Zápis z 13. schůze rady města konané dne 18.4.2011

zveřejněno: 18. 4. 2011

ZÁPIS

z 13. schůze rady města konané
dne 18.4.2011

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluvena:

Jana Svobodová

 

Ověřovatel zápisu:

JUDr. Miloš Jirman

 

Schválený pořad 13. schůze rady města:

 1. Žádost Active-SVČ
 2. Smlouva E-ON
 3. Majetkoprávní úkony
 4. Byty a nebytové prostory
 5. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce povrchů Radniční ul. a Havlíčkovo nám.
 6. Doplnění pořadníku do DPS
 7. Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby Dětské dopravní hřiště
 8. Rekonstrukce a přístavba bazénu – ústní informativní zpráva
 9. Smlouva o poskytnutí dotace ROP JV – Naučná stezka – dodatek
 10. SFŽP – 2.ZŠ – Smlouva o poskytnutí dotace
 11. Návrh na rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010
 12. Smlouvy „Technolog.centrum“>
 13. Žádosti o finanční příspěvky
 14. Návrh propagace města
 15. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 164/2011/Active-SVČ

Žádost Active-střediska volného času, příspěvkové organizace

Rada města po projednání schvaluje převod finančních prostředků ve výši 650 tis.Kč z rezervního fondu Active-SVČ do fondu rozvoje investičního majetku.

 Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 165/2011/TSBM

Dodávka el.energie

Rada města schvaluje nabídku cen elektrické energie pro rok 2012 a ukládá odboru komunálních služeb připravit podklady pro elektronickou aukci pro rok 2013.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 166/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 6209/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 10 m2 v k. ú. Město Žďár podél chodníku k nádraží ČD v lokalitě okružní křižovatky ul. Nádražní s ul. Chelčického, ZR 6 – na základě žádosti p. Petra Klimeše, bytem Lhotka- za účelem přemístění stávajícího prodejního stánku rychlého občerstvení z důvodu rekonstrukce nádražní haly.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje opravu čísla pozemku u vyhlášeného záměru č. Z-37/2011-OP ze dne 22. 3. 2011, schváleného v RM dne 21.3.2011, na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – původně  uvedeno chybné číslo parcely č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 v k. ú. Zámek Žďár – správně má být p. č. 637/3 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 v k. ú. Zámek Žďár.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to nově: p. č. 260 – trv. trav. porost  ve výměře – 2 068 m2,p. č. 261/14 – orná půda ve výměře 16 913 m- vše v k. ú. Stržanov a dále p. č. 644/2 - orná půda ve výměře 1 733 m2, p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2, p. č. 644/5 – orná půda ve výměře 1 884 m2 a p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2,p. č. 623/9 – trvalý trav. porost ve výměře 3 813 m2, p. č. 636/2 – orná půda ve výměře 3 712 m2 a p. č. 637/3 – trvalý trav. porost ve výměře 3 490 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár a p. č. 5010/8 – orná půda ve výměře 105 m2 v k.ú. Město Žďár (ul. Novoměstská, ZR 1) - za účelem užívání pozemků k zemědělské činnosti.

Zároveň se termín uzávěrky záměru, původně vyhlášeného do dne 20. 4. 2011, prodlužuje o 15 dní, tj. do 5. 5. 2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání hlasovala o schválení vyhlášení doplnění původního záměru č. Z-306/2010-OP ze dne 20. 10. 2010 na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – schváleného v ZM dne 25. 11. 2010 - do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem ZR 1 - původně části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 2, proti 2, zdrž. 1 - NESCHVÁLENO

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře cca 4 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 (dle mapového podkladu) – za účelem realizace podnikatelského záměru (výstavby objektu prodejny, výstavní plochy, skladu a zázemí pro zaměstnance firmy) – za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1674/1 – ost. pl., manipulační plocha v celkové výměře cca 1 200 m2, p. č. 830/4 – louka ve výměře 167 m2 a části p. č. 830/1 – louka ve výměře cca 450 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. v obci Veselíčko ze spoluvlastnictví p. Františka Podhrázkého – podíl ½ a manželů Františka a Evy Podhrázkých (SJM) – podíl ½, oba bytem Veselíčko – za účelem majetkoprávního vypořádání z důvodu existence stávající kanalizační stoky a otevřeného příkopu (rigolu), umístěných na dotčeném pozemku včetně ochranného pásma tohoto kanalizačního řádu a rigolu s tím, že přesná výměra částí pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 1496/10, ZR 1 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným - na pozemku ve vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou a to na části p. č. 2158 v k. ú. Město Žďár - za účelem umístění podzemního vedení a přeložek inženýrských sítí a následujících staveb:

