Zápis z 2. schůze rady města konané dne 15.11.2010

zveřejněno: 15. 11. 2010

ZÁPIS

z 2. schůze rady města konané
dne 15.11.2010

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Vladimír Novotný

 

Ověřovatel zápisu:

PaedDr. Jaroslav Ptáček

 

Schválený pořad 2. schůze rady města:

 1. Zajištění úpravy lyžařských tratí
 2. Změna úhrad pečovatelské služby
 3. Restrukturalizace PO CERUM
 4. Návrh na vypořádání ztráty PO CERUM z r. 2009
 5. Úprava rozpočtu PO Poliklinika pro r. 2010
 6. Majetkoprávní úkony RM
 7. Majetkoprávní úkony ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. NIPI, o. s. – žádost o příspěvek
 10. Žádost TJ Žďár nad Sázavou
 11. Žádost o použití znaku města
 12. Vyhodnocení grantů ADVENT a VÁNOCE
 13. Stanovení ceny propagačního materiálu
 14. Rozpočtová opatření č. 6/2010
 15. Návrh rozpočtu na rok 2011
 16. Organizační řád MěÚ
 17. Smlouva o vstupech a vjezdech na pozemky města ZR

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 11/2010/OŠKS

Zajištění úpravy lyžařských tratí

Rada města po projednání bere na vědomí dodatek k žádosti o prodeji úpravy lyžařských tratí číslo 2, Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 – oddílu lyžování z majetku Tělovýchovné jednoty Žďár nad Sázavou do majetku města Žďáru nad Sázavou a ukládá OŠKS připravit zajištění úpravy tratí pro roky 2011 až 2021 včetně převodu movitého majetku a práv sloužících k této činnosti v průběhu let 2011 a 2012.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 17/2010/SSm

Změna úhrad pečovatelské služby

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad v pečovatelské službě a doplnění pravidel pro poskytování pečovatelské služby od 01.01.2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 2/2010/CERUM

Restrukturalizace PO CERUM

Rada města po projednání schvaluje návrh restrukturalizace PO CERUM dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení dodatek č. 6 zřizovací listiny.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 3/2010/CERUM

Návrh na vypořádání ztráty PO CERUM z r. 2009

Rada města po projednání souhlasí s vypořádáním ztráty PO CERUM z roku 2009 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 16/2010/Poliklinika

Úprava rozpočtu PO Poliklinika pro rok 2010

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu přesun mezi jednotlivými položkami rozpočtu PO Poliklinika pro rok 2010 podle přiloženého materiálu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 4/2010/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) Rada města po projednání v současné době z důvodu realizace kanalizace Stržanov neschvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 260 – trv. trav. porost  ve výměře – 2 068 m2,p. č. 261/14 – orná půda ve výměře 16 913 m2, p. č. 261/20 – orná půda ve výměře 1 572 m2, p. č. 268/1 – orná půda ve výměře 10 308 m2 (celkem 30 861 m2) - vše v k. ú. Stržanov a dále p. č. 644/2 - orná půda ve výměře 1 733 m2, p. č. 644/3 – orná půda ve výměře 3 274 m2, p. č. 644/5 – orná půda ve výměře 1 884 m2 a p. č. 644/6 – orná půda ve výměře 1 805 m2 (celkem 8 696 m2) – vše v k. ú. Zámek Žďár - celkem Stržanov a Zámek Žďár – 39 557 m2 - za účelem užívání pozemků k zemědělské činnosti.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3366 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Město Žďár – pod novinovým stánkem u „Polikliniky“ v ul. Studentská, ZR 4 v souvislosti se změnou vlastníka prodejního stánku k 1.1.2011 na základě předložené uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín - objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

