Zápis z 88. schůze rady města konané dne 19.4.2010

zveřejněno: 19. 4. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Mgr. Luboš Straka

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová

 

Schválený pořad 88. schůze rady města:

 1. Informace o převodu majetku TJ ZR
 2. Rozpočet ZUŠ Fr. Drdly na rok 2010
 3. Organizační řád ZUŠ
 4. Sponzorský příspěvek pro ZUŠ
 5. Dopravní řešení Veselská ul. – petice
 6. Smlouva na pronájem kontejneru na el. odpad
 7. Problematika kina
 8. Informace o nebytech
 9. Majetkoprávní úkony RM
 10. Majetkoprávní úkony ZM
 11. Byty a nebytové prostory
 12. Odpis a likvidace majetku
 13. Výsledky VŘ relax.centrum (bazén)
 14. RO – naučná stezka Zelená hora, rekonstrukce Hutařova, revitalizace relax.centra
 15. Řešení Žižkovy ul.
 16. Dohoda o pořízení změny ÚP obce Nové Dvory
 17. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP
 18. Rozpočtová opatření  č. 2/2010
 19. Souhlas s přijetím daru
 20. Vyřazení majetku PO
 21. Stavební úpravy na Domově pro seniory
 22. Inspekce kvality
 23. Organizační řád PO
 24. Návrh na jmenování vedoucí OFKIA
 25. Smlouva o převodu práv a závazků Active
 26. Smlouva o převodu práv a závazků ZUŠ
 27. Žádosti o finanční příspěvky
 28. Žádost o použití znaku města
 29. Žádost a.s. ŽĎAS
 30. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1253/2010/OP

Informace o převodu majetku TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání  bere na vědomí informaci TJ Žďár nad Sázavou o možnostech převodu některých sportovišť z vlastnictví TJ Žďár na Sázavou do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1230/2010/ZUŠ

Rozpočet ZUŠ Fr. Drdly na rok 2010

Rada města po projednání schvaluje pro rok 2010:

- limit reprefondu ve výši 5.000,-Kč

- odpisový plán

- návrh rozpočtu PO včetně oprav z vlastních zdrojů

- plán investic z vlastních zdrojů a z dotace pro ZUŠ z kraje Vysočina 65.000,-Kč

Rada města po projednání bere na vědomí požadavek PO do rozpočtu města na rok 2010:

- požadavek na příspěvek od zřizovatele do investičního fondu ve výši 14.000,-Kč

- požadavek na příspěvek od zřizovatele do fondu FKSP ve výši 59.219,-Kč

- požadavek na příspěvek od zřizovatele na provoz ve výši 394.000,-Kč

- plán oprav a rekonstrukcí ve schváleném rozpočtu zřizovatele pro rok 2010 ve výši 1.140 tis.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž: 0

 

3. Usn. 1231/2010/ZUŠ

Organizační řád ZUŠ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1232/2010/ZUŠ

Sponzorský příspěvek pro ZUŠ Františka Drdly

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí sponzorského příspěvku firmy ŽĎAS, a.s. ve výši 40.000,-Kč pro Základní uměleckou školu Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1226/2010/KS

Dopravní řešení Veselská ul. – petice

Rada města bere na vědomí petici občanů zastoupených paní Marií Horákovou ve věci parkování v ulici Veselská a doporučuje realizovat dopravní značení dle projektové dokumentace vyjma bodu č. 4.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 0

 

6. Usn. 1227/2010/KS

Smlouva na pronájem kontejneru na el. odpad

Rada města schvaluje uzavření smlouvy s fa ASEKOL s..r.o. „O spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1228/2010/TSBM

Problematika kina

Rada města bere na vědomí informaci o problematice kina a doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření k zajištění rekonstrukce ozvučení ve výši 1,24 mil.Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1229/2010/TSBM

Informace o nebytech

Rada města bere na vědomí informaci o nebytových prostorech města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1233/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3876 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 24 m2 a části p. č. 3877 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem rozšíření pozemku u byt. domu (lešení, rekonstrukce domu apod.) v ul. Wolkerova čp. 2077/2 a 2078/4, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v souvislosti s dokončením silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou, okružní křižovatka“ v ul. Brněnská, Jihlavská, ZR 1 – na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 v zastoupení Správy Jihlava se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava – dle GP č. 3003-23/2009 ze dne 11. 2. 2010 a to:

