Zápis z 96. schůze rady města konané dne 6.9.2010

zveřejněno: 6. 9. 2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 96. schůze rady města:

 1. Majetkoprávní úkony RM
 2. Majetkoprávní úkony ZM
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Zpráva o přípravě převodu sportovišť
 5. Žádost o dodatečné schválení použití čerpání investičního fondu
 6. Vyhláška o místních poplatcích
 7. Hospodaření PO ve školství
 8. Vyhlášení volného dne
 9. Žádost o finanční příspěvek
 10. Grantový program ADVENT a VÁNOCE 2010
 11. Zápis z komise partnerství
 12. Statut SFRB
 13. Vyhláška – poplatek komunální odpad
 14. Provozování potravinářských trhů
 15. Rozpočtová opatření
 16. Názvy nových ulic
 17. Aktualizace ÚP města
 18. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1378/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4407-273/005/10 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – dle GP č. 3105-101/2010 ze dne 10. 8. 2010 na částech p. č. 8001/1, 8002/1, 8007/15 a 8007/16  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Kupecká, VN, TS, NN“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN včetně rozpojovací skříně NN a uložení kabelového vedení VN k novostavbám vícebytových domů včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se     úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 7998/1, 7998/18 a 8002/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Klafar II“, ZR 3 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Klafar, Kupecká, úpravy DS NN pro soubor 4 RD“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN k novostavbám RD v ul. Kupecká, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 743, 757, 758, 7271, 7320, 7354, 7631, 7635 a 7636 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Strojírenská, Barákova ZR 1 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3125-108/2010 ze dne 9. 8. 2010 - a to na částech p. č. 6209/4 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení horkovodní přípojky pro novostavbu objektu Centra moderního bydlení v ul. Nádražní, ZR 6 a ul. Dvořákova, ZR 1 – Robert Fiala – Global Elektro, Třebíč - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 362/11, 403/1 a 740/2 v k. ú. Zámek Žďár - za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v ul. Purkyňova, ZR 2 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1379/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení doplnění původního záměru č. Z-175/2009-OP na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 a to části p. č. 5542 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár (schváleno v RM dne 2. 11. 2009 a v ZM dne 19. 11. 2009) - za účelem vybudování schodiště a zajištění přístupu na p. č. 6767 (ve vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21) z městského chodníku (ve výstavbě) v lokalitě ul. Brněnská u budované kruh. křižovatky Brněnská x Jihlavská, ZR 1.

Doplnění odprodeje pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy Kment, s. r. o. se sídlem Sklené nad Oslavou 21 dle předloženého oddělovacího GP č. 3068-89/2010 se schvaluje tak, že se rozšiřuje nově o část p. č. 5544 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 2 m2 a dále nově část původně schválené odprodávané parcely č. 5542 činí výměru 12 m2 (původně schváleno 10 m2) – vše v k. ú. Město Žďár - za shora uvedeným účelem.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Správy železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – Nové Město a to části p. č. 9511 – orná půda ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem výstavby dvou přejezdových zabezpečovacích zařízení světelných v místě stávajících přejezdů – v současném stavu bez zabezpečovacího zařízení (reléové domky o max. rozměru 2,5 m x 3,6 m).

Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) 1. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ODAS ODPADY, s.r.o. se sídlem Brněnská 2277/48, ZR 1 a to části p. č. 6916 – louka ve výměře 300 m2 – díl „b“ + „e“ v k. ú. Město Žďár dle předloženého GP č. 3066-55/2010 ze dne 7. 6. 2010 nově sloučeno do p. č. 6902 – za účelem doplnění odprodeje pozemků v rámci výstavby bioplynové stanice v lokalitě „U Kamenného rybníka“, ZR 1 (za areálem firmy ODAS) – původní odprodej schválen v ZM 22. 5. 2008 a 11. 6. 2009. Po tomto schválení se odprodej bude týkat pozemku p. č. 6901 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 306 m2, pozemku p. č. 6902 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 5 306 m2, pozemku p. č. 6903 – ost. plocha, jiná plocha ve výměře 2 889 m2 a pozemku p. č. 6904/1 – orná ve výměře 1 586 m2 vše k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

2. Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodloužení termínu pro výstavbu předmětné stavby, resp. vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí z 24 měsíců na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení na předmětnou stavbu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9942 – orná půda ve výměře 792 m2 nově označeno jako p. č. 9942/2 – orná v k. ú. Město Žďár dle GP č. 3134-198/2010 ze dne 27. 8. 2010 ze spoluvlastnictví pí Jany Milotové, bytem Obyčtov 40 (podíl ½) a pí Marie Uhrinové, bytem Jamborova 1355/1, ZR 7 (podíl ½) – za účelem rekonstrukce a rozšíření polní cesty p. č. 9946 – ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Město Žďár k rybníku „Návesník“ v lokalitě „Vetla“. Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