Hlasování: Pro 4, proti 4, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví  Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 3788 – ost. ol., ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování trafostanice pro připojení stávajících odběratelů u budovy SATT a. s. (Klub Batyskaf), nám. Republiky 146, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na zřízení předkupního práva k pozemkům ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984/4 – lesní pozemek ve výměře 2 579 m2 a p. č. 6954/7 – lesní pozemek ve výměře 587 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Předkupní právo bude zřízeno do 31. 3. 2014 pro společnost TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1 v souvislosti s původně schváleným odprodejem pozemku v RM dne 1. 12. 2008 a v ZM dne 18. 12. 2008.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., ,jiná plocha – ve výměře 77 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova čp. 1525/21 na p. č. 4595, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6237 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Romanu a Evě Bočkovým, bytem Haškova 2180/44, ZR 6 a to p. č. 6718 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2409054/1 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 268, 279/3, 379/4, 360/1, 359 a 361 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Bezručova, ZR 2 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. Sáz., Bezručova, úpravy DS NN, I. etapa“, spočívající v  umístění nového podzemního kabelového vedení NN, přípojkových skříní a rozpojovacích skříní včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a. s. se sídlem Soběšická 820/156, 638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, ZR 4 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 3278, 3279 a 3280 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování podzemního vedení televizního kabelového rozvodu – stavba „Žďár n. Sáz., ul. Studentská, Kabelový rozvod“ - v ul. Studentská, ZR 4 (od čp. 1720 – teplárna Sattu, a. s. k čp. 1133 – správní budova VaS, a. s.) - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 5/2010/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení bezúplatný převod nemovitosti – dar pozemku z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava a to části p. č. 1220/1 – ost. plocha, zeleň v zástavbě v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 3104-29/2010 ze dne 21. 7. 2010 nově p. č. 1220/10 ve výměře 25 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zastavěného rampou pro bezbariérový přístup do budovy čp. 762 ul. Komenského, ZR 3 v rámci stavby „Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou – změna užívání objektu DM“.

Hlasování: Pro 8, pro 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Petra Michala, bytem Veselíčko 47 a to p. č. 1261/2 – vodní nádrž přírodní ve výměře 1 167 m2 a p. č. 1261/8 – ost. plocha ve výměře 1 660 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru n. Sáz. – za účelem rekonstrukce a údržby rybníka pro drobný chov ryb včetně zkulturnění prostředí v okolí rybníka za podmínek:

- zřízení věcného břemene na požární nádrž ve prospěch města

- podmínka odbahnění rybníka do 2 let od prodeje pozemků pod sankcí odstoupení od smlouvy

- kupní cena v min. výši stanovené znaleckým posudkem a to ve výši 120.620,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví společnosti ZDAR, a. s. Žďár nad Sázavou se sídlem Jihlavská 759/4, ZR 1 a to p. č. 6731 – trvalý travní porost ve výměře 97 m2 a p. č. 6733 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 85 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1 u a. s. ZDAR – za účelem sjednocení pozemků jako součást stávající zeleně u čerpací stanice BENZINA.

- za kupní cenu ve výši 240,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví MUDr. Davida Kršky, bytem Tyršova 480/1, ZR 1 a to části p. č. 411 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře cca 17 m2 v k. ú. Město Žďár (1,5 m x 11 m) – za účelem rozšíření vjezdu na pozemek, zvětšení parkovací plochy před garáží a stavby nového oplocení se vstupní automatickou bránou podél stávajícího oplocení pozemku u RD čp. 480, Tyršova 1, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 350,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to části p.č. 9035 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za část p. č. 9036 – orná ve výměře cca 220–250 m2 ve vlastnictví p. Milana Černého, bytem Studentská 1705/8, ZR 4 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 (naproti průmyslové zóně) – za účelem vzájemně výhodného zarovnání tvarů pozemků při zachování stávající výměry s tím, že přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- Pro účely podání daňového přiznání u Finančního úřadu se pozemky p. č. 9035 -  orná a p. č. 9036 – orná v k. ú. Město Žďár oceňují částkou ve výši 7,-- Kč/m2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení směnu pozemků a to p. č. 8031 – orná ve výměře 960 m2 v k. ú. Město Žďár – pozemek navazující na současnou byt. zástavbu v lokalitě Klafar, ZR 3 ve vlastnictví Ing. Romana Pohanky, bytem Hlohová 1467/35, ZR 5 za pozemek ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II., ZR 3 – za účelem výstavby RD s využitím podmínek pro výstavbu RD v lokalitě Klafar II. - B1.