- části p. č. 5544 – ost.pl.,jiná plocha - díl „k“ ve  výměře 2 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „i“ ve  výměře 65 m2

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „l“ ve  výměře 224 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha - díl „j“ ve  výměře 486 m2

- nově p. č. 5531/3 – ost. plocha, silnice ve výměře 777 m2

 

- části p. č. 5508/1 – ost.pl., ost. komunikace - díl „o“ ve  výměře 1 m2

- části p. č. 5547    – ost.pl., jiná plocha - díl „m“ ve  výměře 233 m2

- části p. č. 5555/1 – ost.pl., jiná plocha - díl „n“ ve  výměře 27 m2

- nově p. č. 5531/6 – ost. plocha, silnice ve výměře 261 m2

 

- části p. č. 5545 – ost.plocha, silnice - díl „s“ ve  výměře 191 m2

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul.plocha - díl „r“ ve  výměře 103 m2

- nově p. č. 5545/1 – ost. plocha, zeleň ve výměře 294 m2

 

- části p. č. 6765 – ost.pl., manipul. plocha ve výměře 316 m2

- nově p. č. 5976/4 – ost. plocha, silnice ve výměře 316 m2

- vše v k.ú.  Město Žďár

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje předložený postup v rámci prodeje rodinných domů č.p. 235 a č.p. 237 včetně souvisejících pozemků, nacházejících se na ulici Žižkova ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to části p. č. 9521/2 – louka ve výměře cca 125 m2 v budoucím vlastnictví firmy VHS Bohemia, a. s. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná (v současnosti vlastník ARROW International CR, a. s. se sídlem Pražská třída 209/182, Hradec Králové – Plačice) za část p. č. 9519/1 – orná ve výměře cca 125 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování vedení inž. sítí pro připojení budoucího provozního areálu společnosti VHS Bohemia, a. s. v průmyslové zóně Jamská, ZR 1 na pozemku p. č. 9519/1 – vše v k. ú. Město Žďár. Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na směnu pozemků a to p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „Na Starém městě“ ve vlastnictví p. Milana Havlíka, bytem Šípková 213/9, ZR 5 za p. č. 10167 – orná půda ve výměře 1 029 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – za účelem získání pozemku pro stavbu RD v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za předpokladu dodržení „Pravidel při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II – B1, schválených v ZM dne 18. 12. 2008.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1149 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 245 m2 a části p. č. 1209 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 85 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků užívaných u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1 jako oplocená zatravněná zahrada.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře cca 2 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Chelčického, ZR 6 u nádraží ČD (v blízkosti novinového stánku) – za účelem umístění a provozování prodejního automatu na čerstvé mléko.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6400 ve výměře 149 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou OBUV Halouzka v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 30. 4. 1991 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Ing. Ladislavem Halouzkou,  ZR 7, podnikajícího pod obch. jménem Ladislav Halouzka se sídlem podnikání ul. Chelčického, ZR 6  - od 1. 9. 2008 transformace na právnickou osobu, s. r. o. pod obchodní firmou OBUV Halouzka, s. r. o. se sídlem Žďár nad Sázavou 7, Rabasova 1344/4, IČ 28297342, DIČ CZ28297342 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1rok, tj. do 30. 4. 2011.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6401 ve výměře 127 m2 k. ú. Město Žďár pod prodejnou použitého zboží z dovozu v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 5. 2005 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou, bytem Smetanova 526/7, ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou o 1 rok, tj. do 30. 4. 2011.

- Rada města po projednání schvaluje prodloužení pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6402 ve výměře 160 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem provozovny rychlého občerstvení v lokalitě nádraží ČD ul. Chelčického, ZR 6 na základě uzavřené nájemní smlouvy ze dne 25. 4. 2006 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Libuší Koutníkovou,  ZR 1, podnikající pod obch. jménem Libuše Koutníková se sídlem podnikání Smetanova 526/7, ZR 1 s tím, že NS bude prodloužena na dobu určitou 1 rok, tj. do 30. 4. 2011