přeložka horkovodu

přeložka vedení elektro NN

rozvody VO

řad dešťové a splaškové jednotné kanalizace

část asfaltové komunikace

část chodníku

veřejná zeleň

- vše v souvislosti s výstavbou „Místní komunikace sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ – vybudování chodníku pro pěší v trase od přechodu silnice I/37 před budovou prodejny a restaurace, dále podél komunikace ke sportovní hale - včetně jejich provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody mezi vlastníkem nemovitosti p. č. 3069 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby SVAK Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemku vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Žďár n. Sáz., ul. Na Úvoze – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 4410404/01 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 1261/7, 1581/1, 1582/2, 1582/4, 1582/5, 1582/1, 929/1 a 881 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou obci Veselíčko - za účelem vybudování a provozování stavby „Veselíčko, rozšíření DS, BENAWOOD“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN a 1 ks elektrické skříně v pilíři včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného. Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 1889/11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - dle GP č. 3211-133/2010 ze dne 1. 3. 2011 a to na částech p. č. 5986/1, 5990, 5992, 5993, 6010, 6063/1 a 6064 v k. ú. Město Žďár - za účelem opravy podzemního vedení televizního kabelového rozvodu v lokalitě ul. Haškova a Palachova, ZR 6 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 167/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 9 o velikosti 1+1 v obytném domě č.p.1871, na Revoluční ulici č.or. 30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1905, na Brodské ulici č.or.33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Hanou Tichou za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 12 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or.27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p.1905, na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 32 o velikosti 1+1 umístěném v obytném domě č.p.1871, na Revoluční ulici č.or.30, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a panem Václavem Studeným za podmínek dle předloženého návrhu.

Rada města po projednání schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v DM centru (prodejna novin a akvárium-rybářské potřeby), nám. Republiky 1789/49, Žďár nad Sázavou, uzavřené dne 05.03.1993 ve znění pozdějších dodatků č.1,2,3 a 4, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Ladislavem Dvořákem z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru ze strany nájemce.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v budově č.p.72, na nám. Republiky č. or. 4 ve Žďáře nad Sázavou (bývalá kuchyň a jídelna v budově 1.ZŠ), za účelem provozování stravovací činnosti – bufetu. Celková výměra části nebytového prostoru je 456,37 m2.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru, umístěném v objektu č.p.253, Havlíčkovo náměstí č.or. 5 ve Žďáře nad Sázavou (Čechův dům), vhodného k provozování obchodní činnosti a kanceláří. Minimální nájemné za užívání nebytových prostor je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok (kanceláře a soc.zařízení o výměře 39,60 m2).

Rada města po projednání schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru z 20.04.2001 ve znění dodatku č.1 a 2 mezi Městem Žďár nad Sázavou a Kolpingovým dílem ČR Žďár nad Sázavou dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 169/2011/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů Radniční ulice a Havlíčkova náměstí“

Rada města po projednání vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce povrchů radniční ulice a Havlíčkova náměstí, Žďár n.S.“, vč. členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 168/2011/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku pro přidělení bytu 0+1 v domě s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 170/2011/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště“

Rada města po projednání vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby „Dětské dopravní hřiště, Žďár n.S.“, vč. členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek a obeslaných uchazečů.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 175/2011/ORÚP

Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV – Naučná stezka – dodatek č. 1

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního programu NUTS 2 Jihovýchod pro projekt „Naučná stezka kolem Zelené hory.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 176/2011/ORÚP

SFŽP – 2.ZŠ – Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy č. 10065003 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Stavební úpravy Základní škola Komenského 2, Žďár nad Sázavou 3 – 2.ZŠ“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 171/2011/OF

Návrh na rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010

Rada města po projednání schvaluje rozdělení výtěžku z VHP za rok 2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 173/2011/oI

Smlouvy na realizaci technologického centra Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje uzavření smluv na realizaci veřejné zakázky Dodávka a implementace technologického centra Žďár nad Sázavou, dodávka a implementace eSSL TC Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 172/2011/2.MST

Žádosti o poskytnutí příspěvku

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Centru pro rodinu a sociální péči Brno na Diecézní pouť rodin ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 7,  proti 1, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

Svazu učitelů postižených z politických důvodů Doubravník na činnost svazu ve výši 5.000,-Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 2, zdrž. 0

 

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze Sponzoringu rady města dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

TJ Žďár nad Sázavou, oddílu moderní gymnastiky, Žďár nad Sázavou na Mistrovství České republiky v moderní gymnastice ve výši 10.000,-Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města po projednání hlasovala o schválení nákupu 25 kusů knih Kraj návratů a inspirace paní Věry Rudolfové z kapitoly Kultura, položka tiskový materiál.

Hlasování: Pro 3, proti 0, zdrž. 5 - NESCHVÁLENO

 

13. Usn. 174/2011/1.MST

Návrh propagace města

Rada města byla seznámena s návrhem nového propagačního materiálu města včetně jeho financování a pověřuje Regionální muzeum jeho realizací.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

JUDr. Miloš Jirman v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!