- za dohodnutou kupní cenu – část dotčeného pozemku, na kterém se nachází a bude probíhat rekonstrukce cesty za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ze dne 14. 6. 2010 a doporučuje ZM ke schválení částečnou revokaci usnesení ze dne 24. 6. 2010 ve věci odprodeje pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Společenství vlastníků domu Švermova 6-8 se sídlem Švermova 2105/8, ZR 4 a to části p. č. 3941/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 84 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem zajištění údržby a zateplení objektu byt. domu Švermova čp. 2104/6 a 2105/8 na p. č. 3939 a 3940, ZR 4.

Částečná revokace se schvaluje tak, že dle GP č. 3100-37/2010 ze dne 15. 7. 2010 skutečná výměra části odprodávaného pozemku odděleného z pův. p. č. 3941/2 činí 88 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/3 – ost. plocha, zeleň a dále část odděleného pozemku z p. č. 3941/2 ve výměře 12 m2 – nově označ. jako p. č. 3941/4 – ost. plocha, zeleň – vše v k. ú. Město Žďár.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. Karlem Klímou a MUDr. Kateřinou Klímovou, bytem Pod Javory 1422/30, 148 00 Praha 4 - Kunratice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a MUDr. Miroslavem Klímou a MUDr. Janou Klímovou, bytem Na Vyhlídce 1659/42, 680 01 Boskovice v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1380/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 24 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 6 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o uznání dluhu a způsobu jeho splacení, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Radimem Němcem v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje prodloužení záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o umístění zařízení, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, SATT, a.s. Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem Veselská, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1381/2010/OP

Zpráva o přípravě převodu sportovišť

Rada města po projednání bere na vědomí informaci o průběhu přípravy materiálu o převodu sportovišť.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

5. Usn. 1382/2010/POMŠ

Žádost o dodatečné schválení použití čerpání investičního fondu PO MŠ

Rada města po projednání schvaluje změnu použití investičního fondu Mateřské škole Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizaci.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1361/2010/OF

Vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

Rada města po projednání doporučuje ZM schválit vyhlášku č. 1/2011 o místních poplatcích s účinností od 1.1.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1383/2010/OF

Hospodaření PO ve školství k 30.6.2010

Rada města po projednání bere na vědomí hospodaření PO ve školství k 30.6.2010.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1385/2010/3.ZŠ

Vyhlášení volného dne

Rada města bere na vědomí vyhlášení volného dne ředitelkou školy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1370/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu RM ve výši 3.000,- Kč Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou – rychlobruslařskému oddílu insportline na zajištění sportovní přípravy členů oddílu v zahraničí dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města doporučuje ZM finanční příspěvek Davidovi Pulkrábkovi ve výši 25.000,- Kč u příležitosti zisku zlaté olympijské medaile z Olympiády mládeže v Singapuru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1371/2010/OŠKS

Vyhlášení grantového programu ADVENT a VÁNOCE 2010

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit název grantového programu a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro grantový program na rok 2010 podle platného statutu Fondu Města Žďáru nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu Města Žďáru nad Sázavou ve výši:

1. ADVENT A VÁNOCE 2010             100 tis. Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1384/2010/OŠKS

Zápis z Komise partnerství

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání komise pro partnerskou spolupráci se zahraničím.

Rada města pověřuje starostu a místostarostku účastí při oslavách sjednocení SRN v partnerském městě Schmölln v termínu 1.-3.10.2010.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nové znění partnerské smlouvy s německým partnerským městem Schmölln.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

12. Usn. 1372/2010/TSBM

Statut SFRB

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení pravidel o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1373/2010/KS

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení obecně závazné vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1374/2010/KS

Provozování potravinářských trhů

Rada města souhlasí s uspořádáním zkušebního farmářského trhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1375/2010/KS, TSBM

Rozpočtová opatření

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení rozpočtových opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

16. Usn. 1376/2010/ORÚP

Názvy nových ulic

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení názvy nových ulic v obytném souboru Klafar II: Rytecká a Hrnčířská a nové propojky ulice Strojírenské s ulicí Nádražní: Dvořákova.

Hlasování: Pro 7,  proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1377/2010/ORÚP

Aktualizace územního plánu města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje ke schválení zastupitelstvu města, příslušnému podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, rozhodnutí o pořízení územního plánu, za použití ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona.

Zároveň rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu města určení Ing. Dagmar Zvěřinové za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem (dle  § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona ve vazbě na § 47, 49 a 53 odst. 1).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

  Mgr. Jaromír Brychta v.r.
  starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!