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 1

 

j) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6283 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6723 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou Mgr. Marcele Řebíkové, bytem Hamry n. Sáz. 436 a to p. č. 6607 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

m) Rada města nedoporučuje pokračovat v přípravě změny katastrální hranice mezi k. ú. Jámy a Město Žďár a Veselíčko u Žďáru n. Sáz. a to vzhledem ke skutečnosti, že ani Obec Jámy ani Město Žďár n. Sáz. v současné době neplánuje změnu územního plánu za účelem rozšíření funkčního využití na plochy pro bydlení v této lokalitě.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 11010-002697-3 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – dle GP č. 2999-187/2009 ze dne 19. 1. 2010 a to na části p. č. 5547 v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - uložení HDPE trubek a metalického kabelu v trase optického kabelu – stavba „0879/08 ZDAR IOL ETHERNET 11010-002697“ – napojení technologického objektu ZDAR, a. s. Žďár n. Sáz. Jihlavská ul., ZR 1 na optickou síť elektronických komunikací Telefónicy O2 Czech Republic - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 430, 431, 5856, 6165, 6166, 6167/1 a 6167/2 - vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního zařízení - metalického kabelu – stavba „Okružní křižovatka, ul. Strojírenská, Nádražní ZR – přeložka kabelu Telefónica O2“ - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

p) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 9521/1, 9512/2, 9525/5, 9523, 9528/1, 9537/1, 9538 a 9541/1 – vše v k. ú. Město Žďár za účelem uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě – metalický a optický kabel – stavba „SPP 11010 – 027594, Žďár n. S., prům. zóna, AQUASYS, ÚPS (2010)“ – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

q) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409368/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9537/1 a 9538 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jamská, úprava VN, Aquasys“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

r) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 6410006/1 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 9537/1, 9538, 9541/1, 9541/2, 9541/4 a 9542 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jamská, přeložka VN, Aquasys“, spočívající v  umístění nového venkovního kabelového vedení VN a 4x stožáru VN v lokalitě PZ Jamská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

s) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy 4408-042/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 2917-70/2009 ze dne 4. 6. 2009 na části pozemku p. č. 7748/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Radonín, úpravy DS NN Kudláček“, spočívající v umístění nového kabelového vedení NN ukončeného v pojistkové skříni NN k novému odběrnému místu v obci Radonín na pozemku p. č. 7745 v k. ú. Město Žďár  ve vlastnictví p. Martina Kudláčka,  ZR 2 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

t) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4407-273/001/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 2933-7/2009 ze dne 6. 8. 2009 na částech pozemků p. č. 8001/1, 8002/2 a 8007/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Kupecká – VN, TS, NN“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN a uložení zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

u) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – dle GP č. 3031-158/2009 ze dne 19. 3. 2010 a to na částech p. č. 7998/18, 8002/1 a 8010/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. K Milířům – Klafar II.-B1, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1234/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Hany Vrbových (SJM), ZR 7 a to p. č. 4575 – orná půda ve výměře 168 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ – za účelem rozšíření pozemku podél zahrady p. č. 4574 u ŘRD čp. 1534 na p. č. 4573 ul. Špálova 38, ZR 7

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b)

1. Rada města po projednání ruší usnesení MR ze dne 21. 6. 1999 a doporučuje ZM ke schválení zrušení usnesení MZ ze dne 28. 6. 1999 ve věci odprodeje pozemků a to pův. části p.č. 40/1 (PK) ve výměře cca 5 m2 a pův. p. č. 40/2 (PK) ve výměře cca 205 m2 v k. ú. Město Žďár – vedle OkÚ Žďár n. Sáz., ul. Dr. Drože 2, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání geom. plánu z r. 1967 do vlastnictví jednoho z majitelů nemovitosti čp. 668 a to p. Miroslava Klimeše, bytem ZR 1 – prodej pozemku bude uskutečněn po hranici stávajícího oplocení s tím, že travnatý pruh mezi komunikací a oplocením bude ponechán jako veřejná zeleň v majetku města - za cenu dle znaleckého posudku + zvýšenou o daň z převodu nemovitostí.

 

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví pí Věry Nečasové, dříve bytem ZR 1, nyní trvale bytem ZR 1 a to p. č. 1139 – zast. plocha ve výměře 197 m2 a p. č. 1140 – zast. plocha ve výměře 9 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků využívaných jako zahrada u RD čp. 668 ul. Dr. Drože 2, ZR 1

