabytí:

- části p.č. 2643 - zahrada – díl „k“ ve výměře 9 m2 – z vlastnictví manželů Františka a Heleny Němcových (podíl ½), Heleny Kovářové (podíl ½), všichni bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712/1, ost.pl.,ost.kom. – díl „b“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2647 – zahrada – díl „a“ ve výměře 10 m2 - z vlastnictví manželů Stanislava a Jitky Staříkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p.č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „e“ ve výměře 42 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2632 – zahrada – díl „d“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví manželů Aloise a Anny Holemářových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

směnu

- části p. č. 2712/1, ost.pl., ost. kom. – díl „h“ ve výměře 36 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5

za

- část p. č. 2640 – zahrada – díl „i“ ve výměře 19 m2 - z vlastnictví Milana Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

7. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2983-113/2009 z 6.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p. č. 2712 –– ostatní plocha, ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 11 m-Ing. Věře Vinopalové (podíl 4/6), bytem ZR 5, Heleně Lázničkové (podíl 1/6), bytem ZR 2, Martě Ječmínkové (podíl 1/6), bytem Brno-sever-Husovice

- díl „b“ ve výměře 9 m2 – Ing. Zdeňkovi Zichovi (podíl 11/24), Evě Zichové (podíl 11/24)  a manželům Ing. Zdeňkovi a Evě Zichovým (podíl 1/12), bytem ZR 5

- díl ve výměře 34 m2 – nově p.č. 2712/3 (u č.p. 1070 Květná 8) – Lence Lamkové, bytem Brno - Královo Pole

- díl ve výměře 37 m2 – nově p.č. 2712/4 – manželům Janu a Janě Crlíkovým, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2712 – ost.pl., ost. kom.- nově p.č.2712/2, zahrada výměře 56  m2, k.ú. Město Žďár

- z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2630 – zahrada – nově p.č. 2630/38 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 11 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Naděždy Elerové (podíl ½), bytem ZR 6 a René Balka (podíl ½), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

8. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2984-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- část p.č. 2469/1 –– ostatní plocha, ost.komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl „a“ ve výměře 17 m2 - manželům Josefu a Marii Hronovým, bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č.2469/30 – zahrada - Janu Šustrovi, bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 14 m2 - Růženě Benátské (podíl ½), RNDr. Dagmar Humlíčkové (podíl ½), obě bytem ZR 5

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/31 – zahrada - manželům Václavu a Ivaně Peksovým, bytem ZR 5

 

9. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2985-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2469/1 –– ostatní plocha,  ost. komunikace z vlastnictví Města ZR

- díl ve výměře 46 m2 – nově p.č. 2469/26 – zahrada

- díl ve výměře 9 m2 – nově p.č. 2469/27 – zahrada

- Květuši Lacinové (podíl 1/3), Miroslavu Pivoňkovi (podíl 1/3), oba bytem ZR 5 a Aleně Tůmové (podíl 1/3), bytem ZR 2

- díl ve výměře 45 m2 – nově p.č. 2469/28 – zahrada

- díl ve výměře 15 m2 – nově p.č. 2469/29 – zahrada

- manželům Jiřímu a Dagmar Slaných, bytem ZR 5

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „a+b“ ve výměře 142 m2 z vlastnictví  Města ZR  do vlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem ZR 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou

za

- p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 2 m2 a část p.č. 2387/1- zahrada – díl „c“ ve výměře 5 m2 – nově p.č. 2387/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 - z vlastnictví Ivo Strejčka (podíl ½), bytem ZR 5 a Milady Strejčkové (podíl ½), bytem Fryšava pod Žák. horou do vlastnictví Města ZR

směnu:

- části p.č. 2469/1 – díl „e+d“ ve výměře 57 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5

za

- p.č. 2393/2 – ost.pl.,ost.kom.ve výměře 20 m2 - z vlastnictví Žofie Vyhlídalové (podíl 1/8), Ladislava Vyhlídala (podíl 7/8), oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

10. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2986-113/2009 z 5.11.2009 – k.ú. Město Žďár

nabytí:

- p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 1 m2 a část p.č. 2401/1- zahrada – díl „a“ ve výměře 6 m2 – nově p.č. 2401/2, ost.pl., ost. kom. ve výměře 7 m2 - z vlastnictví Josefa Červeného (podíl ½), Miroslavy Červené (podíl 4/12), Ivo Červeného (podíl 1/12) a Ondřeje Červeného (podíl 1/12), všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

11. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2987-113/2009 z 9.11.2009 – k.ú. Město Žďár

odprodej:

- části p.č. 2873 –– zahrada

- díl „a“ ve výměře 71 m2 – manželům Stanislavu a Marii Čaloudovým, bytem ZR 5

- díl „b“ ve výměře 199 m2 – manželům Zdeňku a Miroslavě Smolíkovým, bytem ZR 5

 

