Zápis z 99. schůze rady města konané dne 18.10.2010

zveřejněno: 18. 10. 2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 99. schůze rady města:

 1. Výsledek veřejné zakázky na stravu a změny úhrad
 2. Restrukturalizace PO CERUM
 3. Převod finančních prostředků
 4. Žádost o dorovnání příspěvku pro středisko Bazén
 5. Okružní křižovatka ul. Nádražní – dodatek SOD
 6. Vynětí ze ZPF most Klafar a připojovací poplatek bazén
 7. Zajištění úpravy běžeckých tratí v r. 2011
 8. Zápis z kulturní komise
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Zmocnění opatrovníkem
 12. Žádost o schválení výměny hasičských vozidel
 13. Kino Vysočina - digitalizace

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1438/2010/SSm

Výsledek veřejné zakázky na stravu a změny úhrad

Rada města po projednání bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávky stravy pro p. o. Sociální služby města Žďár n. S. a schvaluje přehled úhrad pro Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion FIT s platností od 1.11.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1428/2010/CERUM

Restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje návrh restrukturalizace PO CERUM dle předloženého návrhu a ukládá PO CERUM a Městskému úřadu připravit komplexní materiál.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 2

 

3. Usn. 1429/2010/CERUM

Převod finančních prostředků

Rada města po projednání souhlasí s převodem finančních prostředků PO CERUM z roku 2009 na rok 2010 do investičního fondu organizace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1440/2010/4.ZŠ

Žádost o dorovnání příspěvku pro středisko bazén

Rada města doporučuje ZM ke schválení dorovnání příspěvku ve výši 500 tis. Kč na provoz plaveckého bazénu na rok 2010.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1430/2010/ORÚP

Okružní křižovatka ul. Strojírenská, Nádražní – dodatek č. 2

Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. JI/ZR/2010/001 na akci „Okružní křižovatka ul. Strojírenská, Nádražní“ Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1431/2010/ORÚP

Vynětí ze ZPF most a připojovací poplatek bazén – rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření ve výši 571 tis. Kč pro novou položku „Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra“, která bude kryta z mimorozpočtových prostředků města přiřazených v Akčním plánu města na tuto stavbu pro rok 2010 a rozpočtové opatření ve výši 490 tis. Kč pro novou položku „Komunikace Klafar II – ul. Dolní most“, která bude kryta z mimorozpočtových prostředků města přiřazených v Akčním plánu města na tuto stavbu pro rok 2011.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1432/2010/OŠKS

Zajištění úpravy běžeckých tratí v roce 2011

Rada města po projednání schvaluje variantu A řešení úpravy běžeckých tratí v roce 2011.

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení položky „TJ Žďár úprava lyžařských tratí“ o 50.000 Kč pro případ nezbytné údržby lyžařských tratí v měsíci listopadu a prosinci 2010 z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

8. Usn. 1433/2010/OŠKS

Zápis z jednání kulturní komise

Rada města po projednání bere na vědomí zápis z jednání Kulturní komise ze dne 04.10.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1434/2010/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7 a to na:

1.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 3142-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c+f“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5

za

- část p.č. 2363 - zahrada – díl „e“ ve výměře 2 m2 - z vlastnictví Jany Mäki, bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“  ve výměře 7 m2 – manželům Josefu a Věře Rubáčovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1, ost. plocha, ost. komunikace – díl „h“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Emilii Čejkovým (SJM) – podíl 1/10, Pavlu Čejkovi – podíl 9/10, všichni bytem ZR 5

směnu

-  části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace – díl „k“ ve výměře 3 m2 a díl „l“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM)

za

- část p.č. 2399 – zahrada - díl „j“ ve výměře 3 m2, z vlastnictví manželů Zdeňka Šlezingera, bytem 627 00 Brno-Slatina a Pavly Šlezingerové, bytem ZR 5 (SJM) do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „m“ ve  výměře 14 m2 – Mgr. Haně Olšiakové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p. č. 2469/32 - zahrada    ve  výměře  88 m2 – manželům Václavu a Jarmile Dobrovolným (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/33 - zahrada ve výměře  75 m2 – Milošovi Sedláčkovi, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost.komunikace–nově p.č. 2469/34 - zahrada ve výměře 1 m2 a

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/35 - zahrada ve výměře 15  m2 – Leošovi Zichovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3143-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/38 - zahrada ve výměře  127 m2 – Zdeňce Chroustové, bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost.plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/37 - zahrada ve výměře 34 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Radaně Křesťanovým (SJM), bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 33 m2 – Ing. Jiřímu Moučkovi – podíl ½, JUDr. Iloně Moučkové – podíl ¼, Jiřímu Moučkovi – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „b“ ve výměře 34 m2 – manželům Jiřímu Mackovi – podíl ½  a Zdeňce Mackové – podíl ½ , bytem ZR 5