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Luboše a Hany Doškových (SJM), ZR 3to části p. č. 2035/3 – orná půda ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady p. č. 2009/1 u řadového rodinného domu čp. 2319 na p. č. 2009/2 v lokalitě Klafar I., ul. Vápenická 5, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Petra a JUDr. Jaroslavy Brabcových (SJM), Stržanov a to části p. č. 3/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 31 m2 v k. ú. Stržanov – za účelem majetkoprávního vypořádání – zarovnání pozemku u rodinného domu a zřízení přístupu ke garáži (budoucí) s tím, že přesná výměra prodávaného podzemku bude určena oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vklad majetku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 a to přípojek inženýrských sítí od hlavního řadu k připojovacímu bodu, umístěných na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - kanalizace splašková, kanalizace splašková tlaková a vodovod v celkové hodnotě včetně DPH ve výši 18.128.602,-- Kč – v rámci výstavby obytného souboru Klafar II. – část B1, ZR 3

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úplatný převod majetku – odprodej z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a to plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství v rámci stavby „Prodloužení STL plynovodu a plynovodních přípojek pro obytný soubor Klafar II.“ ve Žďáře nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v hodnotě 243.600,-- Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 a to:

2. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2978-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Věry Chrtkové, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. – díl „c“ ve výměře 10 m2 z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

za

- p.č. 2675/2 – ost.pl., ost. komunikace ve výměře 15 m2 z vlastnictví Jany Kaufmanové,  bytem ZR 6

do vlastnictví Města ZR

 

4. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2980-113/2009 z 4.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2736 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové znění:

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „e“ ve výměře 11 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5

za

- část p.č. 2743 – zahrada – díl „f“ ve výměře  9 m2 - z vlastnictví manželů Miloslava a Marie Dočekalových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

 

5. dle GP pro rozdělení pozemků č. 2981-113/2009 z 8.12.2009 – k.ú. Město Žďár

směnu:

původní znění

směnu:

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 1 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost.pl., ost. kom. - díl „c“ ve výměře 38 m2 - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2722 – zahrada – díl „ a“ - ve výměře 5 m2 – z vlastnictví Ing. Josefa Klímy, bytem ZR 5 do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

 

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení níže uvedené převody nemovitostí ve správném znění - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to:

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2957-257/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „i“ ve výměře 27 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/49 ve výměře 28 m2 - manželům Zdeňku a Jarmile Kalábovým (SJM), bytem ZR 7 z vlastnictví Města ZR

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 154 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „j“ ve výměře 155 m2 a části p.č. 4746, ost.pl.,ost.kom. – díl „k“ ve výměře 25 m2 z vlastnictví Města Žďár n. S. do vlastnictví - Františka Gregora, bytem ZR 4

za

- část p.č. 4703, zahrada – díl „b“ ve výměře 5 m2 - z vlastnictví Františka Gregora, bytem ZR 4 do vlastnictví Města ZR

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2960-258/2009 z 23.10.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2 a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „n“ ve výměře 9 m2  a díl „o“ ve výměře 10 m2 – manželům Janovi a Heleně Kamarádovým (SJM), bytem ZR 7 (oprava adresy - čp.)

původní znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - manželům Ing. Milanu a Haně Strakovým (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl.– díl „i“ ve výměře 10 m2 - panu Ing. Milanu Strakovi, bytem ZR 7

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2962-61/2009 z 31.12.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/24 – zahrada ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7

za

část p.č. 4349 - zahrada – nově p.č. 4349/2 – zahrada ve výměře 16 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Drahomíry Mrázikových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města ZR

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2964-259/2009 z 19.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Aleně Novotným (SJM), bytem ZR 7

nové znění

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „d“ ve výměře 32 m2 – manž. Františku a Daně Novotným (SJM), bytem ZR 7

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2965-260/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej – z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 56 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM),  ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 56 m2 – Renatě Smolíkové,  ZR 7

nové usnesení

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/44 – zahrada ve výměře 42 m2 - manželům Ivanu a Zdeňce Kynclovým (SJM),  ZR 7

- části p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – nově p.č. 4669/45 – zahrada ve výměře 44 m2 – Renatě Smolíkové,  ZR 7

 

11. dle GP pro rozdělení pozemku č. 2967-262/2009 z 16.11.2009 – k.ú. Město Žďár

původní usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 – manž. Lubomíru a Bedřišce Macháčkovým (SJM - podíl ½) a Marcele Dvořákové (podíl ½),  ZR 7

nové usnesení

odprodej

- část p.č. 4669/1, ost.pl.,jiná pl. – díl „a“ ve výměře 124 m2 –  Marcele Dvořákové, ZR 7

 