12. dle GP pro rozdělení pozemků č. 692-280/2009 z 7.12.2009 – k.ú. Zámek Žďár (ul. Polní, ZR 2)

odprodej:

- části p.č. 570/13 –– ostatní plocha, jiná plocha                           

- díl „m+n“ve výměře 119 m2 – manž.Ing.Miloslavu a Zdeně Crhákovým, bytem ZR 2

- díl „k“ ve výměře 25 m2 – manž. Lubošovi a Jaroslavě Skřivánkovým, bytem ZR 2

- díl „h“ve výměře 24 m2 a díl „j“ ve výměře 58 m2 – manželům Ing. Janu a Marii Aldorfovým, bytem ZR 2

- díl „g“ ve výměře 22 m2 – manž. Zdeňku a Miladě Roseckým, bytem ZR 2

- díl „f“ ve výměře 20 m2 – manž. Jaroslavu a Růženě Fouskovým, bytem ZR 2

- díl „e“ ve výměře 18 m2 – manž. Janu a Miladě Slámovým, bytem ZR 2

- části p.č. 570/13 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „a“ ve výměře 1 m2

- části  p.č. 1147/1 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „b“  ve výměře 38 m2

- části p.č. 1155 ––ostatní plocha, ost. komunikace – díl „c“  ve výměře 11 m2

- části  p.č. 1156 ––ostatní plocha, jiná plocha – díl „d“  ve výměře 21 m2

- p.č. 1157/1 ––ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 57 m2

- Ing. Václavu Čížkovi, bytem ZR 2

 

13. nabytí do vlastnictví města:

- p.č. 2511/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 14 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2472/4 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 1 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Jednoty, s.d. se sídlem Třebíčská 1173, Velké Meziříčí do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2857/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 2 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví Mgr. Jarmily Jiříkovské, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

- p.č. 2784/2 – ost.pl., ost. komunikace - ve výměře 23 m2, k. ú. Město Žďár

- z vlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových a manželů Jána a Evy Vnenčákových, všichni bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

 

14. směna, případně pronájem:

- p.č. 2595 – ost.pl., ost. kom. výměře  5 m2 a část p.č. 2469/1 – ost.pl., ost. kom. ve výměře 1 m2  v k. ú. Město Žďár - ve vlastnictví Města ZR manželům Ivanu Mihaylovi Rangelovi a Svetlaně Rangelové, bytem ZR 5

- části p.č. 2596 – ost.pl., ost. kom. ve výměře  24 m2 v k.ú. Město Žďár - ve vlastnictví manž. Ivana Mihaylova Rangelova a Svetlany Rangelové, bytem ZR 5 Městu Žďár nad Sázavou

 

15. Rada města nevyhovuje žádosti p. Věry Beranové a Dany Novákové.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města a to dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 ze 4.12.2009:

- části p.č. 2712/1 – ost.plocha, ost.kom. – díl „l“ ve  výměře 7 m2 – Věře Beranové (podíl ½), bytem ZR 5 a Daně Novákové (podíl ½), bytem ZR 1

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání bere na vědomí informaci o vyjádřeních spoluvlastníků bytových domů a ukládá MěÚ Žďár n. Sáz. informovat akciovou společnost Satt Žďár nad Sázavou o výsledku projednání RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 137/1 – ost. pl., jiná plocha (pruh ve výměře cca 5 m x 28 m), tj. cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření areálu firmy v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům pro navrhované řešení připravované akce – dopravní propojení Nábřežní ul. a Farských humen (cyklistická stezka) ve Žďáře n. Sáz. 1.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5386/5 – orná půda ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že přesná výměra bude stanovena oddělovacím geometrickým plánem.

- Rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení záměru bude výše nabídnuté kupní ceny.

Hlasování: Pro 8, proti 0, z drž. 0

 

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 8500/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 5 717 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě u objektu vodojemu podél ul. Novoměstská, ZR 1 a dále p. č. 623/9 – louka ve výměře 3 813 m2, p. č. 636/2 – orná půda ve výměře 3 712 m2 a p. č. 637/3 – louka ve výměře 3 490 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě u čerpací stanice pohonných hmot ve ZR 2 u silnice směrem na Stržanov – za účelem zemědělského obhospodařování