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 2469/36 - zahrada ve výměře  35 m2 – Zdeňku Jaškovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3144-94/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a“ ve výměře 17 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5

za

- část p.č. 2446 – zahrada - díl „d“ ve výměře 2 m2 ze spoluvlastnictví Marie Havlíkové – podíl ¼ a Jana Brychty – podíl ¾, oba bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 2469/1 – ost. plocha, ost. komunikace - nově p.č. 2469/39 - zahrada ve výměře 26 m2 z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM),  bytem ZR 5

za

- část p.č. 2317/2 –zahrada - nově p.č. 2317/3 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 4m2 z vlastnictví manželů Josefa a Ing. Aleny Růžičkových (SJM), bytem ZR 5 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3156-95/2010 z 16.9.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „d“ ve výměře 46 m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou do spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a  manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

za

- p.č. 2784/2 –ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 23 m2 ze spoluvlastnictví manželů Ctibora a Marie Majcherových (SJM) – podíl ¾ a manželů Jána a Evy Vnenčákových (SJM) – podíl ¼, všichni bytem ZR 5

odprodej

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „c“ ve výměře 9  m2 z vlastnictví  Města Žďár nad Sázavou - manželům Aloisovi a Marii Havelkovým, bytem ZR 5

- části p.č. 2712/1 – ost. plocha, ost. komunikace - díl „a+b“ ve výměře 16 m2 z vlastnictví  Města Žďár n. Sáz. – manželům Františku a Věře Lemperovým, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. odprodej – dodatečně bude určena přesná výměra po zaměření geometrickým plánem

- části p.č. 2469/1 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 – Mgr. Ivanu Vítkovi, bytem ZR 5

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3108-170/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4746/2 – zahrada ve výměře 22 m2 – manželům Stanislavu a Marii Bílkovým (SJM) – podíl ½ a Ing. Stanislavu Bílkovi – podíl ½, všichni bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3109-171/2010 z 11.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4747 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4747/2 – zahrada ve výměře 27m2 – Leoně Strachové, bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3110-172/2010 z 12.8.2010 – k.ú. Město Žďár

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „b“ ve výměře 24 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4556 - zahrada – díl „d“ ve výměře 24 m2 - z vlastnictví manželů Jana a Marie Panáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3111-173/2010 z 9.9.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4409/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 31 m2 a část p.č. 4469/1 - ost. pl., ,jiná plocha ve výměře 13 m2 – manželům Bedřichu a Vladimíře Götzovým (SJM), ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 46 m2 – manželům Jaroslavu a Jaroslavě Slonkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 52 m2 – Patrikovi Němcovi, bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „g“ ve výměře 131 m2 – Beátě Rajské, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/56 - zahrada ve výměře 13 m2 – Liborovi Coufalovi – spoluvl. podíl ¾, Ivě Coufalové, spoluvl. podíl ¼, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d“ ve výměře 34 m2 – manželům Miroslavu a Ludmile Čapkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „e“ ve výměře 47 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Marie Enderlových(SJM),bytem ZR7

za

- část p.č. 4522 - zast. plocha – díl „c“ ve výměře 9 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Marie Enderlových, bytem ZR 7 do vlastnictví města

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11.  dle GP pro rozdělení pozemku č. 3113-175/2010 z 19.8.2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „a“ ve výměře 35 m2 - manželům Janu a Ing. Ludmile Duchkovým, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl.,jiná pl. – díl „b“ ve výměře 21 m2 – Marii Janů – podíl ½, Ing. Milanovi Janů – podíl ¼  a Ivo Janů – podíl ¼ , všichni bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „d+e“ ve výměře 6 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SKM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4874 - zahrada – díl „g+h“ ve výměře 32 m2 - z vlastnictví manželů Karla a Evy Procházkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3126-126/2010 – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/59 - zahrada ve výměře 27 m2 – manželům Lubomíru a Evě Michálkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „e“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jitce Dvořákovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plpcha – díl „d“ ve výměře 3 m2 – manželům Janovi a Aleně Levých (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „c“ ve výměře 3 m2 – manželům Pavlovi a Jiřině Kovandovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 2 m2 – Jaroslavu Jůzlovi,  bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/58 - zahrada ve výměře 3 m2 – z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4509 - zahrada – nově p.č. 4509/2  ve výměře  5 m2 z vlastnictví manželů Josefa a Jany Dvořákových (SJM), bytem ZR7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