17. původní znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM), bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

nové znění

směnu

- p.č. 4493 – zahrada, ve výměře 18 m2, k.ú. Město Žďár - z vlastnictví Města ZR do vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl ½) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7

za

- p.č. 4492 – ost.pl.,jiná pl. ve výměře 129 m2 z vlastnictví manželů Jaroslava a Anny Pasekových (SJM – podíl 1/2) a Jaroslava Paseky ml. (podíl ½), všichni bytem ZR 7 - do vlastnictví Města ZR

V ostatním zůstávají původní usnesení beze změny.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje a doporučuje  ZM ke schválení Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení v předloženém znění – viz příloha č. 7 – 12.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i)

1. Rada města po projednání ruší původní usnesení městské rady ze dne 29. 3. 1999 a doporučuje ZM ke schválení zrušení původního usnesení městského zastupitelstva ze dne 19. 4. 1999 ve věci následující směny pozemků:

p. č. 709/144 + 709/146 o celkové výměře 4 m2 ve vlastnictví manželů Jiřího a Jarmily Jiříkovských, bytem ZR 5 za p.č. 709/143 + 709/145 o celkové výměře 42 m2 ve vlastnictví Města Žďáru n. Sáz., vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání úpravy hranic pozemků v sídlišti „Vysočany“, ZR 5 dle geometrického plánu z r. 1994 - s doplatkem kupní ceny dle znal. posudku, zvýšené o daň z převodu nemovitostí - nabyvatelé větší výměry pozemků manželé Jiříkovských.

 

2. Rada města Žďáru nad Sázavou po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků s doplatkem rozdílu ve výměře směňovaných pozemků ve výši 300,-- Kč/m2 a to

p. č. 2862 - zahrada ve výměře 19 m2 a p. č. 2863 - zahrada ve výměře 30 m2 z vlastnictví Města Žďáru n. Sáz. do vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5

za

p.č. 2860 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 a p. č. 2861 – ost.pl.,ost.komunikace ve výměře 2 m2 z vlastnictví manželů Jiřího a Mgr. Jarmily Jiříkovských (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru n. Sáz.

- vše v k.ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání u rodinného domu

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.11.2009 do 01.04.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1235/2010/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok a 600 Kč/m2/rok pro ostatní prostory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 1100 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je  nejméně  800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti Servis BHP s.r.o. v současné době se sídlem Hamry nad Sázavou 45, IČ 25595814,   v budově  na Dolní ulici 165/1 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání uděluje souhlas s umístěním sídla společnosti LDS Financ s.r.o.  v budově na ulici Dolní 165/1,  591 01 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje žádost příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou o zachování stávající výše nájemného za užívání 8 bytů, umístěných v obytném domě č.or. 33 na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, určených k poskytování sociální služby azylová ubytovna pro bezdomovce – muže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 5 bytových jednotek, umístěných v přízemí domu č.or. 10 na ulici Brněnská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1,   za účelem využití pro veřejnou službu a následné bydlení pro klienty azylového domu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání schvaluje a doporučuje ke schválení Kupní smlouvu, uzavřenou mezi příspěvkovou organizací Kultura Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace a městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je prodej technického zhodnocení budovy městského divadla, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání

1. neschvaluje žádost pana Ladislava Dvořáka o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v  DM centrum  se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

2. vypovídá nájem nebytového prostoru, užívaného  p. Ladislavem Dvořákem  v DM centru prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 05.03.1993 ve znění pozdějších dodatků  č.1, 2, 3 a 4.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města  po projednání neschvaluje žádost pana Oldřicha Vejlupka o snížení nájemného za užívání nebytového prostoru v  DM centrum  se sídlem na nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1236/2010/OP

Odpis a likvidace majetku

Rada města po projednání  schvaluje odpis a likvidaci majetku dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis movitého majetku s pořizovací hodnotou nad 20.000 Kč a pohledávky s hodnotou od 5.000 Kč

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1238/2010/ORUP

Výsledky výběrového řízení relaxační centrum (bazén)

Rada města ruší výběrové řízení na akci: „Revitalizace a rozšíření  společensko relaxačního centra“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 3, zdrž. 0

 

14. Usn. 1237/2010/ORUP

Rozpočtová opatření – naučná stezka Zelená hora, rekonstrukce Hutařova, revitalizace relax. centra (bazén)

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření na akce:  Rekonstrukce ulice Hutařova, Naučná stezka kolem Zelené hory“, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1239/2010/ORUP

Řešení Žižkovy ul.