p. č. 8031 – orná půda ve výměře 960 m2 v k. ú. Zámek Žďár za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár za kupní cenu ve výši 1.000,-- Kč/m2

- Započetí s užíváním dokončené stavby bude nejpozději do 30.6.2014, v případě prodlení bude sjednána smluvní pokuta ve výši 10.000,-- Kč za každý započatý měsíc prodlení. V případě, že povolení k užívání dokončené stavby rodinného domu budevydáno nejpozději do 30.6.2014, bude vrácena část kupní ceny ve výši 200,-- Kč/m2. K p. č. 8001/4 – orná půda ve výměře 859 m2 v k. ú. Město Žďár bude zřízeno překupní právo do doby vydání povolení k užívání dokončené stavby.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje ZM ke schválení uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.09.2010 do 30.10.2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 1210001003 mezi prodávajícím -Městem Žďár nad Sázavou a kupujícím - JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno - předmětem které je převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - realizováno v rámci stavby „Rozšíření STL plynovodu“ v průmyslové zóně Jamská, ZR 1, k. ú. Město Žďár - za kupní cenu ve výši 158.000,-- Kč včetně DPH (20%) t.j. 31.600,-- Kč – celkem tedy 189.600,-- Kč – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 6/2010/OP

Byty a nebytové prostory

1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 30 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a dále schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu  č. 1 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

2. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 34 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1829, na Revoluční ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 21 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Rada města souhlasí s umístěním sídla Bytového družstva – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v budově č.p. 2234, umístěné  na  ulici Palachova č.or. 70, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 29.5.2002 ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

5. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu, uzavřenou mezi městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem – Palachova, družstvo, se sídlem Žďár nad Sázavou, Haškova 1136/17/28, PSČ 591 01, IČ 262 86 947,  v předloženém znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

8. Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřené mezi Lenkou Pokornou a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 9/2010/ORÚP

NIPI, o. s. – žádost o příspěvek

Rada města po projednání neschvaluje zařazení příspěvku pro Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR, o. s. (dříve Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR) do rozpočtu města pro rok 2011. Město je však připraveno i nadále poskytovat NIPI ČR, o. s. prostory pro jeho činnost v budově MěÚ zdarma.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 12/2010/OŠKS

Žádost TJ Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje Tělovýchovné jednotě Žďár nad Sázavou, Jungmannova 10 možnost čerpání částky ve výši 203.998,- Kč za opravu vstupních dveří sportovní haly z provozní dotace schválené Smlouvou o poskytnutí provozní dotace na druhé pololetí roku 2010.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 13/2010/OŠKS

Žádost o použití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města Žďáru nad Sázavou společnosti AKTIV 95 OPAVA, s. r. o. do kolekce znaků měst a obcí České republiky na reklamních předmětech.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 14/2010/OŠKS

Vyhodnocení grantového programu „ADVENT a VÁNOCE 2010“

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z grantového programu „ADVENT a VÁNOCE 2010“ jednotlivým žadatelům podle návrhu v přiložené tabulce a Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 15/2010/OŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu – magnetu s obrázkem města Žďáru nad Sázavou dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 7/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 6/2010/RM

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení rozpočtová opatření č. 6/2010/RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 8/2010/OF

Návrh rozpočtu na rok 2011

Rada města po projednání doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2011.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 18/2010/taj

Organizační řád MěÚ

Rada města po projednání schvaluje Organizační řád MěÚ dle předloženého návrhu s účinností od 16.11.2010.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 1/2010/SMLR

Smlouva o vstupech a vjezdech na pozemky Města Žďáru nad Sázavou

Rada města schvaluje Smlouvu o vstupech a vjezdech na pozemky Města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

PaedDr. Jaroslav Ptáček v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!