13. dle GP pro rozdělení pozemku č 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „a“ ve výměře 5 m2 – Růženě Jurnečkové, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „b“ ve výměře 4 m2 – manželům Janovi a Marii Dusíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., ,jiná plocha – díl „c“ ve výměře 4 m2 – manželům Jaroslavu a Jarmile Zeleným (SJM), bytem ZR 7

- částo p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „d“ ve výměře 28 m2 – manželům Josefu a Jaroslavě Kasíkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „i“ ve výměře 4 m2 – manželům Václavu a Marii Ďáskovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – nově p.č. 4669/60, zahrada ve výměře 4 m2 – Anetě Nahodilové – podíl ½, bytem ZR 7 a Evě Lukešové – podíl ½, bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., jiná plocha – díl „k“ ve výměře 3 m2 – manželům Františku a Jaroslavě Kafkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „m“ ve výměře 2 m2 – manželům Lubošovi a Věře Křížovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4669/1 - ost.pl.,jiná plocha – díl „n“ ve výměře 3 m2 – manželům RNDr. Ladislavu a Mgr. Anně Málkovým (SJM), bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4669/1 - ost.pl., ,jiná plocha – díl „e+h“ ve výměře 45 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4471, zahrada – díl „g“ ve výměře 1 m2 -  z vlastnictví manželů Vladimíra a Zdeny Jiráskových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár n. Sáz.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „a“ ve výměře 29 m2 – manželům Vladimíru a Stanislavě Závorkovým (SJM), bytem ZR 7

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – nově p.č. 4701/2 - zahrada ve výměře 29m2 – Milanu Sýkorovi, bytem ZR 7

směnu

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4728/2, zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), bytem ZR 7

do vlastnictví města

směnu

- části p.č. 4746 - ost. pl., ost. komunikace – díl „e“ ve výměře 19 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4731, zahrada – díl „j“ ve výměře 36 m2  a díl „n“ ve výměře 6 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Mgr. Jiřího a MUDr. Marie Dvořáčkových (SJM), bytem ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

směnu

- části p.č. 4746 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „g“ ve výměře 32 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Ing. Jiřího a MUDr. Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

za

- část p.č. 4733 - zahrada – díl „k“ ve výměře 21 m2 - z vlastnictví manželů Ing. Jiřího a Marie Šenkýřových (SJM), bytem ZR 7

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti OBALY VYSOČINA s.r.o., se sídlem Brněnská 131/37, Žďár nad Sázavou 1 a to p. č. 5386/5 ve výměře 1 935 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování kancelářských a skladových prostor v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

– za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1435/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 35 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 36 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 15 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu předloženého  majetkoprávním odborem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 25 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1932, na Brodské ulici č.or. 43, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem domu č.p. 991 na ulici Luční, č.or. 9 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 5 a pozemku p.č. 2411, zahrada o velikosti 466 m2 v k.ú. Město Žďár s využitím pro sociální zdravotní účel, péči o děti, starší občany apod. dle předloženého záměru.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p.  253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5, ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům) vhodného k provozování obchodní činnosti a kanceláří dle předloženého návrhu. Výše nájemného je stanovena v minimální výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání ukládá MěÚ připravit dodatek smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Českou pojišťovnou, předmětem kterého bude doplnění smlouvy o nájmu nebytových prostor o konkurenční doložku.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 26.3.2010 mezi městem a panem Stanislavem Houdkem, bytem Karasín, 59301 Bystřice nad Pernštejnem, IČ 64276805, předmětem které je užívání  místnosti č.  203 v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou za účelem provozování realitní kanceláře a finančního poradenství.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0

 

11. Usn. 1439/2010/OS

Zmocnění opatrovníkem

Rada města po projednání pověřuje výkonem funkce opatrovníka pro pana Miloslava Štefáčka pracovníka sociálního odboru MěÚ Žďár nad Sázavou, pana Mgr. Jaromíra Pospíchala.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1437/2010/oI

Žádost JSDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek o schválení výměny hasičských vozidel formou prodej – nákup

Rada města po projednání schvaluje výměnu hasičských vozidel formou prodej – nákup.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1441/2010/PK

Kino Vysočina – digitalizace

Rada města po projednání bere na vědomí oznámení z Ministerstva kultury ČR (dopis ze dne 13.10.2010) o výši poskytnuté dotace a pověřuje starostu města a pracovníky MěÚ k uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Rostislav Dvořák v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!