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o možném řešení objektů na Žižkově ulici.

Rada města ukládá MěÚ prověřit stávající nájemní smlouvy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1248/2010/ORUP

Dohoda o  pořízení změny ÚP obce Nové Dvory

Rada města schvaluje Dohodu o pořízení změny ÚPO s obcí Nové Dvory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1241/2010/OF

Návrh na rozdělení výtěžku v VHP

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výtěžku z VHP za rok 2009.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

18. Usn. 1242/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 2/2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 1243/2010/POSSm

Souhlas s přijetím daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru – skleněné plastiky, do vlastnictví PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 1244/2010/POSSm

Vyřazení majetku PO

Rada města po projednání:

- nevyužije možnost přijmout bezúplatně nepotřebný majetek PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou

a schvaluje

- aby opotřebovaný automobil byl nabídnut prodejci nového automobilu formou protiúčtu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 1245/2010/POSSm

Stavební úpravy na Domově pro seniory

Rada města po projednání schvaluje vnitřní stavební úpravy v Domově pro seniory podle předloženého materiálu a v souladu se Smlouvou o nájmu nebytového prostoru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 1246/2010/POSSm

Inspekce kvality

Rada města po projednání bere na vědomí chystanou inspekci kvality sociálních služeb na Domově pro seniory a pověřuje pana radního Rostislava Dvořáka k účasti na seznámení organizace se závěrečnou inspekční zprávou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 1247/2010/POSSm

Organizační řád PO

Rada města po projednání schvaluje nový organizační řád PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou platný od 1.5.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 1240/2010/Star.

Návrh na jmenování vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu

Rada města jmenuje do funkce vedoucí oddělení finanční kontroly a interního auditu paní Ing. Vlastu Polovou ke dni 1.5.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Usn. 1249/2010/OŠKS

Smlouva o bezúplatném převodu práv a závazků Active

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavu a příspěvkovou organizací Active – středisko volného času, příspěvková organizace, Dolní 3, 591 01 Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

26. Usn. 1250/2010/OŠKS

Smlouva o bezúplatném převodu práv a závazků ZUŠ

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu práv a závazků mezi Městem Žďár nad Sázavu a příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

27. Usn. 1251/2010/OŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku :

- Asociace TOM ČR, TOM 7606 TULÁCI, Žďár nad Sázavou 7, Jamborova 1778/7 na podporu akce „Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička“ ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Společnosti WYDA s.r.o. Žďár nad Sázavou na organizaci sportovní akce aquatlon ve výši 2 600,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Jezdeckému klubu – Na Ranči Hamry nad Sázavou na uspořádání jezdeckých závodů ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Oblastnímu spolku ČĆK Žďár nad Sázavou na činnost organizace ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Centru pro rodinu a sociální péči Brno – střed, Brno - město, Josefská 516/1 na zajištění akce Diecézní pouť rodin konané ve Žďáře nad Sázavou ve výši 5 000,- Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města

- P. Ing. Hynku Jurmanovi, Štěpánov nad Svratkou 183 na realizaci publikace „Omyly tradované“

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

- Klubu výtvarných umělců Horácka na vydání informační tiskoviny na výstavu

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

28. Usn. 1252/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání hlasovala o schválení užití znaku města p. Jiřímu Sýkorovi, Palachova 29/7, Žďár nad Sázavou na ilustraci v knize „Bouře v mozku průzor věků“.

Hlasování: Pro 0, proti 6, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 123/14, Žďár nad Sázavou 2 na propagační materiál 8. ročníku turistického pochodu „Se Sokolem kolem Žďáru pěšky nebo na kole“, který se koná 18.9.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

29. Usn. 1254/2010/OŠKS

Žádost  ŽĎAS a.s.

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1. v předloženém znění ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku mezi Městem Žďár nad Sázavou a společností ŽĎAS a.s. ze dne 18.12.2009.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

30. Různé

Rozdělení projektu Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou

Rada města ukládá MěÚ připravit rozdělení stávajícího projektu Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou na jednotlivé stavby.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

Delegování členů a náhradníků výběrové komise Kanalizace Stržanov

Rada města deleguje členy a náhradníky výběrové komise Kanalizace Stržanov za radu města p. Rostislava Dvořáka, p. Mgr. Jaromíra Brychtu a náhradníky p. Ing. Karla Straku a p. Miloslava Odvárku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!