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Janu Dobešovi, ZR 6 a to p. č. 6570 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Lubomíru Baďurovi, ZR 6 a to p. č. 6707 ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Janu a Boženě Voldánovým,  ZR 3 a to p. č. 6505 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Jaroslavu a Marii Jílkovým, ZR 1 a to p. č. 6616 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve  vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Tomáši Kynclovi, ZR 4 a to p. č. 6276 ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu č.p. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 pí Lucii Jeřábkové, DiS.,  ZR 2 a části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 45 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu č.p. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 manželům Janu a Marii Kolouškovým, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Davidu Růžičkovi, ZR 2 a to části p. č. 1147/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Zámek Žďár u bytového domu čp. 203 na p. č. 1147/2 ul. Nová 8, ZR 2 – majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka za účelem využití jako zahrádka u byt. domu.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Romanem Krčilem,  ZR 1 – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na části p. č. 178/1 v k. ú. Stržanov - za účelem zřízení kanalizační přípojky k RD čp. 8, Stržanov - včetně přístupu a příjezdu k uvedené přípojce za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky inž. sítí ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti RD Stržanov čp. 8 na p. č. 20.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 1.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 20725/09/0085 Žďár n. Sáz. BD 25 b.j., KR na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – zemní metalické a optické kabely – stavba „SPP 11010 – 020668; Žďár n. Sáz., prům. zóna PNEU MÁCA, KR“ a to na části p. č. 9512/2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny, ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností T – Mobile Czech Republic, a. s. se sídlem Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4 – jako oprávněným – za účelem umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – napojení objektu Komenského čp. 1190, ZR 3 (budova Hasičské vzájemné pojišťovny) na optickou trasu a to na částech p. č. 6135, 6408, 6410, 6165, 6167/1, 6215, 273, 464, 644/1, 602, 601, 603, 600, 186/1, 752, 749, 751, 148, 147/3, 140, 141/1,137/1, 1087/1, 1087/5, 806, 809, 1100/2, 1115, 1126, 1128, 1129, 1130/1 a 1132 – vše v k. ú. Město Žďár - v lokalitě ul. Komenského ZR 3 a ul. Žižkova, Farská humna, ul. Veselská, podél ul. Vrchlického, přes ul. Strojírenská ZR 1, ul. Nádražní ZR 6 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1128/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 22 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 19 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, bytu č. 29 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu bytové komise.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,   dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost manželů Novákových a Chrástových s tím, že termín stavebních úprav pro změnu užívání části stavby stávajícího objektu č.p. 1531 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 7  prodlužuje do 30.6.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje uzavření smlouvy  o nájmu domu č.p. 991, umístěném na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada, ve výměře 466 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 5.250,-- Kč měsíčně za užívání domu a ve výši 20,-- Kč/m2/rok za užívání pozemku p.č. 2411.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 1

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v 1. NP na Nádražní ulici č.or.4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti nebo kancelář. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  1.100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytového prostoru – kanceláře č. 511, umístěné   v  býv. budově ČP, Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou v souladu s vyhlášeným záměrem s účinností od 01.01.2010 na dobu neurčitou s výši nájemného 1.000 Kč/m2/rok s KLH trading  s r.o., Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje  vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 165 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor, uzavřenou mezi Active – středisko volného času, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 2274/3, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 72052414 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města  po projednání schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor, uzavřený mezi Základní uměleckou školou Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo nám. 974/4, příspěvkovou organizací, se sídlem Doležalovo náměstí 974/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 720 52 422 a městem Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje: Smlouvu o pronájmu nebytových prostor, Dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor a Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku, vše  uzavřené mezi Kultura Žďár, příspěvkovou organizací, se sídlem Dolní 183/30, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČ 720 53 682 a městem Žďár nad Sázavou dle předložených návrhů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1129/2010/ŠKS

Zápis Sportovní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z 16. jednání Sportovní komise ze dne 8.12.2009.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1131/2010/ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku

- Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 ve výši 10.000,-Kč na organizační zajištění mezinárodního projektu „UTOPIA“

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 3

- Active – středisko volného času, příspěvkové organizaci ve výši 20.000,-Kč na organizační zajištění Republikového finále ve volejbalu středních škol ve Žďáře nad Sázavou ve dnech 28.1.-30.1.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

9. Usn. 1135/2010/ŠKS

Darovací smlouva

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí věcného daru městu Žďár nad Sázavou panem Lubošem Smištíkem, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1133/2010/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve Žďáře nad Sázavou ze sponzoringu rady města.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1134/2020/0S

Chráněné bydlení – prodloužení nájemní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj.do 31.12.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Ústní zpráva

Informace o zaplaceném pojistném na sociální zabezpečení v roce 2007

Rada města bere na vědomí informaci o zaplaceném pojistném na sociální zabezpečení v roce 2007 a žádostech některých obcí o jeho vrácení.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Ústní zpráva

Schválení členů výběrové komise pro obsazení funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu

Rada města schvaluje členy výběrové komise pro obsazení funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu: Ing. Vladimíra Novotného, Ing. Oldřicha Sedláka, Mgr. Jaromíra Brychtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!