Zápis z 12. schůze rady města konané dne 4.4.2011

zveřejněno: 4. 4. 2011

ZÁPIS

z 12. schůze rady města konané
dne 4.4.2011

 

Počet přítomných členů: 7

 

Omluveni:

PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 12. schůze rady města:

 1. Žádost Active-SVČ – finanční zajištění přestavby
 2. Majetkoprávní úkony
 3. Byty a nebytové prostory
 4. Informace o jednání s OS Neumann
 5. Zápisy z komisí
 6. Rozpočtové opatření č.3/2011
 7. Hospodaření M.O.S. za rok 2010
 8. Výsledky výběrového řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou
 9. Schválení projektu „Terénní práce ZR 3“
 10. Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011-2012
 11. Různé:

  Žádosti o finanční příspěvek
  Nominace Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 153/2011/Active-SVČ

Žádost Active – SVČ – finanční zajištění stavby

Rada města po projednání schvaluje finanční zajištění přestavby budovy Active-střediska volného času, příspěvková organizace na ulici Dolní 3 dle varianty č. 1.

Rada města schvaluje časový harmonogram přestavby a ukládá TSBM a řediteli PO Active-SVČ zajistit její realizaci.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 154/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6585 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje výši nájemného firmě Miloslav Odvárka – ODAS, se sídlem nám. Republiky 61, ZR 1 - za pronájem části pozemku p. č. 6870 ve výměře 4 200 m2  v k. ú. Město Žďár v lokalitě „stará cihelna“ Jihlavská ul. ZR 1 - za účelem podnikání pro soustřeďování kameniva a demoličních odpadů vhodných k recyklaci v k. ú. Město Žďár za r. 2010 ve výši 10,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1261/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 40 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Žďár nad Sázavou – místní část Veselíčko – za účelem rozšíření sousedního pozemku p. č. 1261/3 – zahrada ve vlastnictví fyzické osoby.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 49 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 33 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem zřízení samostatného přístupu a vstupu do zadní části objektu čp. 254 na p. č. 44 Havlíčkovo nám. 7, ZR 1 v k. ú. Město Žďár z ul. Nábřežní, ZR 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 (2m x 7,065m) – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování schodiště a zádveří k rekonstruovanému objektu čp. 1654 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví (každý podíl ½) Ing. Josefa Kopečného, bytem Sklené  a Ing. Pavla Kučery, bytem Bohdalec  a to p. č. 9736 – lesní půda ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ – za účelem rozšíření lesního majetku města v dané lokalitě.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

g) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na bezúplatné nabytí vedení veřejného osvětlení včetně stožárů, vybudovaného na částech pozemků p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví p. Kalába) a částech p. č. 8765/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Jihlava, odděl. TSÚ Žďár n. Sáz. – silnice III/35420) z vlastnictví p. Františka Kalába, bytem Mělkovice, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s budováním „obytného souboru RD Mělkovice“ na pozemcích v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Kalába v obci Mělkovice – místní části Žďáru n. Sáz. včetně komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezúplatného věcného břemene mezi p. Františkem Kalábem, bytem Mělkovice  – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví p. Františka Kalába a to na částech p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Mělkovice – dle GP č. 3221-26/2011 ze dne 23. 2. 2011 - za účelem umístění a existence podzemního vedení VO pro nově budovaný „obytný soubor RD Mělkovice“ včetně přístupu a příjezdu k předmětné síti VO za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

3. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezúplatného věcného břemene mezi krajem Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina Jihlava a to na částech p. č. 8785/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Mělkovice – dle GP č. 3221-26/2011 ze dne 23. 2. 2011 - za účelem umístění a existence podzemního vedení VO pro nově budovaný „obytný soubor RD Mělkovice“ včetně přístupu a příjezdu k předmětné síti VO za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 5.000,-- Kč na akci Dětský den, pořádanou osadním výborem Stržanov dne 11. 6. 2011 a dále schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí sponzorského daru č. 2/211/BRZ, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností PKS INPOS a.s., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

i) 1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 9. 2. 2009 ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 10. 2. 2009 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6181, 6182 a 6222 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4408-313/001/NM13/YPM na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným - a to dle GP č. 3232-200/2010 ze dne 9. 3. 2011 na částech p. č. 6181 a 6209/4 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování stavby „Žďár n. S., ul. Dvořákova, úprava DS NN - Fiala“, spočívající v umístění nového zemního kabelového vedení NN v lokalitě ul. Dvořákova, ZR 1, včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

j) 1. Rada města po projednání schvaluje revokaci usnesení RM ze dne 31. 5. 2010 ve věci uzavření smlouvy č. 4409280/1 ze dne 1. 6. 2010 na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 6903, 6915, 6916, 6917, 6921, 6923/2, 6926/1 a 6929/2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jihlavská, úpravy DS VN, Odas“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. 4409-280/001/NM14/YPM na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným - a to dle GP č. 3229-7/2011 ze dne 2. 3. 2011 na částech p. č. 6916, 6917, 6921, 6923/2 a 6929/1 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., ul. Jihlavská, úpravy DS VN, Odas“, spočívající v přístupu a příjezdu k TS a umístění nového zemního kabelového vedení VN v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.155/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 4 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (DM Centrum). Vhodný k provozování hostinské činnosti – obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je  1.000 Kč/m2/rok, celková  výměra provozovny 164,37 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je  892 Kč/m2/rok (sklad a výloha o výměře 12,50 m2 ).

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování - obchodní činnosti. Minimální výše nájemného je 850 Kč/m2/rok.  Celková  výměra 177,16 m2.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání neschvaluje žádost nájemníků nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 1785, č. or. 49 nám. Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 (DM Centrum) o snížení nájemného, popřípadě o přestěhování do jiných, odpovídajících prostor a to v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí plaveckého bazénu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 159/2011/OP

Informace o jednání s OS Neumann

Rada města po projednání schvaluje návrh vypořádání mezi městem a OS Neumann se sídlem Neumannova 13, Žďár nad Sázavou, dle varianty I. předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 156/2011/OŠKS

Zápisy z komisí

Rada města byla seznámena se závěry jednání a zápisy Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci ze dne 22.3.2011, Komise pro sport a volný čas ze dne 22.3.2011 a Komise rozvoje města a životního prostředí ze dne 24.3.2011.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 157/2011/OF

Rozpočtové opatření č. 3/2011

Rada města po projednání schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2011/RM.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 158/2011/M.O.S.

Hospodaření M.O.S s.r.o. za rok 2010

Rada města po projednání schvaluje účetní uzávěrku M.O.S. za rok 2010 a převod zisku ve výši 9.830,71 Kč na snížení ztráty z minulých let.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 161/2011/OI

Výsledky výběrového řízení na dodavatele – zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje výsledky výběrového řízení na dodavatele - zjednodušené podlimitní řízení: Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou dle doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 162/2011/2.MST

Schválení podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti na projekt „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 160/2011/2.MST

Zajištění úpravy lyžařských tratí sezóna 2011-2012

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výzev jednomu zájemci na akce: ROLBA Kässbohrer PB240 + stopovače s příslušenstvím, skútr Bombardier WT + stopovače s příslušenstvím.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

11. Různé

Usn.163/2011/2.MST

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku Asociaci TOM ČR, TOM 7676 TULÁCI, Žďár nad Sázavou 7, Jamborova 1778/7 na podporu akce „Zahájení jarní turistické sezóny na rozhledně Rosička“ ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Ústní zpráva/RM

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek z grantu Volný čas dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku PO Active-SVČ na akci Probouzení broučků ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

Ústní zpráva/RM

Nominace Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku

Rada města schvaluje nominaci Naučné stezky pod Zelenou horou v soutěži Stavba roku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!